පරිශීලක සාකච්ඡාව:Salin813

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

විකිපීඩියාව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

AnimWIKISTAR-laurier-WT.gif ආයුබෝවන්, Salin813!
පසිඳු කාවින්ද වන මා විකිපීඩියාවෙහි සිටින දහසක් සංස්කාරකවරුන්ගෙන් එක් අයෙකු වෙමි. අප හා සම්බන්ධ වීම ගැන බෙහෙවින් තුති. ඔබ මෙහි බොහෝ කාලයක් රැඳේවා යි මම සිතමි. නව පරිශීලකයන් හට වැදගත් වන සබැදි කිහිපයක් පහත දැක්වේ:

Isimple system icons app edit.png  නිබන්ධනය සහ වංචාපත්‍රය
Crystal Clear action info.png  විකිපීඩියා:ප්‍රජා ද්වාරය
Crystal Clear app karbon.png  වැලිපිල්ල

Nuvola apps kdict.png  රචනාකරණයේ අත්පොත
Crystal Clear app linneighborhood.png  විකිපීඩියා:පංචස්තම්භ
Vista-klipper.png  ලිපියක් ලියන්න

විකිපීඩියානුවෙකු වශයෙන් ඔබට මෙහි සංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීම විනෝදයක් යැයි මා සිතමි! කරුණාකර සාකච්ඡා පිටුවලදී නාසික්‍ය ලකුණු (~~~~) හතරක් යොදමින් අත්සන් කරන්න; මෙමගින් ස්වයංක්‍රියව ඔබේ පරිශීලක නාමය සහ දිනය ඉදිරිපත් කරයි. ඔබට උදව්වක් අවශ්‍ය නම්, විකිපීඩියා:ප්‍රශ්න බලන්න, හෝ මගේ සාකච්ඡා පිටුවෙහි ඔබේ ප්‍රශ්නය අසන්න, නැතහොත් {{helpme}} යන්න ඔබේ සාකච්ඡා පිටුවෙහි යොදන්න එවිට කවුරුන් හෝ පැමිණ ඔබේ ප්‍රශ්නයට ඉක්මන් විසදුමක් දෙයි. ස්තුතියි, සුබ දවසක්!
 

උපදෙසක්[සංස්කරණය]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on ලතින් අධ්‍යයනය - විශිෂ්ඨ ශිෂ්‍යත්වලාභීන් requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A1 of the criteria for speedy deletion, because it is a very short article providing little or no context to the reader. Please see Wikipedia:Stub for our minimum information standards for short articles. Also please note that articles must be on notable subjects and should provide references to reliable sources that verify their content.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 07:07, 1 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

File copyright problem with ගොනුව:Shutter speed pool.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:Shutter speed pool.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. 112.135.218.99 10:20, 6 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

File copyright problem with ගොනුව:Craters of the Far Side of the Moon.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:Craters of the Far Side of the Moon.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. 112.135.218.99 10:22, 6 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

File copyright problem with ගොනුව:Astasahasrika Prajnaparamita Victory Over Mara.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:Astasahasrika Prajnaparamita Victory Over Mara.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. 112.135.218.99 10:23, 6 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

File copyright problem with ගොනුව:Oil well.png[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:Oil well.png. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. 112.135.218.99 10:24, 6 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

File copyright problem with ගොනුව:කැල්වින් ක්ලෙයින් ලාංඡනය.svg.png[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:කැල්වින් ක්ලෙයින් ලාංඡනය.svg.png. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. 112.135.218.99 10:26, 6 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

File copyright problem with ගොනුව:Benh.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:Benh.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. 112.135.218.99 10:27, 6 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

File copyright problem with ගොනුව:Jackson Anthony.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:Jackson Anthony.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. 112.135.218.99 10:28, 6 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

File copyright problem with ගොනුව:RavindraRandeniya.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:RavindraRandeniya.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. 112.135.218.99 10:29, 6 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

File copyright problem with ගොනුව:EsdlaIII.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:EsdlaIII.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. 112.135.235.195 11:08, 6 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

File copyright problem with ගොනුව:EmmyAward.png[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:EmmyAward.png. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. 112.135.207.76 09:11, 12 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

File copyright problem with ගොනුව:Sokhta Koh3.jpg[සංස්කරණය]

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading ගොනුව:Sokhta Koh3.jpg. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. Lee (talk) 13:46, 12 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

Copyright Violation[සංස්කරණය]

I’ve blocked you indefinitely for copyright violations. Please state here if you think I have done this unreasonably. Thanks. --Lee (talk) 13:53, 12 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

මෙම පරිශීලකයා වාරණය කිරීම ගැන මම විරුද්ධ වෙමි. කරුණාකර ඔහු උඩුගත කල පින්තූර විමසන්න.

මේවන් කරුණු විමසීමක් අවැසිය. අනෙක ඔහුගේ දායකත්වයන්ද බලන්න. ඔහුගේ වාරණය ඉවත් කිරීම සුදුසු යැයි සිතමි. හැකි ඉක්මනින් මෙය විමසන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 19:49, 12 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

මෙම කරුණ වෙනුවෙන් මොහු වාරණය නොවේ නම් පරිශීලක:ෆෙලිඩේ නමැති වාරණය කල පරිශීලකයා වෙනත් නමකින් නියෝජනය කිරීම ‍වෙනුවෙන් Block Evasion සඳහා වාරණය කල යුතු මය. --- 112.135.199.80 05:40, 13 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
මෙම සාකච්ඡාව විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (miscellaneous)#Blocking පරිශීලක:Salin813 වෙත ගෙනගියා.--Lee (talk) 08:08, 13 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

Translation of Vatican City[සංස්කරණය]

In your translation of Vatican City there is an indication of a King there. There is no King in Vatican. This is a disgrace to Roman Catholic Church. This king of errors will not occur if you use correct Templates. It is observed that you are not using Templates. Please correct this quickly. --- ගිල්ගමෙෂ් (talk) 08:33, 20 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

ඔබට සුභ නව වසරක්![සංස්කරණය]

සුභ නව වසරක් වේවා!

සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 12:00, 1 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)Reply[reply]

Wrong Way of Adding Interwiki Links[සංස්කරණය]

You are adding interwiki links in a wrong way.
Wrong way: [http://en.wikipedia.org/wiki/SECAM SECAM]
Correct way [[en:SECAM]]
Please do it correctly in the future.
Singhalawap (talk) 09:29, 2 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)Reply[reply]

Appriciation of Contribution[සංස්කරණය]

Salin813
I appriciate your contribution in merging the article fragments crated by පරිශීලක:ෆෙලිඩේ.
This is a long awaited need to correct the harm to sinhala wikipedia done by පරිශීලක:ෆෙලිඩේ & its අවතාර accounts.
Good luck !
Singhalawap (talk) 10:51, 5 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)Reply[reply]

Hello. Concerning your contribution, ගොනුව:SirimavoBandaranaike.jpg, please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://kids.britannica.com/comptons/art-116108/Sirimavo-Bandaranaike-1964?&articleTypeId=31. As a copyright violation, ගොනුව:SirimavoBandaranaike.jpg appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. ගොනුව:SirimavoBandaranaike.jpg has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While contributions are appreciated, Wikipedia must require all contributors to understand and comply with its copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. MediaJet (talk) 20:14, 7 ජූනි 2012 (යූටීසී)Reply[reply]

File deleted! --Lee (talk) 09:46, 13 ජූලි 2012 (යූටීසී)Reply[reply]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Salin813&oldid=217857" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි