අද්රාර් කලාපය (මොරිටේනියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
මව සහ දියණිය අත්කම් භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම, අද්රාර් කලාපයේදී
අද්රාර් හි දෙපාර්තමේන්තු

අද්රාර් යනු මොරිටේනියාවේ විශාල පරිපාලන කලාපයක් වන අතර එය අද්රාර් සානුව සඳහා නම් කර ඇත. අගනුවර අටාර් වේ. අනෙකුත් ප්‍රධාන නගර වන්නේ චෞම්, චින්ගුට්ටි සහ ඕවාඩේන් ය. කලාපය මායිම් වන්නේ බටහිර සහරා සහ උතුරින් ටිරිස් සෙමූර් හි මොරිටේනියානු ප්‍රදේශය, නැගෙනහිරින් මාලි සහ මොරිටේනියානු හොඩ් එච් චාර්ගුයි ප්‍රදේශය, දකුණින් ට්‍රාසා සහ ටැගන්ට් හි මොරිටේනියානු ප්‍රදේශ සහ බටහිරින් ඉන්චිරි හි මොරිටේනියානු ප්‍රදේශය මායිම් වේ.

2013 වන විට, කලාපයේ ජනගහනය 62,658 ක් වූ අතර 2011 හි 77,812 ට සාපේක්ෂව. කාන්තාවන් සියයට 49.19 ක් සහ පිරිමි සියයට 50.81 ක් විය. 2008 වන විට, වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින්ගේ සාක්ෂරතා අනුපාතය 50.30% කි. ද්විතියික මට්ටමේ මුළු ශුද්ධ බඳවා ගැනීමේ අනුපාතය 7.10% කි. 2008 වන විට ක්‍රියාකාරකම් අනුපාතය 48.20%ක් වූ අතර ආර්ථික යැපුම් අනුපාතය 0.84ක් විය.