නවීන විද්‍යාව විසින් පිලිනොගන්නා මත සහ ව්‍යවහාර

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

නවීන විද්‍යාව විසින් පිලිනොගන්නා මත සහ ව්‍යවහාර ලෙස සලකනු ලබන්නේ නවීන විද්‍යාව විසින් පිලිගත් ක්‍රමවේදයන් අනුගත නොවන, ඔප්පු කිරීම සඳහා සාදක ප්‍රමාණවත් නොවන, විශ්වාසනීය ලෙස පරීක්‍ෂාකල නොහැකි හෝ නවීන විද්‍යාවේ තත්‍වයට නොගැලපෙන මත සහ ව්‍යවහාරවේ.