සැකිල්ල:Fail/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

Related templates[සංස්කරණය]

Inline icon templates by shape and color[සංස්කරණය]

Any of the following inline, comment-level templates can be converted into {{Resolved}}-style hatnotes by using {{Resbox}} to put a box around the icon and text.

Green check marks
සැකිල්ල:Resolved mark large {{Resolved mark large}}
සැකිල්ල:Implemented {{Implemented}}
සැකිල්ල:PImplemented {{PImplemented}}
සැකිල්ල:Resolved mark {{Resolved mark}}
අනුමතවිය {{Accepted}}
සැකිල්ල:Agree {{Agree}}
සැකිල්ල:Approved {{Approved}}
සැකිල්ල:Checked2 {{Checked2}}
සැකිල්ල:Verified {{Verified}}
සැකිල්ල:Conditional yes {{Conditional yes}}
සැකිල්ල:Confirmed {{Confirmed}}
සැකිල්ල:Confirmed-nc {{Confirmed-nc}}
සැකිල්ල:Tallyho {{Tallyho}}
සැකිල්ල:Blockedtaggedclosing {{Blockedtaggedclosing}}
Check markY {{Check mark}}
YesY {{Tick}}
සැකිල්ල:Helped {{Helped}}
YesY කළා {{Done}}
සැකිල්ල:Donetask {{Donetask}}
සැකිල්ල:Unprod {{Unprod}}
සැකිල්ල:Autp {{Autp}}
සැකිල්ල:Responded {{Responded}}
සැකිල්ල:Merge done {{Merge done}}
සැකිල්ල:Marked {{Marked}}
 Done {{Done-t}}
සැකිල්ල:Pass {{Pass}}
Green tickY {{Aye}}
සැකිල්ල:Yes check {{Yes check}}
සැකිල්ල:Y& {{Y&}}
Cross marks
X mark bigN {{X mark big}}
N {{Cross}}
සැකිල්ල:Expired {{Expired}}
සැකිල්ල:Deleted {{Deleted}}
N කලේ නැහැ {{Not done}}
සැකිල්ල:Not done not likely {{Not done not likely}}
සැකිල්ල:Stale-small {{Stale-small}}
සැකිල්ල:Smallrejected {{Smallrejected}}
NoN {{X mark}}
Red XN {{Nay}}
සැකිල්ල:No mark {{No mark}}
සැකිල්ල:No pass {{No pass}}
 Not done {{Not done-t}}
 Fail {{Fail}}
සැකිල්ල:N& {{N&}}
NoN {{X mark-n}}
සැකිල්ල:Xed box {{Xed box}}
සැකිල්ල:Cancelled {{Cancelled}}
සැකිල්ල:Deleted-image {{Deleted-image}}
සැකිල්ල:Already declined {{Already declined}}
සැකිල්ල:Opblocked {{Opblocked}}
සැකිල්ල:User-blocked {{User-blocked}}
සැකිල්ල:Notabug {{Notabug}}
සැකිල්ල:Notfixed {{Notfixed}}
සැකිල්ල:Won't fix {{Won't fix}}
සැකිල්ල:Withdraw {{Withdraw}}
සැකිල්ල:Nojoy {{Nojoy}}
සැකිල්ල:Unrelated {{Unrelated}}
සැකිල්ල:Off-topic talk {{Off-topic talk}}
Black check marks
සැකිල්ල:Already done {{Already done}}
සැකිල්ල:Resolved1 {{Resolved1}}
Check markY {{Check mark-n}}
සැකිල්ල:Checked {{Checked}}
සැකිල්ල:Checked box {{Checked box}}
Yellow check marks
සැකිල්ල:Yellow tick {{Yellow tick}}
සැකිල්ල:Half done {{Half done}}
සැකිල්ල:Partly done {{Partly done}}
සැකිල්ල:Partly done-t {{Partly done-t}}
Blue check marks
සැකිල්ල:Semi-done {{Semi-done}}
සැකිල්ල:Fixed {{Fixed}}
සැකිල්ල:Fixed by reporter {{Fixed by reporter}}
සැකිල්ල:Bug pending {{Bug pending}}
සැකිල්ල:Bug resolved {{Bug resolved}}
සැකිල්ල:Blockedandtagged {{Blockedandtagged}}
සැකිල්ල:Blockedwithouttags {{Blockedwithouttags}}
සැකිල්ල:Ipbedone {{Ipbedone}}
සැකිල්ල:IPblock {{IPblock}}
සැකිල්ල:Pblock {{Pblock}}
සැකිල්ල:Psblock {{Psblock}}
සැකිල්ල:Rblock {{Rblock}}
Minus sign
සැකිල්ල:Close {{Close}}
සැකිල්ල:Denied {{Denied}}
සැකිල්ල:Disagree {{Disagree}}
සැකිල්ල:Unapproved {{Unapproved}}
සැකිල්ල:NotBug {{NotBug}}
සැකිල්ල:Duplicate bug {{Duplicate bug}}
සැකිල්ල:Invalid {{Invalid}}
අවලංගු කරන ලදී අවලංගු කරන ලදී {{Declined}}
සැකිල්ල:No action {{No action}}
සැකිල්ල:Nocomment {{Nocomment}}
සැකිල්ල:Unnecessary {{Unnecessary}}
සැකිල්ල:Nc {{Nc}}
සැකිල්ල:Removed {{Removed}}
Plus sign
සැකිල්ල:Added {{Added}}
සැකිල්ල:Posted {{Posted}}
සැකිල්ල:Works for me {{Works for me}}
සැකිල්ල:Likely {{Likely}}
සැකිල්ල:Endorse {{Endorse}}
සැකිල්ල:Decline {{Decline}}
සැකිල්ල:Decline-IP {{Decline-IP}}
සැකිල්ල:Cu-endorsed {{Cu-endorsed}}
සැකිල්ල:Cudecline {{Cudecline}}
සැකිල්ල:Delisted {{Delisted}}
සැකිල්ල:Inconclusive {{Inconclusive}}
සැකිල්ල:N/A icon {{N/A icon}}
Neutral sign
සැකිල්ල:Bug closed {{Bug closed}}
සැකිල්ල:Bug new {{Bug new}}
සැකිල්ල:GA2ndopinion {{GA2ndopinion}}
Purple turn-right
සැකිල්ල:Deferred {{Deferred}}
සැකිල්ල:Deferabusefilter {{Deferabusefilter}}
සැකිල්ල:Deferblack {{Deferblack}}
සැකිල්ල:Defermetablack {{Defermetablack}}
සැකිල්ල:Deferrsn {{Deferrsn}}
Defer to WPSPAM {{Deferspam}}
සැකිල්ල:Deferspambot {{Deferspambot}}
සැකිල්ල:Deferwhite {{Deferwhite}}
Simple clock
සැකිල්ල:PendingRequest {{PendingRequest}}
සැකිල්ල:GAOnHold {{GAOnHold}}
සැකිල්ල:On hold {{On hold}}
සැකිල්ල:OnHoldUntil {{OnHoldUntil}}
Clock
සැකිල්ල:ProposalOnHold {{ProposalOnHold}}
සැකිල්ල:Reviewing request {{Reviewing request}}
සැකිල්ල:Awaitingadmin {{Awaitingadmin}}
සැකිල්ල:Await {{Await}}
සැකිල්ල:Later {{Later}}
සැකිල්ල:Tobedone {{Tobedone}}
සැකිල්ල:Discussing {{Discussing}}
Doing... {{Doing}}
[[User:|]] is doing... {{Isdoing}}
සැකිල්ල:Started {{Started}}
සැකිල්ල:Inprogress {{Inprogress}}
සැකිල්ල:Checking {{Checking}}
සැකිල්ල:Reviewing {{Reviewing}}
Note mark
සැකිල්ල:NeedsDiscussion {{NeedsDiscussion}}
සැකිල්ල:Note2 {{Note2}}
Note: {{A note}}
සැකිල්ල:Administrator note {{Administrator note}}
සැකිල්ල:Bug assigned {{Bug assigned}}
Exclamation
සැකිල්ල:High priority {{High priority}}
සැකිල්ල:N.b. {{N.b.}}
සැකිල්ල:Urgent {{Urgent}}
සැකිල්ල:Bang {{Bang}}
 Requesting immediate archiving... {{Archive now}}
සැකිල්ල:Bureaucrat note {{Bureaucrat note}}
සැකිල්ල:CUnote {{CUnote}}
සැකිල්ල:Bug acknowledged {{Bug acknowledged}} ({{Ack}})
සැකිල්ල:Bug confirmed {{Bug confirmed}}
  1. Comment {{subst:#ifeq:+|-|{{{sig}}}|~~~~}}
{{Comment}}
සැකිල්ල:Remind {{Remind}}
සැකිල්ල:Remark {{Remark}}
සැකිල්ල:Clerk-Note {{Clerk-Note}}
සැකිල්ල:Clerk-Note-bot {{Clerk-Note-bot}}
සැකිල්ල:Editor-Note {{Editor-Note}}
සැකිල්ල:Renamer note {{Renamer note}}
සැකිල්ල:Coordinator-note {{Coordinator-note}}
Question mark
සැකිල්ල:Suggestion {{Suggestion}}
සැකිල්ල:Maybe-t {{Maybe-t}}
සැකිල්ල:Maybe-i {{Maybe-i}}
Question? {{Qmark}}
Question? {{Question mark}}
සැකිල්ල:InfoNeeded {{InfoNeeded}}
සැකිල්ල:Not done for now {{Not done for now}}
Not sure {{Not sure}}
සැකිල්ල:Notsure {{Notsure}}
සැකිල්ල:Investigating {{Investigating}}
සැකිල්ල:Question {{Question}}
සැකිල්ල:Question {{Question|label=foo}}
MoreInfo අමතර තොරතුරු අවශ්‍යයයි {{MoreInfo}}
සැකිල්ල:Bug feedback {{Bug feedback}}
Bulb
සැකිල්ල:Bulb {{Bulb}}
සැකිල්ල:Bulb2 {{Bulb2}}
සැකිල්ල:Idea {{Idea}}
සැකිල්ල:NewProposal {{NewProposal}}
Smile
ස්තූතියි! {{Thank you}}
සැකිල්ල:Thank you very much {{Thank you very much}}
සැකිල්ල:You're welcome {{You're welcome}}
සැකිල්ල:Sorry {{Sorry}}
සැකිල්ල:Thank {{Thank}}
සැකිල්ල:WikiThanks {{WikiThanks}}
Thumb sign
සැකිල්ල:Thumbs down {{Thumbs down}}
Positive {{Thumbs up}}
සැකිල්ල:Great {{Great}}
සැකිල්ල:Like {{Like}}
සැකිල්ල:Dislike {{Dislike}}

Others[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Awaiting {{Awaiting}}
සැකිල්ල:Buttinsky {{Buttinsky}}
සැකිල්ල:Commentvote {{Commentvote}}
සැකිල්ල:Bug dupe {{Bug dupe}}
සැකිල්ල:Clerk-Note-merged {{Clerk-Note-merged}}
සැකිල්ල:NewBug {{NewBug}}
සැකිල්ල:BugFixed {{BugFixed}}
සැකිල්ල:DuplicateProposal {{DuplicateProposal}}
සැකිල්ල:ProposalOutOfScope {{ProposalOutOfScope}}
සැකිල්ල:Moved to commons {{Moved to commons}}
සැකිල්ල:Orz {{Orz}}
සැකිල්ල:Possibly {{Possibly}}
සැකිල්ල:Read {{Read}}
සැකිල්ල:Redflag {{Redflag}}
සැකිල්ල:Redundant symbol {{Redundant symbol}}
සැකිල්ල:Reopened {{Reopened}}
@Example: {{Reply to}}
සැකිල්ල:Reverted {{Reverted}}
සැකිල්ල:Twomanrule {{Twomanrule}}
සැකිල්ල:UnderReview {{UnderReview}}
සැකිල්ල:Facepalm {{Facepalm}}
සැකිල්ල:Scissors {{Scissors}}
සැකිල්ල:Self-trout {{Self-trout}}
සැකිල්ල:Self-whale {{Self-whale}}
සැකිල්ල:Sent {{Sent}}
සැකිල්ල:Snow {{Snow}}
සැකිල්ල:Stale GAN {{Stale GAN}}
සැකිල්ල:SULcheck {{SULcheck}}
සැකිල්ල:ToDo {{ToDo}}
සැකිල්ල:Undone {{Undone}}
සැකිල්ල:Uploaded {{Uploaded}}
සැකිල්ල:Warnsign {{Warnsign}}
සැකිල්ල:Withdrawn {{Withdrawn}}
සැකිල්ල:Working {{Working}}
සැකිල්ල:WPcrystalball {{WPcrystalball}}
සැකිල්ල:Completed {{Completed}}
සැකිල්ල:Sblock {{Sblock}}
සැකිල්ල:Possible {{Possible}}
සැකිල්ල:Impossible {{Impossible}}
සැකිල්ල:Possilikely {{Possilikely}}
සැකිල්ල:Unlikely {{Unlikely}}
සැකිල්ල:Duck {{Duck}}
සැකිල්ල:Megaphoneduck {{Megaphoneduck}}
සැකිල්ල:Megaphoneduck {{Megaphoneduck|ultimate}}
සැකිල්ල:Clerk Request {{Clerk Request}}
සැකිල්ල:Relisted {{Relisted}}
සැකිල්ල:Nosleepers {{Nosleepers}}
සැකිල්ල:Behaviour {{Behaviour}}
සැකිල්ල:StaleIP {{StaleIP}}
සැකිල්ල:8ball {{8ball}}
සැකිල්ල:Crystalball {{Crystalball}}
සැකිල්ල:Fishing {{Fishing}}
සැකිල්ල:Pixiedust {{Pixiedust}}
සැකිල්ල:Shrug {{Shrug}}

Multi-sign templates[සංස්කරණය]

The following templates implement several icons:

Others[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Fail/doc&oldid=504657" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි