විකිපීඩියා:විශේෂාංග ලිපි තෝරාගැනීම/2012

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ලිපිය - ශ්‍රී ලංකා කොටියා[සංස්කරණය]

සාකච්ඡාව[සංස්කරණය]

  1. Symbol support vote.svg Support Singhalawap (talk) 05:22, 27 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)[reply]
  2. Symbol support vote.svg Support සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 08:47, 27 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)[reply]
  3. Symbol support vote.svg Support--උපුල් (talk) 09:34, 30 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)[reply]
  4. Symbol oppose vote.svg විරුද්ධත්වය පළ කරමි- නණ, ලළ, දඳ යන වැරදිදි අනෙකුත් පරිවර්තන දොස්ද ඇත. භාවිතා කර ඇති සමහර සැකිලි නොපවතියි. ආශ්‍රය බැඳි ලෙස දක්වා ඇති පුවත්පත් ආශ්‍ර නොපවතියි. මෙහි අවම වශයෙන් දෙතැනක හෝ දිවියා යන වැරදි වචනය තවමත් භාවිතා වෙයි. මෙම කරුණු නිදොස් කොට යළි මෙම තෝරාගැනුමට ඉදිරිපත් කළ හැක. දැනට පවතින තත්ත්වය යටතේ සුදුසු නොවේ. -- අස්ලාන් තම්බි (talk) 16:01, 4 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)[reply]

තීරණය[සංස්කරණය]

අනුමතවිය

ලිපිය - ලුම්බිනි[සංස්කරණය]

සාකච්ඡාව[සංස්කරණය]

  1. Pictogram voting neutral.svg මධ්‍යස්ථ Singhalawap (talk) 05:58, 4 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)[reply]
  2. Symbol oppose vote.svg විරුද්ධත්වය පළ කරමි - මෙහි මාතෘකාව ඇතුළු බොහෝ වැරදි තිබිණි. මාතෘකාව නිදොස් කළෙමි. එහෙත් බොහෝ දොස් ඇත. සමහර රූප උඩුගත කිරීමට ඇත. පරිවර්තනය සම්පූර්ණ නැත. එය සුදුසු පරිදී සම්පූර්ණ කොට නැවත මෙම තෝරාගැනීමට ඉදිරිපත් විය යුතුයි. මේ අවස්ථාවෙහිදී සුදුසු නොවේ. --- අස්ලාන් තම්බි (talk) 15:44, 4 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)[reply]
  3. Symbol support vote.svg Support සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 09:13, 5 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)[reply]

තීරණය[සංස්කරණය]

ලිපිය - ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ[සංස්කරණය]

සාකච්ඡාව[සංස්කරණය]

  1. Symbol oppose vote.svg විරුද්ධ විරුද්ධ වෙමි Singhalawap (talk) 09:44, 6 ජනවාරි 2012 (යූටීසී) highy sensitive topic. Article need lot of correction & format change. Need lot of upgrading befor choosing. This is a word to word translation of English article.[reply]
  2. Symbol oppose vote.svg විරුද්ධත්වය පළ කරමි For the same reason as Singhalawap. කැළුම් talk 12:39, 23 මාර්තු 2012 (යූටීසී)[reply]

තීරණය[සංස්කරණය]