ජයමංගල ගාථා

විකිපීඩියා වෙතින්

ජීවිතයේ මංගල සම්මත අවස්ථාවල දී "ජයමංගල ගාථා" සජ්ඣායනා කිරීම සම්ප්‍රදායක් ලෙස සිදුවේ. විශේෂයෙන් ම බෞද්ධ යුවලක් යුග දිවියට එළඹෙන විවාහ මංගල්‍ය උත්සවයක දී මෙය අනිවාර්ය අංගයක් ලෙස සිදුවේ. ජයමංගල ගාථා කීම සිදු කෙරෙන්නේ සත්‍යානුභාවය මුල්කොට ගෙන සෙත් පැතීම සඳහා ය. ජයමංගල ගාථාවල කියැවෙන්නේ බුදුන්ගේ අසිරිමත් වූ ගුණ තේජස සහ නොයෙක් අවස්ථාවල දී ජයගත් ආකාරය යි. එසේ ජය ගන්නා වූ ගෞතම මහා මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ තේජසින් ඔබට ජය මංගලයක් වේවා (තං තේජසා භවතු තේ ජයමංගලානි) යනුවෙන් ඒ සෑම ගාථාවක් ම අවසානයේ සෙත් පතනු ලැබේ.

අට්ඨ ගාථා සහ ඒවායේ තේරුම්[සංස්කරණය]

1[සංස්කරණය]

බාහුං සහස්ස මභිනිම් මිත සා යුධං තං
දාසක්‌ මවාගෙන අතුත් අවියෙන් සමත් වූ
ගිරි මේඛලං උදිත ඝෝර සසේන මාරං
ගිරි මේඛලා ඇතු නැගී සිටි මාර සේනා
දානාදි ධම්ම විධිනා ජිත වා මුනින්දෝ
දානාදි දම් විදි බෙලෙන් දිනුවේ මුනින්දා
තං තේජසා භවතු (තේ) ජය මංගලානී
ඒ තේජසින් ජය මඟුල් ඔබට ලැබේවා

2[සංස්කරණය]

මාරාතිරේක මභියුජ් ජිත සබ්බ රත්තිං
ඒ මාරයා හට වඩා නපුරක්‌ බිරම් වූ
ඝෝරම්පනාලවක මක්ඛ මථද්ධ යක්ඛං
බෝසත් අතින් හොර අලව් යකු කෝපවත් වූ
ඛන්තී සුදන්ත විධිනා ජිත වා මුනින්දෝ
මෙත් සිත් වඩා යස ලෙසින් දිනුවේ මුනින්දා
තං තේජසා භවතු (තේ) ජය මංගලානී
ඒ තේජසින් ජය මඟුල් ඔබට ලැබේවා

3[සංස්කරණය]

නාලාගිරිං ගජවරං අතිමත්ථ භූතං
නාලාගිරි ඇත් රජා ඇතිතෙක්‌ම රා බී
දාවග්ගිචක්ක මසනීව සුදාරු නන්තං
සෝකා දෙමින් හෙණ හඬක්‌ ලෙස බෝ බිරම් වූ
මෙත්තම්බුසේක විධිනා ජිත වා මුනින්දෝ
මෙත්පැන් ඉසීමෙන් වහා දිනුවේ මුනින්දා
තං තේජසා භවතු (තේ) ජය මංගලානී
ඒ තේජසින් ජය මඟුල් ඔබට ලැබේවා

4[සංස්කරණය]

උක්ඛිත්ත ඛග්ග මතිහත්ථ සුදාරුනංතං
උස්‌සා සියුම් කගපතක්‌ සුරතින් රැගත් වූ
දාවන්තියෝ ජනපදංගුලිමාල වන්තං
බෝසේ රකුස්‌යුරු අඟුල්මල් නම් සොරා ඒ
ඉද්ධීභිසංඛතමනෝ ජිත වා මුනින්දෝ
පාලා යසේ ඒ ඉඳු බෙලෙන් දිනුවේ මුනින්දා
තං තේජසා භවතු (තේ) ජය මංගලානී
ඒ තේජසින් ජය මඟුල් ඔබට ලැබේවා

5[සංස්කරණය]

කත්වාන කට්ඨමුදරං ඉවගබ්භිනීයා
රාසේ බැඳන් බොරු බඩක්‌ ගැබිනි විලාසෙන්
චිඤ්චාය දුට්ඨ වචනං ජනකාය මජ්ඣේ
ආවේ නිගාකර සභාවට චින්චිමානා
සන්තේන සෝම විධිනා ජිත වා මුනින්දෝ
සන්සුන් ලෙසින් ගුණ වඩා දිනුවේ මුනින්දා
තං තේජසා භවතු (තේ) ජය මංගලානී
ඒ තේජසින් ජය මඟුල් ඔබට ලැබේවා

6[සංස්කරණය]

සච්චං විහාය මති සච්චක වාදකේතුං
වාදෙන් සමත්කම් නැගු කොඩියක්‌ විලාසෙන්
වාදාභිරෝපිතමනං අති අන්ධ භූතං
ඇත්තෙත් වෙනස්‌ සිතැති සච්චකයා විවාදී
පඤ්ඤා පදීප-ජලිතෝ ජිත වා මුනින්දෝ
දල්වා පහන් ගුණ නැණින් දිනුවේ මුනින්දා
තං තේජසා භවතු (තේ) ජය මංගලානී
ඒ තේජසින් ජය මඟුල් ඔබට ලැබේවා

7[සංස්කරණය]

නන්දෝපනන්ද භුජගං විබුධං මහිද්ධිං
නන්දොපනන්ද භුජගා ඉදුයෙන් සමත් වූ
පුත්තේන ථේර භුජගේන ධම්මාපයන්තෝ
සෑසී මුණි පුතු ලවා දැහැමින්ද දැමීමෙන්
ඉද්ධූපදේස විධිනා ජිත වා මුනින්දෝ
පාලා තෙදින් සිතු බෙලෙන් දිනුවේ මුනින්දා
තං තේජසා භවතු (තේ) ජය මංගලානී
ඒ තේජසින් ජය මඟුල් ඔබට ලැබේවා

8[සංස්කරණය]

දුග්ගාහදිට්ථි භුජගේන සුදට්ඨ හත්ථං
දාසක්‌ ලොවේ බබළනා එළියෙන් දිමුත් වූ
බ්‍රහ්මං විසුද්ධි ජුතිමිද්ධි බකාභිධානං
බෝසේ පසන් මහබඹා වරදී වදාළා
ඤාණාගදේන විධිනා ජිත වා මුනින්දෝ
යහපත් උතුම් නැණ බෙලෙන් දිනුවේ මුනින්දා
තං තේජසා භවතු (තේ) ජය මංගලානී
ඒ තේජසින් ජය මඟුල් ඔබට ලැබේවා

අවසානය[සංස්කරණය]

ඒතා පි බුද්ධ ජය මංගල අට්ඨ ගාථා
මේ ලෙස බුදුන් ජය මඟුල් අට මගී මතාසේ
යෝ වාචකෝ දිනදිනේ සරතේ මතන්දී
යම් ඒ කෙනෙක්‌ දින දිනේ සොඳසේ කියයි නම්
හිත්‍වාන නේක විවිධානි-ඡුපද්දවානි
නානා උපද්දාව නසා සිත දුක නොවීමෙන්
මොක්ඛං සුඛං අධිගමෙය්‍ය නරෝ සපංඥෝ
අක්‌වේ සැපත් අමපුරේ සව් දුක්‌ නසාලා

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජයමංගල_ගාථා&oldid=518674" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි