සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව මෘදුකාංග

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  1. "GIMP 2.10.32 Released". 14 ජූනි 2022. 14 ජූනි 2022 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
  2. "Tagging GIMP 2.10.32 release".
  3. "Development version: GIMP 2.99.12 Released". 27 අගෝස්තු 2022. 27 අගෝස්තු 2022 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.