සැකිල්ල:Largest cities of Mauritania

විකිපීඩියා වෙතින්
 
මොරිටේනියාව හි විශාලතම නගර
Rank කලාපය Pop.
නූවාක්චොට්
නූවාක්චොට්
නූආදිබු
නූආදිබු
1 නූවාක්චොට් නූවාක්චොට් 1,195,600 කිෆා
කිෆා
2 නූආදිබු ඩැක්ලට් නූආදිබු 118,167
3 කිෆා අස්සබා 60,005
4 නෙමා හෝඩ් එච් චාර්ගුයි 57,000
5 රොසෝ ට්‍රාර්සා 51,026
6 කේඩි ගොර්ගොල් 45,539
7 සූරාට් ටිරිස් සෙමෝර් කලාපය 44,469
8 සෙලිබේබි ගුයිඩිමකා 26,420
9 අටාර් අද්රාර් 25,190
10 අයුන් හෝඩ් එල් ගර්බි 22,796
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Largest_cities_of_Mauritania&oldid=628867" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි