විකිපීඩියා:ප්‍රකාශන හිමිකම් ගැටඵ/ලැයිස්තු ගත කිරීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

The templates collected at සැකිල්ල:CPC may be useful for noting resolution.

Copyright investigations (manual article tagging)[සංස්කරණය]
  • Pictogram voting keep.svg Article cleaned by investigator or others. No remaining infringement. --Chanaka L (talk) 02:57, 9 ජූලි 2010 (යූටීසී)--02:57, 9 ජූලි 2010 (යූටීසී)
  • YesY Article was deleted by admin User:Lee--Chanaka L (talk) 02:16, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)
  • Pictogram voting keep.svg Article cleaned by investigator or others. No remaining infringement. --Chanaka L (talk) 10:14, 15 ජූලි 2010 (යූටීසී)
  • YesY Article has been deleted by Admin User:Lee--02:40, 9 ජූලි 2010 (යූටීසී)
  • YesY Article has been deleted by Admin User:Lee--13:03, 9 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)