ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ගොනුව:ශ්‍රි ලංක ක්‍රිකට්
ශ්‍රි ලංක ක්‍රිකට්

ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෙතෙක් ක්‍රීඩා කර ඇති නිල අන්තර්ජාතික තරග වල සාරාංශය..

තරගාවලි වාර්ථා[සංස්කරණය]

ටෙස්ට් තරගාවලි[සංස්කරණය]

තරගාවලිය සත්කාරකත්වය තරගසමය ජයග්‍රහණය තීරනය

එක්දින තරගාවලි[සංස්කරණය]

තරගාවලිය / තරගමාලාව සත්කාරකත්වය සහභාගී වු රටවල් තරගසමය ජයග්‍රහකයා තීරනය වාර්ථාව
පෘඩෙන්ෂල් ලෝක කුසලානය  එංගලන්තය  ඕස්ට්‍රේලියාව
නැ.අප්‍රිකාව
 එංගලන්තය
 ඉන්දියාව
 නවසීලන්තය
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
1975  බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් වාර්තාව
පෘඩෙන්ෂල් ලෝක කුසලානය  එංගලන්තය  ඕස්ට්‍රේලියාව
 කැනඩාව
 එංගලන්තය
 ඉන්දියාව
 නවසීලන්තය
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
1979  බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් වාර්තාව
එංගලන්ත - ශ්‍රි ලංකා තරගාවලිය  එංගලන්තය  එංගලන්තය
 ශ්‍රී ලංකාව
1981-82 සම ශූරතාවය 1-1(2) වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා - පකිස්ථාන තරගාවලිය  පකිස්තානය  ශ්‍රී ලංකාව
 පකිස්තානය
1981-82  පකිස්තානය 2-1(3) වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා - ඉන්දියා තරගාවලිය  ඉන්දියාව  ශ්‍රී ලංකාව
 ඉන්දියාව
1982-83  ඉන්දියාව 3-0(3) වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා - නවසීලන්ත තරගාවලිය  නවසීලන්තය  ශ්‍රී ලංකාව
 නවසීලන්තය
1982-83  නවසීලන්තය 3-0(3) වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා - ඕස්ට්‍රේලියා තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  ශ්‍රී ලංකාව
 ඕස්ට්‍රේලියාව
1982-83  ශ්‍රී ලංකාව 2-0(4) වාර්තාව
ලෝක කුසලානය  එංගලන්තය  ඕස්ට්‍රේලියාව
 එංගලන්තය
 ඉන්දියාව
 නවසීලන්තය
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
 සිම්බාබ්වේ
1983  ඉන්දියාව වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා - නවසීලන්ත තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  ශ්‍රී ලංකාව
 නවසීලන්තය
1983-84  නවසීලන්තය 2-1(3) වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා - සිම්බාබ්වේ තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  ශ්‍රී ලංකාව
 සිම්බාබ්වේ
1983-84  ශ්‍රී ලංකාව 1-0 (3) වාර්තාව
ආසියානු කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  ඉන්දියාව
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1983-84  ඉන්දියාව වාර්තාව
ඕස්ට්‍රේලියානු තරගාවලිය  ඕස්ට්‍රේලියාව  ඕස්ට්‍රේලියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
1984-85  බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් වාර්තාව
ආසියානු කුසලානය  ශ්‍රී ලංකාව  බංග්ලාදේශය
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1985-86  ශ්‍රී ලංකාව වාර්තාව
ජෝන් ප්ලේයර් කුසලානය  ශ්‍රී ලංකාව  නවසීලන්තය
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1985-86 වාර්තාව
ඕස්-ඒෂියා කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  ඕස්ට්‍රේලියාව
 ඉන්දියාව
 නවසීලන්තය
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1985-86  පකිස්තානය වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා - ඉන්දියා තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  ශ්‍රී ලංකාව
 ඉන්දියාව
1985-86 සම ශූරතාවය 1-1(3) වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා - පකිස්ථාන තරගාවලිය  පකිස්තානය  පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1985-86  පකිස්තානය 4-0(4) වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා - පකිස්ථාන තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1985-86  පකිස්තානය 2-0(4) වාර්තාව
චැම්පියන්ස් කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  ඉන්දියාව
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
1986-87  බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා - ඉන්දියා තරගාවලිය  ඉන්දියාව  ඉන්දියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
1986-87  ඉන්දියාව 4-1(5) වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා - නවසීලන්ත තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  නවසීලන්තය
 ශ්‍රී ලංකාව
1986-87 තරගාවලිය අවලංගුයි වාර්තාව
ලෝක කුසලානය  ඉන්දියාව
 පකිස්තානය
 ඕස්ට්‍රේලියාව
 එංගලන්තය
 ඉන්දියාව
 නවසීලන්තය
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
 සිම්බාබ්වේ
1987-88  ඕස්ට්‍රේලියාව වාර්තාව
ඕස්ට්‍රේලියානු තරගාවලිය  ඕස්ට්‍රේලියාව  ඕස්ට්‍රේලියාව
 නවසීලන්තය
 ශ්‍රී ලංකාව
1987-88  ඕස්ට්‍රේලියාව වාර්තාව
සාජා කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  ඉන්දියාව
 නවසීලන්තය
 ශ්‍රී ලංකාව
1987-88  ඉන්දියාව වාර්තාව
එංගලන්ත - ශ්‍රි ලංකා තරගාවලිය  එංගලන්තය  එංගලන්තය
 ශ්‍රී ලංකාව
1988  එංගලන්තය 1-0(1) වාර්තාව
ආසියානු කුසලානය  බංග්ලාදේශය  බංග්ලාදේශය
 ඉන්දියාව
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1988-89  ඉන්දියාව වාර්තාව
සාජා කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1988-89 2-0(2) වාර්තාව
නේරු කුසලානය  ඉන්දියාව  ඕස්ට්‍රේලියාව
 එංගලන්තය
 ඉන්දියාව
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
1989-90  පකිස්තානය වාර්තාව
ඕස්ට්‍රේලියානු තරගාවලිය  ඕස්ට්‍රේලියාව  ඕස්ට්‍රේලියාව
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1989-90  ඕස්ට්‍රේලියාව වාර්තාව
ඕස්-ඒෂියා කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  ඕස්ට්‍රේලියාව
 බංග්ලාදේශය
 ඉන්දියාව
 නවසීලන්තය
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1989-90  පකිස්තානය වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා ඉන්දියා තරගාවලිය  ඉන්දියාව  ඉන්දියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
1990-91  ඉන්දියාව 2-1(3) වාර්තාව
සාජා කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1990-91 සම ශූරතාව 1-1(2) වාර්තාව
ආසියානු කුසලානය  ඉන්දියාව  ඉන්දියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
 බංග්ලාදේශය
1990-91  ඉන්දියාව වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා නවසීලන්ත තරගාවලිය  නවසීලන්තය  නවසීලන්තය
 ශ්‍රී ලංකාව
1990-91  නවසීලන්තය 3-0(3) වාර්තාව
බෙන්සන් සහ හෙජස් ලෝක කුසලානය  ඕස්ට්‍රේලියාව
 නවසීලන්තය
 ඕස්ට්‍රේලියාව
 එංගලන්තය
 ඉන්දියාව
 නවසීලන්තය
 පකිස්තානය
 දකුණු අප්‍රිකාව
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
 සිම්බාබ්වේ
1991-92  පකිස්තානය වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා පකිස්ථාන තරගාවලිය  පකිස්තානය  ශ්‍රී ලංකාව
 පකිස්තානය
1991-92  පකිස්තානය 4-1(5) වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා ඕස්ට්‍රේලියා තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  ඕස්ට්‍රේලියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
1992-93  ශ්‍රී ලංකාව 2-1(3) වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා නවසීලන්ත තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  නවසීලන්තය
 ශ්‍රී ලංකාව
1992-93  නවසීලන්තය 2-0(3) වාර්තාව
සාජා කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 සිම්බාබ්වේ
1992-93  පකිස්තානය වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා එංගලන්ත තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  එංගලන්තය
 ශ්‍රී ලංකාව
1992-93  ශ්‍රී ලංකාව 2-0(2) වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා ඉන්දියා තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  ඉන්දියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
1993-94  ශ්‍රී ලංකාව 2-1(3) වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා දකුණු අප්‍රිකා තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  දකුණු අප්‍රිකාව
 ශ්‍රී ලංකාව
1993-94 සම ශූරතාව 1-1(3) වාර්තාව
සාජා කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
1993-94  බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් වාර්තාව
හීරෝ කුසලානය  ඉන්දියාව  ඉන්දියාව
 දකුණු අප්‍රිකාව
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
 සිම්බාබ්වේ
1993-94  ඉන්දියාව වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
1993-94 සම ශූරතාව 1-1() වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා ඉන්දියා තරගාවලිය  ඉන්දියාව  ඉන්දියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
1993-94  ඉන්දියාව 2-1(3) වාර්තාව
ඕස්-ඒෂියා කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  ඕස්ට්‍රේලියාව
 ඉන්දියාව
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 නවසීලන්තය
 එක්සත් අරාබි එමීර්
1993-94  පකිස්තානය වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා පකිස්ථාන තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1994-95  පකිස්තානය 4-1(5) වාර්තාව
සිංගර් කුසලානය  ශ්‍රී ලංකාව  ඕස්ට්‍රේලියාව
 ඉන්දියාව
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1994-95  ඉන්දියාව වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා සිම්බාබ්වේ තරගාවලිය  සිම්බාබ්වේ  ශ්‍රී ලංකාව
 සිම්බාබ්වේ
1994-95  ශ්‍රී ලංකාව 2-1(3) වාර්තාව
මැන්ඩෙලා කුසලානය  දකුණු අප්‍රිකාව  පකිස්තානය
 දකුණු අප්‍රිකාව
 ශ්‍රී ලංකාව
 නවසීලන්තය
1994-95  දකුණු අප්‍රිකාව වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා නවසීලන්ත තරගාවලිය  නවසීලන්තය  ශ්‍රී ලංකාව
 නවසීලන්තය
1994-95  නවසීලන්තය 2-1(3) වාර්තාව
සාජා කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  බංග්ලාදේශය
 ඉන්දියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
 පකිස්තානය
1994-95  ඉන්දියාව වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා පකිස්ථාන තරගාවලිය  පකිස්තානය  පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1995-96  ශ්‍රී ලංකාව 2-1(3) වාර්තාව
සාජා කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
1995-96  ශ්‍රී ලංකාව වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා ඕස්ට්‍රේලියා තරගාවලිය  ඕස්ට්‍රේලියාව  ඕස්ට්‍රේලියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
1995-96  ඕස්ට්‍රේලියාව වාර්තාව
විල්ස් ලෝක කුසලානය  ඉන්දියාව
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 ඕස්ට්‍රේලියාව
 එංගලන්තය
 ඉන්දියාව
 නවසීලන්තය
 පකිස්තානය
 දකුණු අප්‍රිකාව
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
 සිම්බාබ්වේ
 එක්සත් අරාබි එමීර්
 නෙදර්ලන්තය
 කෙන්යාව
1995-96  ශ්‍රී ලංකාව වාර්තාව
සිංගපූරු සිංගර් කුසලානය  සිංගප්පූරුව  ඉන්දියාව
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1995-96  පකිස්තානය වාර්තාව
ශ්‍රි ලංකා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තරගාවලිය  බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්  ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
1995-96  ශ්‍රී ලංකාව 1-0(1) වාර්තාව
සිංගර් කුසලානය  ශ්‍රී ලංකාව  ඕස්ට්‍රේලියාව
 ඉන්දියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
 සිම්බාබ්වේ
1996-97  ශ්‍රී ලංකාව

වාර්තාව

ශත සංවත්සර කුසලානය  කෙන්යාව  කෙන්යාව
 පකිස්තානය
 දකුණු අප්‍රිකාව
 ශ්‍රී ලංකාව
1996-97  දකුණු අප්‍රිකාව

වාර්තාව

චැම්පියන්ස් කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  නවසීලන්තය
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1996-97  පකිස්තානය

වාර්තාව

ශ්‍රි ලංකා නවසීලන්ත තරගාවලිය  නවසීලන්තය  නවසීලන්තය
 ශ්‍රී ලංකාව
1996-97 සම ශූරතාවය 1-1(3) වාර්තාව
සිංගර් - අකායි කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 සිම්බාබ්වේ
1996-97  ශ්‍රී ලංකාව

වාර්තාව

නිදහස් කුසලානය  ඉන්දියාව  ඉන්දියාව
 නවසීලන්තය
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1996-97  ශ්‍රී ලංකාව

වාර්තාව

ආසියානු කුසලානය  ශ්‍රී ලංකාව  බංග්ලාදේශය
 ඉන්දියාව
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1997-98  ශ්‍රී ලංකාව

වාර්තාව

ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  ඉන්දියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
1997-98  ශ්‍රී ලංකාව 2-0(3) [http://static.espncricinfo.com/db/ARCHIVE/1997-

98/IND_IN_SL/ වාර්තාව]

විල්ස් කුසලානය  පකිස්තානය  පකිස්තානය
 දකුණු අප්‍රිකාව
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්
1997-98  දකුණු අප්‍රිකාව

වාර්තාව

ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා තරගාවලිය  ඉන්දියාව  ඉන්දියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
1997-98 සම ශූරතාවය 1-1(3) වාර්තාව
ශ්‍රී ලංකා සිම්බාබ්වේ තරගාවලිය  ශ්‍රී ලංකාව  ශ්‍රී ලංකාව
 සිම්බාබ්වේ
1997-98  ශ්‍රී ලංකාව 3-0(3) වාර්තාව
ස්ටෑන්ඩ(ර්)ඩ් බැංකු කුසලානය  දකුණු අප්‍රිකාව  පකිස්තානය
 දකුණු අප්‍රිකාව
 ශ්‍රී ලංකාව
1997-98  දකුණු අප්‍රිකාව වාර්තාව
නිදහස් සමරු කුසලානය  ශ්‍රී ලංකාව  ඉන්දියාව
 ශ්‍රී ලංකාව
 නවසීලන්තය
1997-98  ඉන්දියාව වාර්තාව
එමිරේට්ස් කුසලානය  එංගලන්තය  එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව

 දකුණු අප්‍රිකාව

1998  ශ්‍රී ලංකාව වාර්තාව
විල්ස් ජාත්‍යන්තර කුසලානය (ICC චැම්පියන්ස්)  බංග්ලාදේශය  ඕස්ට්‍රේලියාව
 එංගලන්තය
 ඉන්දියාව
 නවසීලන්තය
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් සිම්බාබ්වේ

 දකුණු අප්‍රිකාව

1998-99  දකුණු අප්‍රිකාව වාර්තාව
කොකා කෝලා ශූරතා කුසලානය  එක්සත් අරාබි එමීර්  ඉන්දියාව
 ශ්‍රී ලංකාව සිම්බාබ්වේ
1998-99  ඉන්දියාව වාර්තාව
කාල්ටන් ඇන්ඩ් යුනයිටඩ් තරගාවලිය  ඕස්ට්‍රේලියාව  ඕස්ට්‍රේලියාව
 එංගලන්තය
 ශ්‍රී ලංකාව
1998-99  ඕස්ට්‍රේලියාව වාර්තාව
පෙප්සි කුසලානය  ඉන්දියාව  ඉන්දියාව
 පකිස්තානය
 ශ්‍රී ලංකාව
1998-99  පකිස්තානය වාර්තාව

T20 තරගාවලි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශ්‍රි_ලංකා_ක්‍රිකට්&oldid=405098" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි