ජයමංගල ගාථා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මේ ජයමංගල ගාථාවන් බුදුරදුන් ලැබූ ජයග්‍රහණ අටක් පිළිබඳව ය.

ගාථා[සංස්කරණය]

බාහුං සහස්ස මභිනිම් මිත සා යුධං තං
ගිරි මේඛලං උදිත ඝෝර සසේන මාරං
දානාදි ධම්ම විධිනා ජිත වා මුනින්දෝ
තං තේජසා භවතු මේ/තේ ජය මංගලානී

මාරාතිරේක මභියුජ් ජිත සබ්බ රත්තිං
ඝෝරම්පනාලවක මක්ඛ මථද්ධ යක්ඛං
ඛන්තී සුදන්ත විධිනා ජිත වා මුනින්දෝ
තං තේජසා භවතු මේ/තේ ජය මංගලානී

නාලාගිරිං ගජවරං අතිමත්ථ භූතං
දාවග්ගිචක්ක මසනීව සුදාරු නන්තං
මෙත්තම්බුසේක විධිනා ජිත වා මුනින්දෝ
තං තේජසා භවතු මේ/තේ ජය මංගලානී

උක්ඛිත්ත ඛග්ග මතිහත්ථ සුදාරුනංතං
දාවන්තියෝ ජනපදංගුලිමාල වන්තං
ඉද්ධීභිසංඛතමනෝ ජිත වා මුනින්දෝ
තං තේජසා භවතු මේ/තේ ජය මංගලානී

කත්වාන කට්ඨමුදරං ඉවගබ්භිනීයා
චිඤ්චාය දුට්ඨ වචනං ජනකාය මජ්ඣේ
සන්තේන සෝම විධිනා ජිත වා මුනින්දෝ
තං තේජසා භවතු මේ/තේ ජය මංගලානී

සච්චං විහාය මති සච්චක වාදකේතුං
වාදාභිරෝපිතමනං අති අන්ධ භූතං
පඤ්ඤා පදීප-ජලිතෝ ජිත වා මුනින්දෝ
තං තේජසා භවතු මේ/තේ ජය මංගලානී

නන්දෝපනන්ද භුජගං විබුධං මහිද්ධිං
පුත්තේන ථේර භුජගේන ධම්මාපයන්තෝ
ඉද්ධූපදේස විධිනා ජිත වා මුනින්දෝ
තං තේජසා භවතු මේ/තේ ජය මංගලානී

දුග්ගාහදිට්ථි භුජගේන සුදට්ඨ හත්ථං
බ්‍රහ්මං විසුද්ධි ජුතිමිද්ධි බකාභිධානං
ඤාණාගදේන විධිනා ජිත වා මුනින්දෝ
තං තේජසා භවතු මේ/තේ ජය මංගලානී

ඒතා පි බුද්ධ ජය මංගල අට්ඨ ගාථා
යෝ වාචකෝ දිනදිනේ සරතේ මතන්දී
හිත්‍වාන නේක විවිධානි-ඡුපද්දවානි
මොක්ඛං සුඛං අධිගමෙය්‍ය නරෝ සපංඥෝ

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජයමංගල_ගාථා&oldid=429560" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි