20ගණන්

විකිපීඩියා වෙතින්
සටහන: සමහරවිට, '20ගණන් යන්න 1920ගණන්, 1820ගණන්, හෝ විවිධ සියවස්හී එවැනි අනෙකුත් දශකයන් සඳහා කෙටියෙදුම් ලෙසින් භාවිතා වෙයි – දශක ලැයිස්තුව බලන්න
සහශ්‍රවර්ෂය: 1 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  1 වන සියවස1 වන සියවස2 වන සියවස
දශක: ක්‍රිපූ  0ගණන් 0ගණන් 10ගණන්20ගණන්30ගණන් 40ගණන් 50ගණන්
වසර: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණවාස්තු විද්‍යාව
සංස්ථාපන කිරීම්විසංස්ථාපනය කිරීම්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=20ගණන්&oldid=288825" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි