සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව මෘදුකාංග

විකිපීඩියා වෙතින්
  1. https://www.gimp.org/downloads/.
  2. "Development version: GIMP 2.99.14 Released". 18 නොවැම්බර් 2022.