විකිපීඩියා:Template index/Redirect pages

විකිපීඩියා වෙතින්

Redirect templates[සංස්කරණය]

For how to use redirect templates, see Wikipedia:WikiProject Redirect/Style guide.

It is also sometimes considered helpful to put redirects into the same categories as their targets, allowing the names of both the redirect and the target to appear in the category. For pages which should ultimately be handled by a full article, add both {{R with possibilities}} and one or more stub sorting templates, to draw attention to the needed article.

This full list mirrors Category:Redirect templates.

Note that these templates can and should be used together. For example, "Architechts" uses both {{R from misspelling}} and {{R from plural}}

A[සංස්කරණය]

What to type What it makes
{{R from abbreviation}}
category links talk edit
 • an abbreviation වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom an abbreviation: වෙතට a related topic, such as the expansion of the abbreviation.
  • Instead of this template, use {{R from acronym}} for acronyms pronounced as words, such as NATO and RADAR; or
  • Use {{R from initialism}} for those pronounced as letters, such as CIA and HIV; or
  • Use {{R from short name}}, instead, for the initials of a person's name, and other shortenings not typically classed as abbreviations.
{{R from airport code}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from airport code
{{R from album}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from album
{{R from alternative character}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from alternative character
{{R from alternative language}}
category links talk edit
 • a page name in an as yet undetermined language වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom an alternative language: වෙතට a page name in an as yet undetermined language. These words may directly translate or they may be related words, names or phrases.
  • This redirect leads to its target in accordance with the naming conventions for titles in other languages and can help writing and searches.
{{R from alternative name}}
category links talk edit
 • a title that is another name or identity such as an alter ego, a nickname, or a synonym of the target, or of a name associated with the target වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom an alternative name: .
  • This redirect leads to the title in accordance with the naming conventions for common names to aid searches and writing. It is not necessary to replace these redirected links with a piped link.
  • If this redirect is an incorrect name for the target, then {{R from incorrect name}} should be used instead.
{{R from alternative spelling}}
category links talk edit
{{R from ambiguous page}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from ambiguous page
{{R to anchor}}
category links talk edit
 • a topic that does not have its own page වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිTo an embedded anchor: වෙතට an embedded anchor on the redirect's target page.
  • An {{anchor|(anchor name)}} or {{visible anchor}} template, a HTML element with id="(anchor name)", or an |id=(anchor name) parameter might be installed at the beginning of a paragraph, in or near a section header or within a table. The anchor might also be an old section header that has been edited and is anchored within or near the new header to prevent broken internal and external links.
  • Even though section headers of the general form ==(Header name)== are themselves a type of anchor, use {{R to section}} instead.
{{R from ASCII}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from ASCII
{{R from ATC code}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from ATC code
{{R from ATCvet code}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from ATCvet code

B to D[සංස්කරණය]

What to type What it makes
{{R from brand name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from brand name
{{R from CamelCase}}
category links talk edit
 • a camel case page name වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a camel case title: . In the initial versions of Wikipedia, all links had to be "CamelCase", i.e., words that used medial capitals; they are "two-humped" like a Bactrian camel. These are kept as redirects to maintain edit history and to avoid breaking links that may have been made externally.
{{R from Canadian settlement name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from Canadian settlement name
{{R to category}}
category links talk edit
{{CharR to list entry}}
category links talk edit
සැකිල්ල:CharR to list entry
{{R from city and province}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from city and province
{{R from city and state}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from city and state
{{R for convenience}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R for convenience
{{R to decade}}
category links talk edit
 • a year (or years) වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිTo a decade: වෙතට to the associated decade article. Years from 1700 to 500 BCE should redirect to the relevant decade per Wikipedia:Timeline standards.
  • Do not replace these redirected links with a link directly to the target page. Individual articles may be created for these years in the future.
{{R to disambiguation page}}
category links talk edit
 • මෙය යළියොමු කිරීමකිTo a disambiguation page: වෙතට a disambiguation page. This redirect is intended for use in links from other articles that need to refer to the disambiguation page, rather than be disambiguated. Therefore, this template should only appear on a redirect page that has "(disambiguation)" at the end of its title. Ambiguous titles that do not have page names ending with "(disambiguation)" should use {{R from ambiguous term}} instead. For disambiguations that later prove to still be ambiguous (e.g. "(painter)" when there are multiple notable painters by the same name) and which redirect to disambiguation pages, then {{R from incomplete disambiguation}} is the appropriate rcat template.
{{R from incomplete disambiguation}}
category links talk edit
 • an incomplete disambiguation, a page name that is too ambiguous to be the title of an article or other project page වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom incomplete disambiguation: . Such titles should redirect to an appropriate disambiguation page (or section of it), or to a more complete disambiguation.
{{R from other disambiguation}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from other disambiguation
{{R from unnecessary disambiguation}}
category links talk edit
{{R to documentation}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R to documentation
{{R from domain name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from domain name
{{R from duplicated article}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from duplicated article

E to H[සංස්කරණය]

What to type What it makes
{{ER to list entry}}
category links talk edit
සැකිල්ල:ER to list entry
{{R from EXIF}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from EXIF
{{FictR to list entry}}
category links talk edit
සැකිල්ල:FictR to list entry
{{R from filename extension}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from filename extension
{{R from film}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from film
{{R from former name}}
category links talk edit
 • a former name or working title of the target topic වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a former name: වෙතට the new name that resulted from a name change.
{{R from former Swiss municipality}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from former Swiss municipality
{{R from gender}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from gender
{{R from given name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from given name
{{R from highway}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from highway
{{R from highway in region}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from highway in region
{{R from highway in region without possibilities}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from highway in region without possibilities
{{R from historic name}}
category links talk edit
 • a former name or working title of the target topic වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a former name: වෙතට the new name that resulted from a name change.

I to M[සංස්කරණය]

What to type What it makes
{{R from image placeholder}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from image placeholder
{{R from an incomplete name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from an incomplete name
{{R from incorrect name}}
category links talk edit
 • an erroneous name – either an incorrect name or a title that is unsuitable as a Wikipedia article title or other project page name – that serves readers because it is a good search term වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom an incorrect name: . The correct name is given by the target of the redirect.
  • Pages that use this link should be updated to link directly to the target without the use of a piped link that hides the correct details.
{{R from ISO 639}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from ISO 639
{{R from ISO 15924}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from ISO 15924
{{R to list entry}}
category links talk edit
This redirect for low density lists, such as municipalities in a state.
Contrast to {{R to section}}, and {{R with possibilities}}.
 • මෙය යළියොමු කිරීමකිTo a list entry: වෙතට a list in which the subject is an entry.
  • For redirects from a topic to a related list and not to an entry on that list, use {{R from list topic}} instead.
{{R from London bus}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from London bus
{{R from long name}}
category links talk edit
 • a title that is a complete, more complete or longer version of the topic's name වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a longer title: . It leads to the title in accordance with the naming conventions for common names and can help writing and searches. However, do not replace these redirected links with a piped link unless the page is updated for another reason.
{{R from maiden name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from maiden name
{{R from member}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from member
{{R from merge}}
category links talk edit
 • a page that was merged into another page වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a merge: . This redirect was kept in order to preserve the edit history of this page after its content was merged into the content of the target page. Please do not remove the tag that generates this text (unless the need to recreate content on this page has been demonstrated) or delete this page.
{{R from misspelling}}
category links talk edit
 • a misspelling or typographical error වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a misspelling: . The correct form is given by the target of the redirect.
  • This redirect is made available to aid searches. Pages that use this link should be updated to link directly to the target without the use of a piped link that hides the correct details.
  • This template tags redirects with a subcategory of the Redirects from incorrect names category, so template {{R from incorrect name}} should not be used with this template.
{{R from modification}}
category links talk edit
 • a modification of the target's title or a closely related title. For example, the words may be rearranged වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a modification: .
  • Please note that there are many more specific templates. Please use {{R from alternative spelling}} for spelling changes (including punctuation and spacing), and {{R from misquotation}} for common alterations of the actual quotation; see subcategories of Category:Redirects from modifications for other options (capitals, abbreviations, diacritics, plurals, stylizations, transliteration, ligatures, different parts of speech, etc.). If you are unsure which to use, this template is fine; someone will make it more specific later if necessary.
  • In cases of modification from distinctly longer or shorter names, please use {{R from long name}} or {{R from short name}}, respectively. An abbreviation should be tagged with {{R from initialism}} or, if it can be spoken like a word such as NASA and RADAR, use {{R from acronym}}.
  • Use this rcat instead of {{R from other capitalisation}} and {{R from plural}} in namespaces other than mainspace for those types of modification. This may also apply to several other subcategories of modification; please check those templates' output before saving if using outside of mainspace.
{{R from monotypic taxon}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from monotypic taxon
{{R from move}}
category links talk edit
 • a page that has been moved (renamed) වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a page move: . This page was kept as a redirect to avoid breaking links, both internal and external, that may have been made to the old page name.

N to R[සංස්කරණය]

Note
Many templates defined with the word 'other' below are aliased by redirected templates that use the word 'alternative' instead.
What to type What it makes
{{R from name and country}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from name and country
{{R from NYC bus}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from NYC bus
{{R from other capitalisation}}
category links talk edit
 • a title with another method of capitalisation. It leads වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom other capitalisation: වෙතට the title in accordance with the Wikipedia naming conventions for capitalisation, or it leads to a title that is associated in some way with the conventional capitalisation of this redirect title. This may help writing, searching and international language issues.
  • If this redirect is an incorrect capitalisation, then {{R from miscapitalisation}} should be used instead, and pages that use this link should be updated to link directly to the target. Miscapitalisations can be tagged in any namespace.
  • Use this rcat to tag only mainspace redirects; when other capitalisations are in other namespaces, use {{R from modification}} instead.
{{R to other namespace}}
category links talk edit
 

This is a redirect to another Wikipedia namespace.


{{R from people}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from people
{{R from phrase}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from phrase
{{R from plural}}
category links talk edit
and/or
{{R to singular}}
category links talk edit
 • a plural noun වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom the plural form: වෙතට its singular form.
  • This redirect link is used for convenience; it is often preferable to add the plural directly after the link (for example, [[link]]s). However, do not replace these redirected links with a simpler link unless the page is updated for another reason (see WP:NOTBROKEN).
  • Use this rcat to tag only mainspace redirects; when plural forms are found in other namespaces, use {{R from modification}} instead.
{{R to plural}}
category links talk edit
and/or
{{R from singular}}
category links talk edit
 • a singular noun වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිTo its plural form: වෙතට its plural form.
  • Redirects of this sort exist for reader convenience in cases of singular–plural pairs. It is also used for "false singulars", wherein the plural or plural-looking form is better attested in usage, such that the normal "prefer the singular" Wikipedia naming convention is not followed. Examples:
  • Use this rcat to tag qualified mainspace redirects only; if qualified singular forms are found in other namespaces, use {{R from modification}} instead.
{{R to portal}}
category links talk edit
 • any page inside or outside of portal space වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිTo a portal page: වෙතට a page in that namespace. The above category link leads to a list of redirects from inside portal space. For a list of redirects from outside portal space, see ප්‍රවර්ගය:Redirects to portal space.
{{R with possibilities}}
category links talk edit
 • a title that potentially could be expanded into a new article or other type of associated page such as a new template. The topic described by this title may be more detailed than is currently provided on the target page or in a section of that page වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිWith possibilities: .
  • {{R printworthy}} should be used together with this template when applied to a redirect in mainspace.
  • When used on a template redirect, it will automatically populate ප්‍රවර්ගය:Template redirects with possibilities.
  • When the target page becomes too large, or for any reason a new page would be an improvement, this redirect may be replaced with an article, template or other project page that is carved out of the target page. See also {{R to section}} and use together with this rcat when appropriate.
  • If the topic of the redirect is not susceptible to expansion, then use other rcats such as {{R to section}} or {{R to list entry}} when appropriate.
  • Since a new page may be created, links to this redirect should not be replaced with a direct link to the target page.
{{R printworthy}}
category links talk edit
{{R from product}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from product
{{R to project}}
category links talk edit
See also {{R to help}}
{{R from pseudonym}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from pseudonym
{{R to redirect template}}
category links talk edit
 • an alias/shortcut (usually), or from a redirect that is the result of a page move/rename, වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිTo a redirect category (rcat) template: වෙතට a redirect category (rcat) template.
{{R to related topic}}
category links talk edit
 • මෙය යළියොමු කිරීමකිTo a related topic: වෙතට an article about a similar topic.
  • Redirects from related topics are different than redirects from related words, because a related topic is more likely to warrant a full and detailed description in the target article. If this redirect's subject is notable, then also tag it with {{R with possibilities}} and {{R printworthy}}.
{{R from related word}}
category links talk edit
 • a word (or phrase) වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a related word or phrase: වෙතට a page title that is related in some way. This redirect might be a good search term, or it could be a candidate for a Wiktionary link.
  • Redirects from related words are not properly redirects from alternative spellings of the same word. They are also different from redirects that are subtopics or related topics, because unlike those, a related word or phrase probably does not warrant its own subtopic section in the target page or possess the possibility of ever becoming an article, template, project page, and so forth.
{{R from railroad name with ampersand}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from railroad name with ampersand

S[සංස්කරණය]

What to type What it makes
{{R from school}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from school
{{R from scientific name}}
category links talk edit
{{R to scientific name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R to scientific name
{{R to section}}
category links talk edit
This redirect for higher density (prose intensive) list organised pages, or when a technical term is redirected into the section of larger article covering the material. Example: Important characters in a fictional mileau, where there may be several paragraphs of related information or biographical information, but the character's coverage would be too short for a stand-alone article.
 • a topic that does not have its own page වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිTo a section: වෙතට a section of a page on the subject. For redirects to embedded anchors on a page, use {{R to anchor}} instead.
{{R from short name}}
category links talk edit
 • a title that is a shortened form of a person's full name, a book title, or other more complete article title වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a short name: .
{{R from shortcut}}
category links talk edit
 

This is a redirect from a Wikipedia shortcut. Shortcuts are generally reserved for Wikipedia project pages, their discussion pages and categories.

For more information, follow the category link.
{{R from song}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from song
{{R from sort name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from sort name
{{R to Spanish municipality}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R to Spanish municipality
{{R from specific geographic name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from specific geographic name
{{R from stock symbol}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from stock symbol
{{R from subsidiary title}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from subsidiary title
{{R from subtopic without possibilities}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from subtopic without possibilities
{{R from surname}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from surname
{{R to Swiss municipality (canton)}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R to Swiss municipality (canton)
{{R to Swiss municipality 2L}}
links talk edit
සැකිල්ල:R to Swiss municipality 2L
{{R to Swiss municipality (, Switzerland)}}
links talk edit
සැකිල්ල:R to Swiss municipality (, Switzerland)
{{R from systematic name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from systematic name

T to Z[සංස්කරණය]

What to type What it makes
{{R to talk page}}
category links talk edit
{{R from technical name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from technical name
{{R to technical name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R to technical name
{{R from telephone number}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from telephone number
{{R from template shortcut}}
category links talk edit
 • a template shortcut in any namespace වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකි වෙතට a page in template namespace.
{{R from tense}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from tense
{{R from title without diacritics}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from title without diacritics
{{R from trade name}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from trade name
{{R from transliteration}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from transliteration
{{R from tzid}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from tzid
{{R from Unicode}}
category links talk edit
 • a single Unicode character වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a Unicode character: වෙතට an article or Wikipedia project page that infers meaning for the symbol. Examples would be monetary symbols like dollar and euro signs, language symbols, emoji, and so on. For a multiple-character-long title with diacritics, use template {{R from diacritic}} instead. For codes such as "U+00E6", use {{R from Unicode code}}.
{{R to unicode name}}
category links talk edit
Same as {{R from title without diacritics}}, but with a more intuitive name; Both are complements to {{foreign character}} which goes on the article page.
සැකිල්ල:R to unicode name
{{R from UN/LOCODE}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from UN/LOCODE
{{R from US postal abbreviation}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from US postal abbreviation
{{R from Wade-Giles}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from Wade-Giles
{{R from warning template}}
category links talk edit
 • a user warning template shortcut or alternative name redirect වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිTo a user warning template: වෙතට a user warning template.
{{R from year}}
category links talk edit
සැකිල්ල:R from year

Related templates[සංස්කරණය]

What to type What it makes
{{Sdeprecated|better}}
links talk edit
සැකිල්ල:Sdeprecated
{{Tdeprecated|old|new}}
links talk edit
deprecated template Template Template index/Redirect pages has been deprecated.
Please use {{old}} instead.
Soft redirects
{{Category redirect|new category name}}
links talk edit
මෙම සැකිල්ල ප්‍රවර්ග පිටුවල පමණක් භාවිතා කළ යුතුය.
{{Soft redirect|new page name}}
links talk edit
#REDIRECT[[:new page name|]]
මෙම පිටුව මෘදු යළි යොමුවකි.
Header for redirect categories
{{Redirect category}}
links talk edit