සැකිල්ල:ආවර්තිතා වගුව (උච්ච වායු)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Noble gases
හයිඩ්‍රජව් (ද්විපරමාණුක අලෝහය)
හීලියම් (උච්ච වායුව)
ලිතියම් (ක්ෂාර ලෝහය)
බෙරිලියම් (ක්ෂාරීය පාංශු ලෝහය)
බෝරෝන් (ලෝහාලෝහය)
තාබන් (බහුපරමාණුක අලෝහය)
නයිට්‍රජන් (ද්විපරමාණුක අලෝහය)
ඔක්සිජන් (ද්විපරමාණුක අලෝහය)
ෆ්ලෝරීන් (ද්විපරමාණුක අලෝහය)
නියෝන් (උච්ච වායුව)
සෝඩියම් (ක්ෂාර ලෝහය)
මැග්නීසියම් (ක්ෂාරීය පාංශු ලෝහය)
ඇලුමිනියම් (පශ්චාත්-අන්තරික ලෝහය)
සිලිකන් (ලෝහාලෝහය)
පොස්ෆරස් (බහුපරමාණුක අලෝහය)
සල්ෆර් (බහුපරමාණුක අලෝහය)
ක්ලෝරීන් (ද්විපරමාණුක අලෝහය)
ආගන් (උච්ච වායුව)
පොටෑසියම් (ක්ෂාර ලෝහය)
කැල්සියම් (ක්ෂාරීය පාංශු ලෝහය)
ස්කැන්ඩියම් (අන්තරික ලෝහය)
ටයිටේනියම් (අන්තරික ලෝහය)
වැනේඩියම් (අන්තරික ලෝහය)
ක්‍රෝමියම් (අන්තරික ලෝහය)
මැංගනීස් (අන්තරික ලෝහය)
යකඩ (අන්තරික ලෝහය)
කොබොල්ට් (අන්තරික ලෝහය)
නිකල් (අන්තරික ලෝහය)
කොපර් (අන්තරික ලෝහය)
සින්ක් (අන්තරික ලෝහය)
ගැල්ලියම් (පශ්චාත්-අන්තරික ලෝහය)
ජර්මේනියම් (ලෝහාලෝහය)
ආසනික් (ලෝහාලෝහය)
සෙලීනියම් (බහුපරමාණුක අලෝහය)
බ්‍රෝමීන් (ද්විපරමාණුක අලෝහය)
ක්‍රිප්ටන් (උච්ච වායුව)
රුබීඩියම් (ක්ෂාර ලෝහය)
ස්ට්‍රොන්ටියම් (ක්ෂාරීය පාංශු ලෝහය)
යිට්ට්‍රියම් (අන්තරික ලෝහය)
සර්කෝනියම් (අන්තරික ලෝහය)
Niobium (අන්තරික ලෝහය)
Molybdenum (අන්තරික ලෝහය)
Technetium (අන්තරික ලෝහය)
Ruthenium (අන්තරික ලෝහය)
Rhodium (අන්තරික ලෝහය)
Palladium (අන්තරික ලෝහය)
Silver (අන්තරික ලෝහය)
Cadmium (අන්තරික ලෝහය)
Indium (පශ්චාත්-අන්තරික ලෝහය)
Tin (පශ්චාත්-අන්තරික ලෝහය)
Antimony (ලෝහාලෝහය)
Tellurium (ලෝහාලෝහය)
Iodine (ද්විපරමාණුක අලෝහය)
Xenon (උච්ච වායුව)
Caesium (ක්ෂාර ලෝහය)
Barium (ක්ෂාරීය පාංශු ලෝහය)
Lanthanum (ලැන්තනයිඩය)
Cerium (ලැන්තනයිඩය)
Praseodymium (ලැන්තනයිඩය)
Neodymium (ලැන්තනයිඩය)
Promethium (ලැන්තනයිඩය)
Samarium (ලැන්තනයිඩය)
Europium (ලැන්තනයිඩය)
Gadolinium (ලැන්තනයිඩය)
Terbium (ලැන්තනයිඩය)
Dysprosium (ලැන්තනයිඩය)
Holmium (ලැන්තනයිඩය)
Erbium (ලැන්තනයිඩය)
Thulium (ලැන්තනයිඩය)
Ytterbium (ලැන්තනයිඩය)
Lutetium (ලැන්තනයිඩය)
Hafnium (අන්තරික ලෝහය)
Tantalum (අන්තරික ලෝහය)
Tungsten (අන්තරික ලෝහය)
Rhenium (අන්තරික ලෝහය)
Osmium (අන්තරික ලෝහය)
Iridium (අන්තරික ලෝහය)
Platinum (අන්තරික ලෝහය)
Gold (අන්තරික ලෝහය)
Mercury (අන්තරික ලෝහය)
Thallium (පශ්චාත්-අන්තරික ලෝහය)
Lead (පශ්චාත්-අන්තරික ලෝහය)
Bismuth (පශ්චාත්-අන්තරික ලෝහය)
Polonium (පශ්චාත්-අන්තරික ලෝහය)
Astatine (ලෝහාලෝහය)
Radon (උච්ච වායුව)
Francium (ක්ෂාර ලෝහය)
Radium (ක්ෂාරීය පාංශු ලෝහය)
Actinium (ඇක්ටිනයිඩය)
Thorium (ඇක්ටිනයිඩය)
Protactinium (ඇක්ටිනයිඩය)
Uranium (ඇක්ටිනයිඩය)
Neptunium (ඇක්ටිනයිඩය)
Plutonium (ඇක්ටිනයිඩය)
Americium (ඇක්ටිනයිඩය)
Curium (ඇක්ටිනයිඩය)
Berkelium (ඇක්ටිනයිඩය)
Californium (ඇක්ටිනයිඩය)
Einsteinium (ඇක්ටිනයිඩය)
Fermium (ඇක්ටිනයිඩය)
Mendelevium (ඇක්ටිනයිඩය)
Nobelium (ඇක්ටිනයිඩය)
Lawrencium (ඇක්ටිනයිඩය)
Rutherfordium (අන්තරික ලෝහය)
Dubnium (අන්තරික ලෝහය)
Seaborgium (අන්තරික ලෝහය)
Bohrium (අන්තරික ලෝහය)
Hassium (අන්තරික ලෝහය)
Meitnerium (අඥාත රසායනික ගුණාංග)
Darmstadtium (අඥාත රසායනික ගුණාංග)
Roentgenium (අඥාත රසායනික ගුණාංග)
Copernicium (අන්තරික ලෝහය)
Ununtrium (අඥාත රසායනික ගුණාංග)
Flerovium (පශ්චාත්-අන්තරික ලෝහය)
Ununpentium (අඥාත රසායනික ගුණාංග)
Livermorium (අඥාත රසායනික ගුණාංග)
Ununseptium (අඥාත රසායනික ගුණාංග)
Ununoctium (අඥාත රසායනික ගුණාංග)
halogens  alkali metals
IUPAC කාණ්ඩ අංකය 18
මූලද්‍රව්‍යය පරිදී නම helium or
neon group
සුළු නම Noble gases, aerogens
CAS කාණ්ඩ අංකය (එජ) VIIIA
පැරණි IUPAC අංකය (යුාරා්පියානු) Group 0

↓ Period
1
Image: Helium discharge tube
Helium (He)
2
2
Image: Neon discharge tube
Neon (Ne)
10
3
Image: Argon discharge tube
Argon (Ar)
18
4
Image: Krypton discharge tube
Krypton (Kr)
36
5
Image: Xenon discharge tube
Xenon (Xe)
54
6
Image: Radon, glowing gas
Radon (Rn)
86

Legend
primordial element
radioactive natural element
Atomic number color: red=gas
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]