ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ පාසැල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පහත දැක්වෙන්නේ වයඹ පළාතේ පාසැල් ලැයිස්තුවයි.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ජාතික පාසල්[සංස්කරණය]

 • මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය,කුරුණෑගල
 • ශුද්දවූ පවුලේ කන්‍යාරාමය,කුරුණෑගල
 • වයඹ රාජකීය විද්‍යාලය ,කුරුණෑගල
 • ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලය
 • මලියදේව විද්‍යාලය,කුරුණෑගල
 • කැකුනගොල්ල මධ්‍ය විද්‍යාලය,කැකුනගොල්ල
 • කුලියාපිටිය මධ්‍ය විද්‍යාලය
 • ලක්දාසා දි මේල්,කුරුණෑගල
 • මදීනා ජාතික පාසල, සියම්බලාගස්කොටුව
 • මයුරපාද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ,නාරම්මල
 • මාවතගම මධ්‍ය විද්‍යාලය
 • නක්කාවත්ත මධ්‍ය විද්‍යාලය
 • පරගහදෙනිය මුස්ලිම් විද්‍යාලය ,මාවතගම
 • පරාක්‍රමබාහු මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • S.B.හේරත් ජාතික පාසල,ගනේවත්ත,නිකදළුපොත
 • ශ්‍රී නිශ්ශංක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඉන්දුල්ගොඩකන්ද
 • ශ්‍රී රාහුල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,අලව්ව
 • ශාන්ත ආනා විද්‍යාලය,කුරුණෑගල
 • උඩබදලව සුදර්ශන විද්‍යාලය
 • විජයබා ජාතික පාසල ,මහව
 • වික්‍රමශිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය, ගිරිඋල්ල
 • පන්නල ජාතික පාසල,පන්නල
 • මෙගලව මහවැලි ජාතික පාසල
 • පොල්පිතිගම ජාතික පාසල

පළාත් පාසල්[සංස්කරණය]

 • ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල විද්‍යාලය,කුරුණෑගල
 • රිදීවිහාර මහා විද්යාලය - කප්පිතිගල පාර, කුරුණෑගල.
 • කවිසිගමුව M.M.V
 • ශ්‍රී විද්‍යා රාජා M.V පල්ලෙයාය,දොඩන්ගස්ලන්ද,ඉබ්බාගමුව
 • අම්බුක්කගම මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය , නිකවැරටිය
 • අඹන්පොල මධ්‍ය විද්‍යාලය,අඹන්පොල
 • අඹන්පොල කනිෂ්ට විද්‍යාලය,අඹන්පොල
 • දඹදෙණිය මධ්‍ය විද්‍යාලය
 • සුරදුත බාලිකා විද්‍යාලය ,කුලියාපිටිය
 • මහසෙන් විද්‍යාලය ,නිකවැරටිය
 • මලියදේව ආදර්ශ මහා විද්‍යාලය,කුරුණෑගල
 • ධර්මරාජ ආදර්ශ M.V., කුලියාපිටිය
 • ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය, කුලියාපිටිය
 • පරගහදෙනිය මධ්‍ය විද්‍යාලය
 • සදලන්කාව මධ්‍ය විද්‍යාලය
 • සාරානාත් විද්‍යාලය,කුලියාපිටිය
 • වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ,වාරියපොළ
 • උදන්විට විද්‍යාලය,මැල්සිරිපුර
 • පන්නවා මුස්ලිම් මධ්‍ය විද්‍යාලය,පන්නව
 • අල්-මදීනා විද්‍යාලය,ඉඩබදලව
 • අල්-ඉල්මියා විද්‍යාලය, වෙල්පොතුවැව
 • අතුරුලුව ගල්පීල්ල පාසල, දඹදෙණිය
 • ජාතික පාසල, පන්නල
 • පඬුවස්නුවර ජාතික පාසල
 • කුම්බුක්කඩවල කනිටු
 • ඇහැටුවැව බන්දාරනයාක නවෝද්‍යා පාසල
 • කරඹේ මහා විද්‍යාලය
 • යාපහුව මහා විද්‍යාලය
 • නික/නම්මුවාව මාද්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • නික/හුලොගෙදර මහා විද්‍යාලය
 • නික/නාවාන මහා විද්‍යාලය
 • නුන්ගමුව දම්සෙන් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • මනේලම්බුව මහා විද්‍යාලය
 • වනෙකොලනිය ප්‍රාථමික විදුහල
 • කොන්වැව මහා විද්‍යාලය
 • ගල්මෙගලාව ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල
 • මෙගලාව මහවැලි ජාතික පාසල
 • විකදෙනිගම විදුහල
 • හම්බුලුව්වම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • රෝමාණු කතෝලික විද්‍යාලය , මාවතගම
 • DP වික්‍රමසිංහ විද්‍යාලය, මාවතගම
 • මල්ලවපිටිය සමොද්‍යා මහා විද්‍යාලය
 • බිබිලදෙනිය ශ්‍රී සුමංගල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • ගොමු ගොමුව කනිටු විදුහල
 • නික/ මුස්ලිම් ආදර්ශ මධ්‍ය විද්‍යාලය
 • කිතුල්වෙහෙර කනිටු විදුහල, වාරියපොළ
 • ඥානොදය මධ්‍ය විද්‍යාලය, වාරියපොළ

පෞද්ගලික පාසල්[සංස්කරණය]

 • විදුසඳන විද්‍යාලය, කුලියාපිටිය
 • සසෙක්ස් විද්‍යාලය ,කුලියාපිටිය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ජාතික පාසල්[සංස්කරණය]

 • ආනන්ද ජාතික පාසල , පුත්තලම
 • පුත්තලම හිංදු විද්‍යාලය
 • ආනමඩුව මාද්‍ය විද්‍යාලය
 • ආනන්ද ජාතික පාසල , හලාවත
 • දම්මිස්සර ජාතික පාසල , නාත්තන්ඩිය
 • ෆාතිමා මුස්ලිම් බාලිකා මහා විද්‍යාලය ,පුත්තලම
 • ශුද්දවූ පවුලේ කන්‍යාරාමය,පුත්තලම
 • ශුද්දවූ පවුලේ කන්‍යාරාමය,මාරවිල
 • ජෝශප් වාස් විද්‍යාලය, වෙන්නප්පුව
 • කුමාරතුංග මුනිදාස මහා විද්‍යාලය, දික්වැල්ල
 • සේනානායක ජාතික පාසල , මාදම්පේ
 • ශාන්ත ඇන්ඩ්රු මධ්‍ය විද්‍යාලය ,පුත්තලම
 • ශාන්ත මේරි දමිල මහා විද්‍යාලය
 • ශාන්ත සේවියර් , පුත්තලම
 • සහිරා ජාතික පාසල ,පුත්තලම
 • අල් අක්සා ජාතික පාසල , කුලියාපිටිය
 • ජනාධිපති විද්‍යා විද්‍යාලය,පුත්තලම

පළාත් පාසල්[සංස්කරණය]

 • උලුක්කපල්ලම මුස්ලිම් මාද්‍ය මහා විද්‍යාලය,පුත්තලම

(නවෝද්‍යා පාසල්)

 • පුත්තලම හිංදු විදුහල,පුත්තලම
 • ආනන්ද විද්‍යාලය, හලාවත
 • ෆාතිමා බාලිකා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පුත්තලම
 • බාලිකා විදුහල, දන්කොටුව
 • කාර්මෙල් බාලිකා විදුහල, හලාවත
 • ශ්‍රී සුජාතා විද්‍යාලය,කාකපල්ලිය,හලාවත
 • කුරුක්කුව සුගතානන්ද මහා විද්‍යාලය, මාදම්පේ
 • සවර්ණා මුස්ලිම් විදුහල, සවර්ණා,හලාවත
 • මැදගම අබය ආදර්ශ මහා විද්‍යාලය, පනිරෙන්දව
 • පන්කුලව මහා විද්‍යාලය, හලාවත
 • ශ්‍රී සන්ගබෝදී මධ්‍ය විද්‍යාලය, දන්කොටුව
 • ශාන්ත බ්‍රේනට් විදුහල, හලාවත
 • ශාන්ත සෙබෙස්තියන් මහා විද්‍යාලය , මාදම්පේ
 • උඩප්පුව දමිළ මහා විද්‍යාලය, උඩප්පුව.
 • තිස්ස විද්‍යාලය, පදාවී ශ්‍රී තිස්සපුර
 • විජය පාසල, හලාවත
 • පල්ලිවසල් තුරයි මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය, පුත්හලම
 • අල් හිරා මහා විද්‍යාලය, ඉහල කොත්තරමුල්ල
 • විරපුර කනිටු විදුහල,සාලියවැව
 • කයමොටයි මුස්ලිම් මධ්‍ය විද්යාලය, මදුරන්කුලි
 • මැදගම අභය ආදර්ශ මහා විද්‍යාලය
 • කුදුපිටිය මාදම්පේ ධර්මපාල විද්‍යාලය, හලාවත
 • හේරත් ගුණරත්න මහා විද්‍යාලය ,ගල්මුරුව
 • මාවිල මහින්ද බෞද්ධ විද්‍යාලය
 • වට්ටකන්දල් මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය
 • ශාන්ත රොච් කනිෂ්ට විද්‍යාලය, අබකන්දවිල

පෞද්ගලික පාසල්[සංස්කරණය]

 • ශාන්ත පාවුළු ඉංග්‍රීසි මාද්‍ය විද්‍යාලය
 • දියෝසෙස්, වෙන්නප්පුව

ජාත්‍යන්තර පාසල්[සංස්කරණය]

 • ග්ලාස්ගොව් ජාත්‍යන්තර පාසැල, හලාවත
 • ජෙනින්ග්ස් ජාත්‍යන්තර පාසල , නයිනමඩම
 • සසෙක්ස් විද්‍යාලය, වෙන්නප්පුව
 • ඉක්‍රා ජාත්‍යන්තර පාසල, පුත්තලම