නවීන විද්‍යාව විසින් පිලිනොගන්නා මත සහ ව්‍යවහාර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නවීන විද්‍යාව විසින් පිලිනොගන්නා මත සහ ව්‍යවහාර ලෙස සලකනු ලබන්නේ නවීන විද්‍යාව විසින් පිලිගත් ක්‍රමවේදයන් අනුගත නොවන, ඔප්පු කිරීම සඳහා සාදක ප්‍රමාණවත් නොවන, විශ්වාසනීය ලෙස පරීක්‍ෂාකල නොහැකි හෝ නවීන විද්‍යාවේ තත්‍වයට නොගැලපෙන මත සහ ව්‍යවහාරවේ.