ශ්‍රී ලංකාවේ නිවිතිගල කලාපයේ රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවිතිගල කලාපයෙහි රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව දැක්වීමේදී එය නිවිතිගල, අයගම, කලවාන හා කහවත්ත යන අධ්‍යාපන කොට්ඨාශවලට අදාල රජයේ පාසැල් ලැයිස්තු වශයෙන් දැක්විය හැකිය.

නිවිතිගල අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අළුපත්ගල විද්‍යාලය උඩ නිරිඇල්ල, රත්නපුරය
කොළඹගම මහානාම මහා විද්‍යාලය කොළඹගම, නිවිතිගල
කොළඹගම දෙමළ විද්‍යාලය නිවිතිගල
දඹුලුවාන විද්‍යාලය දඹුලුවාන
දෑල මහා විද්‍යාලය දෑල
දෑල දෙමළ විද්‍යාලය දෑල
දෙල්ලබඩ ජයන්ති විද්‍යාලය කරන්ගොඩ, රත්නපුරය
දෙල්වල මහා විද්‍යාලය දෙල්වල, රත්නපුරය
දෙල්වලකන්ද විද්‍යාලය දෙල්වල, රත්නපුරය
දිමියාව මහා විද්‍යාලය දඹුලුවාන, රත්නපුරය
දොළොස්වලකන්ද විද්‍යාලය නිවිතිගල
දොළොස්වල ශ්‍රී සද්ධානන්ද විද්‍යාලය නිවිතිගල
දොළොස්වලල භාරතී දෙමළ විද්‍යාලය නිවිතිගල
ඇලපාත මහා විද්‍යාලය ඇලපාත, රත්නපුරය
එරබද්ද දෙමළ විද්‍යාලය දෑල
එරබද්ද විද්‍යාලය දෑල
ගඟුල්විටිය විද්‍යාලය ගඟුල්විටිය, රත්න-හන්ගමුව
හල්දොල විද්‍යාලය හල්දොල, කරන්ගොඩ
හල්කඳලිය විද්‍යාලය හල්කඳලිය, නිවිතිගල
හංගමුව ශ්‍රී රත්නෝදය මහා විද්‍යාලය හංගමුව, රත්නපුරය
කරන්ගොඩ මහා විද්‍යාලය කරන්ගොඩ, රත්නපුරය
කරවිට කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය උඩ කරවිට
කරටිට මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය කරවිට, උඩ කරවිට
කෙහෙල්ඕවිටිගම විද්‍යාලය උඩ නිරිඇල්ල
කැකුල විද්‍යාලය කැකුල, උඩ කරවිට
කිරිබත්ගල දෙමළ විද්‍යාලය නිවිතිගල
කිරිබත්ගල විද්‍යාලය වටපොට
කෝට්ටෙගොඩ විද්‍යාලය පන්නිල, උඩ නිරිඇල්ල, රත්නපුරය
ලියනේකන්ද විද්‍යාලය වතුරාව. කලවාන
ලොකදෙණිය විද්‍යාලය උඩ කරවිට
මිල්ලවිටිය දෙමළ විද්‍යාලය රත්නපුරය
නිරිඇල්ල පුණ්ණානන්ද විද්‍යාලය නිරිඇල්ල, උඩ නිරිඇල්ල
නිරිඇල්ල දෙමළ විද්‍යාලය දිගනකන්ද,රත්නපුරය
නිවිතිගල දෙමළ විද්‍යාලය නිවිතිගල
නිවිතිගල සුමන කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය නිවිතිගල
නොරගල්ල දෙමළ විද්‍යාලය දෑල
පලවෙල ශ්‍රී රත්නකාර මහා විද්‍යාලය පලවෙල . උඩ නිරිඇල්ල
පලවෙල දෙමළ විද්‍යාලය උඩ නිරිඇල්ල,රත්නපුරය
පල්ලෙගෙදර විද්‍යාලය කරන්ගොඩ,රත්නපුරය
පනහෙටගල ප්‍රාථමික පාසැල පනහෙටගල,වතුරව, කලවාන
පරකැටිය දෙමළ විද්‍යාලය දඹුලුවාන,රත්නපුරය
පරවත්ත දෙමළ විද්‍යාලය නිවිතිගල
පාතකඩ විද්‍යාලය නිවිතිගල
පෑබොටුව මහා විද්‍යාලය පෑබොටුව
පිංකන්ද දෙමළ විද්‍යාලය උඩ කරවිට
රම්බුකන්ද දෙමළ විද්‍යාලය නිරලගම
සුමන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය නිවිතිගල
තුත්තිරිපිටිය විද්‍යාලය නිවිතිගල
වටපොත මහා විද්‍යාලය වටපොත
වතුපිටිය විද්‍යාලය වතුපිටිය,උඩ කරවිට
වත්තෙහේන විද්‍යාලය නිවිතිගල
වේරගම ශ්‍රී සුනන්ද විද්‍යාලය උඩ නිරිඇල්ල,රත්නපුරය
යක්දෙහිවත්ත විද්‍යාලය යක්දෙහිවත්ත,නිවිතිගල

අයගම අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අයගම ජනපද විද්‍යාලය අයගම
අයගම ශ්‍රී රාහුල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අයගම
දුම්බර මහා විද්‍යාලය මිණිපුර, දුම්බර
දුම්බර මානන විද්‍යාලය රත්නපුර
දුම්බර මැදපොල විද්‍යාලය ඇල්ලගාව
දුම්බර අංක 1 දෙමළ විද්‍යාලය මිණිපුර, දුම්බර
දුම්බර අංක 2 දෙමළ විද්‍යාලය මිණිපුර, දුම්බර
ගලතුර දෙමළ විද්‍යාලය මැද ගලතුර, රත්නපුරය
ගලතුර විද්‍යාලය මැද ගලතුර, රත්නපුරය
ගලඋඩකන්ද විද්‍යාලය පරගල, අයගම
ගැමිකන්ද විද්‍යාලය අයගම
ගවරගිරිය මහා විද්‍යාලය ගවරගිරිය
ගෙඳගල විද්‍යාලය අයගම
හඳුන්කන්ද විද්‍යාලය අයගම
කැටපොල විද්‍යාලය ඇල්ලගාව
කොළඹෑව විද්‍යාලය කොළඹෑව, ගවරගිරිය
කුට්ටිකන්ද විද්‍යාලය උමංගෙදර, ඇල්ලගාව
මඩබද්දර දෙමළ විද්‍යාලය කිරිඇල්ල
මඩබද්දර විද්‍යාලය මඩබද්දර, කිරිඇල්ල
නමුණුතැන්න විද්‍යාලය නමුණුතැන්න, කිරිඇල්ල
නිකගොඩ සීලාරතන විද්‍යාලය පිඹුර, කලවාන
පල්ලෙකඩ විද්‍යාලය අයගම
පිඹුර විද්‍යාලය පිඹුර, රත්නපුරය
සිංහලගොඩ විද්‍යාලය මැද ගලතුර, රත්නපුරය
උඩුගල විද්‍යාලය උඩුගල, අයගම
විතානගම විද්‍යාලය අයගම


කහවත්ත අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අටකලන්පන්න විද්‍යාලය අටකලන්පන්න
බුංගිරිය විද්‍යාලය බුංගිරිය , කහවත්ත
දළුක්ගල දෙමළ විද්‍යාලය උඩ හවුපෙ, කහවත්ත
එන්දන අංක 01 දෙමළ විද්‍යාලය කහවත්ත
එන්දන අංක 02 දෙමළ විද්‍යාලය එන්දන, කහවත්ත
එන්දන ප්‍රාථමිකවිද්‍යාලය එන්දන, කහවත්ත
ගබ්බෙල මහා විද්‍යාලය ගබ්බෙල, කහවත්ත
ගජනායක මහා විද්‍යාලය වැල්ලන්දුර, කහවත්ත
ගොඩකුඹුර මියනවිට මහා විද්‍යාලය ගබ්බෙල, කහවත්ත
හොරහීන් ඇල්ල සුමන විද්‍යාලය හොරහීන් ඇල්ල, කහවත්ත
හවුපෙ නාවලකන්ද මහා විද්‍යාලය උඩ හවුපෙ, කහවත්ත
හවුපෙ දෙමළ විද්‍යාලය කහවත්ත
කහවත්ත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය කහවත්ත
කහවත්ත ප්‍රාථමික විද්‍යාලය කහවත්ත
කළල්ඇල්ල දෙමළ විද්‍යාලය අටකලන්පන්න
කළල්ඇල්ල විද්‍යාලය කළල්ඇල්ල, අටකලන්පන්න
කිරණෝදාගම විද්‍යාලය දෙමුවාත, රක්වාන
මඩලගම ජනපද විද්‍යාලය උඩ හවුපෙ, කහවත්ත
මඩලගම මහා විද්‍යාලය මඩලගම, කහවත්ත
මඩලගම දෙමළ විද්‍යාලය කහවත්ත
නහල්වතුර විද්‍යාලය මඩලගම, කහවත්ත
පනාපිටිය විද්‍යාලය පනාපිටිය, කහවත්ත
පන්නිල විද්‍යාලය මහපන්නිල, රක්වාන
පිලාන විද්‍යාලය පනාපිටිය, කහවත්ත
වැල්ලදුර දෙමළ විද්‍යාලය කහවත්ත
යායින්න විද්‍යාලය යායින්න, කහවත්ත
යටාගර විද්‍යාලය වටාපොත, නිවිතිගල

කලවාන අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය[සංස්කරණය]

පාසැල් නම පාසැල් ලිපිනය
අඹගහකන්ද විද්‍යාලය පනාපොල, කලවාන
ඩීප්ඩීන් දෙමළ විද්‍යාලය රක්වාන
දෙල්ගොඩ ජනපද විද්‍යාලය දවුගල, කලවාන
දෙල්ගොඩ විද්‍යාලය දවුගල ගම, කගවාන
ගඟලගමුව විද්‍යාලය වැද්දගල
හඟරංගල විද්‍යාලය කලවාන
ඉළුඹකන්ද නව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ඉළුඹකන්ද, රක්වාන
ඉළුඹකන්ද විද්‍යාලය පොතුපිටිය, කලවාන
කජුගස්වත්ත මහා විද්‍යාලය පොතුපිටිය, කලවාන
කලවාන ගාමිණී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය කොස්වත්ත, කලවාන
කලවාන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය කලවාන
කලවාන දෙමළ විද්‍යාලය වේවැල්කඳුර, කලවාන
කොඩිප්පිලිකන්ද විද්‍යාලය නාවලකන්ද, කලවාන
කෝපිකෑල්ල විද්‍යාලය කෝපිකෑල්ල, රක්වාන
කොස්ගුලාන විද්‍යාලය පනාපොල, කලවාන
කුඩුමීරිය විද්‍යාලය කුඩුමීරිය,වැද්දාගල
කුකුලේගම විද්‍යාලය කුකුලේගම, කලවාන
මීපාගම ජයන්ති මහා විද්‍යාලය කලවාන
මීපාගම විද්‍යාලය මීපාගම, කලවාන
නාවලකන්ද විද්‍යාලය නාවලකන්ද, කලවාන
පනාපොල විද්‍යාලය පනාපොල, කලවාන
පේඩිකන්ද ජනපද විද්‍යාලය කලවාන
පිටිගලකන්ද විද්‍යාලය නාවලකන්ද, කලවාන
පොතුපිටිය මහා විද්‍යාලය පොතුපිටිය, කලවාන
රඹුක මහා විද්‍යාලය පොතුපිටිය, කලවාන
සමන්පුර විද්‍යාලය සමන්පුර, කලවාන
තණබෙල මහවිලහේන විද්‍යාලය රඹුක, කලවාන
තපස්සරකන්ද විද්‍යාලය තපස්සරකන්ද, කලවාන
වතුරාව ජනපද විද්‍යාලය වතුරාව, කලවාන
වැද්දාගල කුඩාව විද්‍යාලය වැද්දාගල, කලවාන
වැද්දාගල උතුර විද්‍යාලය වැද්දාගල උතුර, කලවාන
වැද්දාගල දකුණු මහා විද්‍යාලය වැද්දාගල
හේවාගම විද්‍යාලය කොකාවිට, කලවාන
වේවැල්කඳුර විද්‍යාලය වේවැල්කඳුර, කලවාන
රඹුක ප්‍රාථමික විද්‍යාලය පොතුපිටිය, කලවාන