සැකිල්ල:වසර සංචලන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සහශ්‍රවර්ෂය:
සියවස්: – '
දශක:       – –      
වසර: – '
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Takes one optional parameter, the year-number. Prefix it with a minus sign for BC.

For AD years the number can be omitted if it is the page name.

The box width shrinks nearly 6% for smaller year-number sizes.

Example for "{{Year nav|2014}}" at right:
සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 1980ගණන්  1990ගණන්  2000ගණන්  – 2010ගණන් –  2020ගණන්  2030ගණන්  2040ගණන්
වසර: 2011 2012 201320142015 2016 2017
Example for "{{Year nav|14}}" at right:
සහශ්‍රවර්ෂය: 1 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  1 වන සියවස1 වන සියවස2 වන සියවස
දශක: ක්‍රිපූ  10ගණන්  ක්‍රිපූ  0ගණන්  0ගණන්  – 10ගණන් –  20ගණන්  30ගණන්  40ගණන්
වසර: 11 12 131415 16 17
Example for "{{Year nav|2029}}" at right:
සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 1990ගණන්  2000ගණන්  2010ගණන්  – 2020ගණන් –  2030ගණන්  2040ගණන්  2050ගණන්
වසර: 2026 2027 202820292030 2031 2032
Example for "{{Year nav|-814}}" at right:
සහශ්‍රවර්ෂය: ක්‍රිපූ  1 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  10 වන සියවසක්‍රිපූ  9 වන සියවසක්‍රිපූ  8 වන සියවස
දශක: ක්‍රිපූ  840ගණන්  ක්‍රිපූ  830ගණන්  ක්‍රිපූ  820ගණන්  – ක්‍රිපූ  810ගණන් –  ක්‍රිපූ  800ගණන්  ක්‍රිපූ  790ගණන්  ක්‍රිපූ  780ගණන්
වසර: ක්‍රිපූ  817 ක්‍රිපූ  816 ක්‍රිපූ  815ක්‍රිපූ  814ක්‍රිපූ  813 ක්‍රිපූ  812 ක්‍රිපූ  811
Example for "{{Year nav|1}}" at right:
සහශ්‍රවර්ෂය: 1 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  1 වන සියවස1 වන සියවස2 වන සියවස
දශක: ක්‍රිපූ  20ගණන්  ක්‍රිපූ  10ගණන්  ක්‍රිපූ  0ගණන්  – 0ගණන් –  10ගණන්  20ගණන්  30ගණන්
වසර: ක්‍රිපූ  3 ක්‍රිපූ  2 ක්‍රිපූ  1ක්‍රිව 1ක්‍රිව 2 ක්‍රිව 3 ක්‍රිව 4
Example for "{{Year nav|911}}" at right:
සහශ්‍රවර්ෂය: 1 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 9 වන සියවස10 වන සියවස11 වන සියවස
දශක: 880ගණන්  890ගණන්  900ගණන්  – 910ගණන් –  920ගණන්  930ගණන්  940ගණන්
වසර: 908 909 910911912 913 914

See also[සංස්කරණය]

Template data[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for වසර සංචලන

This template generates a navigation box for a year.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Year1

The year to generate a box for. If nothing is typed in, the title of the page will be used.

Example
2018
Numbersuggested
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:වසර_සංචලන&oldid=325065" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි