ශ්‍රී ලංකාවේ රත්නපුර කලාපයේ රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ රත්නපුර කලාපයෙහි රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව දැක්වීමේදී එය රත්නපුර 1, පැල්මඩුල්ල, ඇහැළියගොඩ, කුරුවිට හා රත්නපුර 2 යන අධ්‍යාපන කොට්ඨාශවලට අදාල රජයේ පාසැල් ලැයිස්තු වශයෙන් දැක්විය හැකිය.

රත්නපුර 1 අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අල් මාකියා මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය වරකාතොට පාර, රත්නපුරය
ආනන්ද විද්‍යාලය හිදැල්ලන රත්නපුරය
බනගොඩ විද්‍යාලය ගල්ලෑල්ල, රත්නපුරය
බටුගෙදර මහා විද්‍යාලය බටුගෙදර, රත්නපුරය
බටුහේන මහා විද්‍යාලය හිදැල්ලන
බිලිඳු ජේසු තුමන්ගේ කන්‍යාරාමය රත්නපුරය
ධර්මපාල මහා විද්‍යාලය රත්නපුරය
ඇත්ඔය විද්‍යාලය ඇත්ඔය, රත්නපුරය
ෆර්ගියුසන් උසස් පාසැල රත්නපුරය
ගෙටන්ගම රත්න මහා විද්‍යාලය ගෙටන්ගම රත්නපුරය
ගොඩිගමුව විද්‍යාලය ගොඩිගමුව, රත්නපුරය
හෙජ්ෆීල්ඩ් දෙමළ විද්‍යාලය රත්නපුරය
හිදැල්ලන දෙමළ විද්‍යාලය ගොලුවාවිල පාර, රත්නපුරය
කහන්ගමබෞද්ධ විද්‍යාලය කහන්ගම, රත්නපුරය
කෙම්පනාවත්ත විද්‍යාලය ගල්ලෑල්ල
කැටලියන්පල්ල විද්‍යාලය කහංගම, රත්නපුරය
කොස්පැලවින්න විද්‍යාලය කොස්පැලවින්න, රත්නපුරය
මලංකන්ද විද්‍යාලය හිදැල්ලන
නව මහවෙල දෙමළ විද්‍යාලය හිදැල්ලන, රත්නපුරය
නව නගර ප්‍රින්ස් විද්‍යාලය නව නගරය, රත්නපුරය
රත්නපුර මිහිඳු විද්‍යාලය රත්නපුරය
රත්නපුර දෙමළ මහා විද්‍යාලය රත්නපුරය
සීවලී මහා විද්‍යාලය රිවර්සයිඩ් පාර, රත්නපුරය
සීවලී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය හිදැල්ලන, රත්නපුරය
ශ්‍රී සුමන මහා විද්‍යාලය මුද්දුව, රත්නපුරය
ශාන්ත ලූක් විද්‍යාලය රත්නපුරය
ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය රත්නපුරය
සුමන බාලිකා විද්‍යාලය රත්නපුරය
සුමන සමන් මහා විද්‍යාලය දේවාලෙගාව, රත්නපුරය
තිරිවානකැටිය විද්‍යාලය තිරිවානකැටිය, රත්නපුරය