විනෝදාංශ නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්

විනෝදාංශ ලැයිස්තුව

මෙය විනෝදාංශ ලැයිස්තුවකි..

Animal-related[සංස්කරණය]

  • Fancy (animal breeding) - Keeping pet or show animals
  • Animal rescue (injured or orphaned wild or domestic animals)
  • කුරුල්ලන් නැරඹීම
  • මීමැසි පාලනය
  • සුනඛ අභිජනනය
  • Herpetoculture
  • Horses

Aquariums[සංස්කරණය]

Arts and Crafts[සංස්කරණය]

Chemistry[සංස්කරණය]

එකතු කිරීම[සංස්කරණය]

පරිගණකය සම්බන්ධ[සංස්කරණය]

or TopCoder

Cooking[සංස්කරණය]

Any food/drink you feel like making

DIY (Do It Yourself)[සංස්කරණය]

Electronics[සංස්කරණය]

Fan fiction[සංස්කරණය]

Film-making[සංස්කරණය]

Games[සංස්කරණය]

Geofiction, including model nations[සංස්කරණය]

Historical reenactment, as in the Society for Creative Anachronism[සංස්කරණය]

Homebrewing[සංස්කරණය]

Interactive fiction[සංස්කරණය]

Internet-based hobbies[සංස්කරණය]

සාහිත්‍යය[සංස්කරණය]

Machining[සංස්කරණය]

Model (scale model) building[සංස්කරණය]

සංගීතය[සංස්කරණය]

Observation[සංස්කරණය]

එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම්[සංස්කරණය]

Performing arts[සංස්කරණය]

ඡායාරූප ශිල්පය[සංස්කරණය]

Physics demos or experiments[සංස්කරණය]

ක්‍රීඩා or other physical activities[සංස්කරණය]

Toys of some sophistication[සංස්කරණය]

Transportation[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විනෝදාංශ_නාමාවලිය&oldid=447613" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි