මහව කලාපයෙහි පිහිටා ඇති ආණ්ඩුවේ පාසැල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විජයබා ජාතික පාසල ,මහව අල් මදිීනා විද්‍යාලය , මහව යු.බී වන්නිනායක විද්‍යාලය , බලල්ල යාපහුව මහා විද්‍යාලය , යාපහුව කදුබොඩගම විද්‍යාලය , යාපහුව