හෝඩ් එල් ගර්බි කලාපය (මොරිටේනියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
අයුන් අසල භූ දර්ශනය

හෝඩ් එල් ගර්බි යනු දකුණු මොරිටේනියාවේ වර්ග කි.මී. 53,400 ක වපසරියකින් යුත් කලාපයකි . 2013 සංගණනයේ ජනගහනය 294,109 කි. එහි අගනුවර අයුන් (කලින් අයුන් එල් ඇට්‍රස් ලෙස හැඳින්වූ) වේ. මෙම කලාපය උතුරින් ටැගන්ට්, නැගෙනහිරින් හෝඩ් එච් චාර්ගුයි සහ බටහිරින් අස්සබා යන මොරිටේනියානු ප්‍රදේශ වලට මායිම් වේ. දකුණින් මාලි දේශසීමාවේ, සහ මාලි දේශයේ කොටසක් කලාපයට නෙරා ඇත. කලින් විශාල ප්‍රදේශයකට නම දුන් අවුකාර් ද්‍රෝණිය, නැගෙනහිර දෙසට විහිදෙන හෝඩ් එල් ගර්බි හි උතුරු සහ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත.

හෝඩ් එල් ගර්බි හි දෙපාර්තමේන්තු

2013 වන විට, කලාපයේ ජනගහනය 294,109 ක් වූ අතර 2011 හි 274,443 ට සාපේක්ෂව. කාන්තාවන් සියයට 47.53 ක් සහ පිරිමි සියයට 52.47 ක් විය. 2008 වන විට ක්‍රියාකාරකම් අනුපාතය 52.00 ක් වූ අතර ආර්ථික යැපුම් අනුපාතය 0.88 ක් විය. 2008 වන විට, වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින්ගේ සාක්ෂරතා අනුපාතය 67.10 කි.