සැකිල්ල:EP

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage

Result EP code ETp code EEp code ESp code EIp code Normalized
 Done {{subst:EP|d}} {{subst:ETp|d}} {{subst:EEp|d}} {{subst:ESp|d}} {{subst:EIp|d}} done
 Partly done: {{subst:EP|pd}} {{subst:ETp|pd}} {{subst:EEp|pd}} {{subst:ESp|pd}} {{subst:EIp|pd}} partly done
 Not done: {{subst:EP|n}} {{subst:ETp|n}} {{subst:EEp|n}} {{subst:ESp|n}} {{subst:EIp|n}} not
 Not done for now: {{subst:EP|nfn}} {{subst:ETp|nfn}} {{subst:EEp|nfn}} {{subst:ESp|nfn}} {{subst:EIp|nfn}} now
 Not done for now: please establish a consensus for this alteration before using the {{edit protected}} template. {{subst:EP|c}} {{subst:ETp|c}} {{subst:EEp|c}} {{subst:ESp|c}} {{subst:EIp|c}} consensus
 Not done: please provide reliable sources that support the change you want to be made. {{subst:EP|rs}} {{subst:ETp|rs}} {{subst:EEp|rs}} {{subst:ESp|rs}} {{subst:EIp|rs}} rs
 Not done: it's not clear what changes you want to be made. Please mention the specific changes in a "change X to Y" format and provide a reliable source if appropriate. {{subst:EP|xy}} {{subst:ETp|xy}} {{subst:EEp|xy}} {{subst:ESp|xy}} {{subst:EIp|xy}} specific
 Not done: this is the talk page for discussing improvements to the page සැකිල්ල:EP. Please make your request at the talk page for the article concerned. {{subst:EP|mis}} {{subst:ETp|mis}} {{subst:EEp|mis}} {{subst:ESp|mis}} {{subst:EIp|mis}} misplaced
 Not done: please make your requested changes to the page's sandbox first; see WP:TESTCASES. {{subst:EP|sb}} {{subst:ETp|sb}} {{subst:EEp|sb}} {{subst:ESp|sb}} {{subst:EIp|sb}} sandbox
 Not done: this is the talk page for discussing improvements to the page සැකිල්ල:EP. If possible, please make your request at the talk page for the article concerned. If you cannot edit the article's talk page, you can instead make your request at Wikipedia:Requests for page protection#Current requests for edits to a protected page. {{subst:EP|tp}} {{subst:ETp|tp}} {{subst:EEp|tp}} {{subst:ESp|tp}} {{subst:EIp|tp}} talk protected
 Already done {{subst:EP|a}} {{subst:ETp|a}} {{subst:EEp|a}} {{subst:ESp|a}} {{subst:EIp|a}} already
 Not done: According to the page's protection level you should be able to edit the page yourself. If you seem to be unable to, please reopen the request with further details. {{subst:EP|hr}} {{subst:ETp|hr}} {{subst:EEp|hr}} {{subst:ESp|hr}} {{subst:EIp|hr}} haverights
 Not done: The page's protection level has changed since this request was placed. You should now be able to edit the page yourself. If you still seem to be unable to, please reopen the request with further details. {{subst:EP|nlp}} {{subst:ETp|nlp}} {{subst:EEp|nlp}} {{subst:ESp|nlp}} {{subst:EIp|nlp}} no longer protected
 Not done: {{edit protected}} is usually not required for edits to the documentation or categories of templates using a documentation subpage. Use the 'edit' link at the top of the green "Template documentation" box to edit the documentation subpage. {{subst:EP|doc}} {{subst:ETp|doc}} {{subst:EEp|doc}} {{subst:ESp|doc}} {{subst:EIp|doc}} doc
 Not done: requests for recreating deleted pages protected against creation should be made at Wikipedia:Deletion review. {{subst:EP|drv}} {{subst:ETp|drv}} {{subst:EEp|drv}} {{subst:ESp|drv}} {{subst:EIp|drv}} drv
 Not done: requests for increases to the page protection level should be made at Wikipedia:Requests for page protection. {{subst:EP|r}} {{subst:ETp|r}} {{subst:EEp|r}} {{subst:ESp|r}} {{subst:EIp|r}} rfpp
 Not done: requests for decreases to the page protection level should be directed to the protecting admin or to Wikipedia:Requests for page protection if the protecting admin is not active or has declined the request. {{subst:EP|ru}} {{subst:ETp|ru}} {{subst:EEp|ru}} {{subst:ESp|ru}} {{subst:EIp|ru}} rfpu
 Not done: Please make your request for a new image to be uploaded to Files For Upload. Once the file has been properly uploaded, feel free to reactivate this request to have the new image used. {{subst:EP|ffu}} {{subst:ETp|ffu}} {{subst:EEp|ffu}} {{subst:ESp|ffu}} {{subst:EIp|ffu}} file
 Not done: this is not the right page to request additional user rights. You may reopen this request with the specific changes to be made and someone will add them for you. {{subst:EP|p}} {{subst:ETp|p}} {{subst:EEp|p}} {{subst:ESp|p}} {{subst:EIp|p}} permission
 Not done: page move requests should be made at Wikipedia:Requested moves. {{subst:EP|m}} {{subst:ETp|m}} {{subst:EEp|m}} {{subst:ESp|m}} {{subst:EIp|m}} move
 Question: {{subst:EP|q}} {{subst:ETp|q}} {{subst:EEp|q}} {{subst:ESp|q}} {{subst:EIp|q}} question
 Note: {{subst:EP|note}} {{subst:ETp|note}} {{subst:EEp|note}} {{subst:ESp|note}} {{subst:EIp|note}} note
 Undone: This request has been partially undone. {{subst:EP|udp}} {{subst:ETp|udp}} {{subst:EEp|udp}} {{subst:ESp|udp}} {{subst:EIp|udp}} undonepartly
 Undone: This request has been undone. {{subst:EP|ud}} {{subst:ETp|ud}} {{subst:EEp|ud}} {{subst:ESp|ud}} {{subst:EIp|ud}} undone

See also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:EP&oldid=454167" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි