Jump to content

පරිශීලක සාකච්ඡාව:Snowolfd4

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

I've put in a request with the developers to add pagename filtering. Hopefully we won't have to deal with this much more. Kylu (speak!) 04:01, 13 August 2007 (UTC)

Sorry for delaying so much. I can change the message for the editing. I'm not exactly sure what it needsto be done, and I'm not very knowledgeable on WHAT needs to be edited for it to show (it should be something on the Mediawiki: namespace). How about you request a temporary sysop on m:Request for permissions, I'll grant it for a few weeks so you can perform whatver changes need to be done? Drini 14:57, 19 October 2007 (UTC)

Thankyou very much[සංස්කරණය]

THANKYOU SO MUCH Snowolfd4 for your Excellent Translation help!
Your help is very Gratefully Appreciated.
May you be Blessed!
If you want any favourite articles to be translated into the Chinese or Taiwanese language, then I would gladly help you.
Yours Sincerely, From --Jose77 02:46, 24 October 2007 (UTC)


Namespace translation project[සංස්කරණය]

Just a FYI, I've got a page in need of translation which will allow us to translate the page namespaces. If you'd like to help translating them, it's at User:Kylu/namespaces

If you see any pre-existing errors in the namespace names, please correct them, and please discuss the most ideal changes with the others here. Generally, unless there's a huge, glaring error, the developers won't make any corrections once the config changes are submitted!

Thanks! Kylu (speak!) 06:37, 3 නොවැම්බර් 2007 (UTC)

මා සිංහලට හැරවූ සැකිල්ල නැවත ඉංග්‍රීසියට පෙරලුයේ මන්දැයි නොතේරේ. සිංහල විකිපීඩියාව තුල හැකිසැමවිටම ලිපි/සැකිලි සිංහලෙන් තිබිය යුතු බව එහි අභිවෘධිය පතන්නෙක් වශයෙන් මගේ හැඟීම වන අතර සිංහල විකිපීබියාව කරවන පද්ධති පරිපාලක වරුන්ද එම මතයම දරන්නේ නම් සිංහල විකිපීඩියාවේ දියුණම ඇති වනු ඇත.Srimalpunchi 10:18, 6 දෙසැම්බර් 2007 (UTC)

betawiki: Sinhala translation[සංස්කරණය]

Currently, we're very slowly translating the MediaWiki interface so pages like recentchanges and history show up in Sinhalese.

It occurs to me that while we're making headway, that headway is limited to us. When another Wiki decides to have its messages in this language, they will have to translate all the system messages again. From scratch. If they know better, they'll realize that we have many system messages translated, and could copy-paste each message, by hand.

In submitting the namespace translations to the developers, they suggested that it would be far more efficient to visit betawiki: and perform our translations there. Once we've finished, future projects will not have to re-translate every page like we've worked on, they can simply download the .po (translations) file that we've made and install it, and the work will be finished. Every project, including ours, will benefit from this.

I'm inviting our most active users to join me on betawiki to translate the system messages as quickly as possible, both to make things easier on Sinhalese-native speakers on this wiki, and for future wikis in this language.

I'll still be active on here as long as I can, in situations I can help with. Kylu@Betawiki, Kylu (speak!) 23:23, 28 ජනවාරි 2008 (UTC)

Activity Check![සංස්කරණය]

Hey dude, I guess you are still looking after the project. If you don't show any sign of life, I'll be marking you inactive. ;-) --Lee 06:52, 27 ජූලි 2008 (UTC)

හැකිද මටත් පරිපාලකයෙකු වන්න මෙහි ? singhalawap


‍තෝරාගත් ලිපිය[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:තෝරාගත් ලිපිය දැන් පවතියි. පරිපාලක වරුන් විසින් හෝ තෝරාගත් වියත් මඩුල්ලක් විසින් හෝ මෙම සැකිල්ල සුදුසු ලිපියන්හි යෙදීමෙන් තරුවක් ප්‍රදර්ශනය වන අතර මුල් පිටුවෙහි තෝරාගත් ලිපිය සඳහා අහඹු ලෙසින් එම ලිපි අතුරින් එකක් තෝරාගත හැකි වන බව මගේ විශ්වාසයයි. ඔබගේ කාරුණික අවධානයට යොමු කරමි. ---චතුනි අලහප්පෙරුම 14:39, 29 නොවැම්බර් 2009 (යූටීසී)[reply]

දින පැනය[සංස්කරණය]

මෙම වරදට විසඳුම කෙසේ වෙතත් හේතුව පවා මට සොයාගත නොහැක. Singhalawap 13:58, 23 මාර්තු 2010 (යූටීසී) (පෙබ)[reply]

hi Snow - hope u are being involved in the sinhala Wiki. could you pls send me ur email

mine is - hasithadela@gmail.com

Activity Check![සංස්කරණය]

Hi Snowolfd4, I'm trying to update the List of administrators. So please show some sign of life otherwise I'll have to move you to inactive section. --Lee 15:33, 7 ජූනි 2010 (යූටීසී)[reply]

Moved to inactive section. --Lee 12:36, 21 ජූනි 2010 (යූටීසී)[reply]

Removal of Sysop Rights![සංස්කරණය]

Since the existence of admin accounts that are not used anymore is an issue by itself, we are planning on removing sysop rights from inactive admins. If you would like to remain an admin in Sinhala Wikipedia please return among us and help us. After seven (7) days from this notice we will call a vote and remove your sysop rights. Please let us know your comments on this. --Lee (talk) 14:54, 31 ජූලි 2010 (යූටීසී)[reply]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on ඇඩම් ස්මිත් (ආචීර්ණ කල්පිත වාදයේ පියා) requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A3 of the criteria for speedy deletion, because it is an article with no content whatsoever, or whose contents consist only of external links, a "See also" section, book references, category tags, template tags, interwiki links, a rephrasing of the title, or an attempt to contact the subject of the article. Please see Wikipedia:Stub for our minimum information standards for short articles. Also please note that articles must be on notable subjects and should provide references to reliable sources that verify their content.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 09:35, 27 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on ගාලු requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A3 of the criteria for speedy deletion, because it is an article with no content whatsoever, or whose contents consist only of external links, a "See also" section, book references, category tags, template tags, interwiki links, a rephrasing of the title, or an attempt to contact the subject of the article. Please see Wikipedia:Stub for our minimum information standards for short articles. Also please note that articles must be on notable subjects and should provide references to reliable sources that verify their content.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 09:35, 27 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on ශ්‍රිලංකා‍නු අලියා requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A3 of the criteria for speedy deletion, because it is an article with no content whatsoever, or whose contents consist only of external links, a "See also" section, book references, category tags, template tags, interwiki links, a rephrasing of the title, or an attempt to contact the subject of the article. Please see Wikipedia:Stub for our minimum information standards for short articles. Also please note that articles must be on notable subjects and should provide references to reliable sources that verify their content.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 09:37, 27 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on එස්-පහ(5S) requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A3 of the criteria for speedy deletion, because it is an article with no content whatsoever, or whose contents consist only of external links, a "See also" section, book references, category tags, template tags, interwiki links, a rephrasing of the title, or an attempt to contact the subject of the article. Please see Wikipedia:Stub for our minimum information standards for short articles. Also please note that articles must be on notable subjects and should provide references to reliable sources that verify their content.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 09:39, 27 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

Invitation to Wikiproject Featured articles

Hello, Snowolfd4.

You are invited to join Wikiproject Featured articles, a WikiProject and resource dedicated to improving Wikipedia's number of Featured articles and related topics.

To join the project, just add your name to the member list. Randeer (talk) 15:00, 15 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)[reply]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Snowolfd4&oldid=346649" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි