එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයේ 1373වන යෝජනාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලය
1373 වන යෝජනාව
AnschalgInZahran1996 KhobarTower.jpg
Aftermath of the Khobar Towers bombing, Saudi Arabia (1996)
----
දිනයසැප්තැම්බර් 28 2001
රැස්වීම් අංකය.4,385
කේතයS/RES/1373 (Document)
----
ඡන්දයපක්ෂව: 15 — වැලකී. 0 — විරුද්ධව: 0
විෂයයThreats to international peace and security caused by terrorist acts
ප්‍රතිඵලයපිළිගත්
ආරක්ෂන මණ්ඩල සංයුතිය
ස්ථීර සාමාජිකයෝ
ස්ථීර-නොවන සාමාජිකයෝ

යෝජනාවේ ඉලක්ක[සංස්කරණය]