එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයේ 1373වන යෝජනාව

විකිපීඩියා වෙතින්
එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලය
1373 වන යෝජනාව
Aftermath of the Khobar Towers bombing, Saudi Arabia (1996)
----
දිනයසැප්තැම්බර් 28 2001
රැස්වීම් අංකය.4,385
කේතයS/RES/1373 (Document)
----
ඡන්දයපක්ෂව: 15 — වැලකී. 0 — විරුද්ධව: 0
විෂයයThreats to international peace and security caused by terrorist acts
ප්‍රතිඵලයපිළිගත්
ආරක්ෂන මණ්ඩල සංයුතිය
ස්ථීර සාමාජිකයෝ
ස්ථීර-නොවන සාමාජිකයෝ

යෝජනාවේ ඉලක්ක[සංස්කරණය]