ප්‍රවර්ගය:CS1 maint: others

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This is a tracking category for CS1 citations that use |others= without also using |author= or |editor= or any of their aliases. |others= is provided to record other (secondary) contributors to the cited source. Articles are listed in this category when Module:Citation/CS1 identifies a template that does not identify primary contributors. Pages in this category should only be added by Module:Citation/CS1.


By default, Citation Style 1 and Citation Style 2 error messages are visible to all readers and maintenance category messages are hidden from all readers.

To display maintenance messages, include the following text in your common CSS page or your specific skin's CSS page (common.css and skin.css respectively):

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* display Citation Style 1 maintenance messages */

To display hidden-by-default error messages:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* display hidden Citation Style 1 error messages */

Even with this CSS installed, older pages in Wikipedia's cache may not have been updated to show these error messages even though the page is listed in one of the tracking categories. A null edit will resolve that issue.

To hide normally-displayed error messages:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* hide Citation Style 1 error messages */

You can personalize the display of these messages (such as changing the color), but you will need to ask someone who knows CSS or at the technical village pump if you do not understand how.

"CS1 maint: others" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 6 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 6 ද වෙති.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:CS1_maint:_others&oldid=452629" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි