සැකිල්ල:රටේ දත්ත එක්සත් ජනපද

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත එක්සත් ජනපද යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of the United States.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය එක්සත් ජනපද ප්‍රධාන ලිපි නාමය (එක්සත් ජනපද)
ධජ අන්වර්ථය Flag of the United States.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of the United States.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
1776Grand Union Flag.svgGrand Union Flag.svg
1777US flag 13 stars – Betsy Ross.svgUS flag 13 stars – Betsy Ross.svg
1795StarSpangledBannerFlag.svgStarSpangledBannerFlag.svg
1818US flag 20 stars.svgUS flag 20 stars.svg
1819US flag 21 stars.svgUS flag 21 stars.svg
1820US flag 23 stars.svgUS flag 23 stars.svg
1822US flag 24 stars.svgUS flag 24 stars.svg
1836US flag 25 stars.svgUS flag 25 stars.svg
1837US flag 26 stars.svgUS flag 26 stars.svg
1845US flag 27 stars.svgUS flag 27 stars.svg
1846US flag 28 stars.svgUS flag 28 stars.svg
1847US flag 29 stars.svgUS flag 29 stars.svg
1848US flag 30 stars.svgUS flag 30 stars.svg
1851U.S. flag, 31 stars.svgU.S. flag, 31 stars.svg
1858US flag 32 stars.svgUS flag 32 stars.svg
1859US flag 33 stars.svgUS flag 33 stars.svg
1861US flag 34 stars.svgUS flag 34 stars.svg
1863US flag 35 stars.svgUS flag 35 stars.svg
1865US flag 36 stars.svgUS flag 36 stars.svg
1867US flag 37 stars.svgUS flag 37 stars.svg
1877US flag 38 stars.svgUS flag 38 stars.svg
1890US flag 43 stars.svgUS flag 43 stars.svg
1891US flag 44 stars.svgUS flag 44 stars.svg
1896US flag 45 stars.svgUS flag 45 stars.svg
1908US flag 46 stars.svgUS flag 46 stars.svg
1912US flag 48 stars.svgUS flag 48 stars.svg
1959US flag 49 stars.svgUS flag 49 stars.svg
1960[[ගොනුව:{{{flag alias-1960}}}|40px|border]]{{{flag alias-1960}}}
වෙරලාරක්ෂකEnsign of the United States Coast Guard.svgEnsign of the United States Coast Guard.svg
වෙරලාරක්ෂක-1915[[ගොනුව:{{{flag alias-වෙරලාරක්ෂක-1915}}}|40px|border]]{{{flag alias-වෙරලාරක්ෂක-1915}}}

හමුදා පතාකයන්

මෙම දේශයේ නාවික පතාකය එහි ජාතික ධජයම වෙන බැවින්, සැකිල්ල:නාවික හමුදාව නිරූපණය කරන්නේ:

සැකිල්ල:ගුවන් හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි ගුවන් හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

සැකිල්ල:යුධ හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි යුධ හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
ඇඑජ (නරඹන්න) ඇඑජFlag of the United States.svg එක්සත් ජනපද
එජ (නරඹන්න) එජFlag of the United States.svg එක්සත් ජනපද
ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද (නරඹන්න) ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදFlag of the United States.svg එක්සත් ජනපද
එ.ජ (නරඹන්න)සැකිල්ල:රටේ දත්ත එ.ජසැකිල්ල:රටේ දත්ත එ.ජ

නිදර්ශන භාවිතයන්

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|එක්සත් ජනපද|1776}} එක්සත් ජනපද
  • {{ධජනිරූපකය|එක්සත් ජනපද|1776}}එක්සත් ජනපද

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම


වෙනත් තොරතුරු

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන් සම්පූර්ණ කට්ටලය

ඉහත දැක්වූවාට අමතරව බොහෝ ධජ ප්‍රභේද්‍යයන් පහත පරිදී ඇත:

නම් පත ධජ රූපය (40px) තරු ගණන
1776 එක්සත් ජනපද
1777 එක්සත් ජනපද 13
1795 එක්සත් ජනපද 15
1818 එක්සත් ජනපද 20
1819 එක්සත් ජනපද 21
1820 එක්සත් ජනපද 23
1822 එක්සත් ජනපද 24
1836 එක්සත් ජනපද 25
1837 එක්සත් ජනපද 26
1845 එක්සත් ජනපද 27
1846 එක්සත් ජනපද 28
1847 එක්සත් ජනපද 29
1848 එක්සත් ජනපද 30
1851 එක්සත් ජනපද 31
1858 එක්සත් ජනපද 32
1859 එක්සත් ජනපද 33
1861 එක්සත් ජනපද 34
1863 එක්සත් ජනපද 35
1865 එක්සත් ජනපද 36
1867 එක්සත් ජනපද 37
1877 එක්සත් ජනපද 38
1890 එක්සත් ජනපද 43
1891 එක්සත් ජනපද 44
1896 එක්සත් ජනපද 45
1908 එක්සත් ජනපද 46
1912 එක්සත් ජනපද 48
1959 එක්සත් ජනපද 49

ජනපද ධජ

එක් එක් එ.ජ. ජනපද පනහට සහ ඩිස්ට්‍රික් ඔෆ් කොලොම්බියා හට රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඇලබාමා  ඇලබාමා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඇලස්කා  ඇලස්කා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඇරිසෝනා  ඇරිසෝනා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ආකැන්සාස්  ආකැන්සාස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කැලිෆෝර්නියාව  කැලිෆෝර්නියාව
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කොලරාඩෝ  කොලරාඩෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කනරිකට්  කනරිකට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඩෙලවෙයා  ඩෙලවෙයා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆ්ලොරිඩා  ෆ්ලොරිඩා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ජෝර්ජියා (එ.ජ. ජනපදය)  ජෝර්ජියා (එ.ජ. ජනපදය)
සැකිල්ල:රටේ දත්ත හවායි  හවායි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත අයිඩහෝ  අයිඩහෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉලිනෝයි  ඉලිනෝයි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉන්ඩියෑනා  ඉන්ඩියෑනා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත අයවා  අයවා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කෑන්සස්  කෑන්සස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කෙන්ටාකි  කෙන්ටාකි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලූසියෑනා  ලූසියෑනා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මේන්  මේන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මෙරිලන්ඩ්  මෙරිලන්ඩ්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මැසචූසට්ස්  මැසචූසට්ස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මිෂිගන්  මිෂිගන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මිනසෝටා  මිනසෝටා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මිසිසිපි  මිසිසිපි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මිසූරි  මිසූරි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මොන්ටැනා  මොන්ටැනා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙබ්රාස්කා  නෙබ්රාස්කා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙවාඩා  නෙවාඩා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නිව් හැම්ප්ෂර්  නිව් හැම්ප්ෂර්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නිව් ජර්සි  නිව් ජර්සි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නිව් මෙක්සිකෝ  නිව් මෙක්සිකෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නිව්යෝර්ක්  නිව්යෝර්ක්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත උතුරු කැරොලයිනා  උතුරු කැරොලයිනා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත උතුරු ඩැකෝටා  උතුරු ඩැකෝටා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔහයියෝ  ඔහයියෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔක්ලහෝමා  ඔක්ලහෝමා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔරිගන්  ඔරිගන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත පෙන්සිල්වේනියා  පෙන්සිල්වේනියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත රොඩ් අයිලන්ඩ්  රොඩ් අයිලන්ඩ්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත දකුණු කැරොලයිනා  දකුණු කැරොලයිනා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත දකුණු ඩැකෝටා  දකුණු ඩැකෝටා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටෙනසී  ටෙනසී
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටෙක්සාස්  ටෙක්සාස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත යුටා  යුටා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත වර්මෝන්ට්  වර්මෝන්ට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත වර්ජීනියා  වර්ජීනියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත වොෂිංටන්  වොෂිංටන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බටහිර වර්ජීනියා  බටහිර වර්ජීනියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත විස්කෝන්සින්  විස්කෝන්සින්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත වයෝමිං  වයෝමිං
සැකිල්ල:රටේ දත්ත වොෂිංටන්, ඩී.සී.  වොෂිංටන්, ඩී.සී.

ඇඑජ වෙත සංස්ථාගතනොකල ප්‍රදේශ ධජ

එක්සත් ජනපදයෙහි සංවිධානාත්මක ප්‍රදේශ කිහිපයකට රටේ_දත්ත සැකිලි ඇත. සංවිධානාත්මක නොවන බොහෝ ප්‍රදේශ එක්කෝ ජනශුන්‍ය හෝ නැත්නම් ස්වදේශීය වැසියන් නොමැති වන අතර ප්‍රභින්න ධජ නොමැතිද වෙති. ඒවා සඳහා, කරුණාකර {{ධජනිරූපකය|එක්සත් ජනපද}} භාවිතා කරන්න.

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඇමරිකානු සැමෝවා  ඇමරිකානු සැමෝවා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ගුවාම්  ගුවාම්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත උතුරු මරියානා දිවයින්  උතුරු මරියානා දිවයින්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත පුවටෝ රිකෝ  පුවටෝ රිකෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත එ.ජ. වර්ජින් දිවයින්  එ.ජ. වර්ජින් දිවයින්

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත එක්සත් ජනපද සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified