සැකිල්ල:පැතලිලැයිස්තුව/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{පැතලිලැයිස්තුව}} විසින් පහත දැක්වෙන අයුරු තිරස් ලැයිස්තුවක් අරඹයි:

පහළ මායිම උරුම කරගනු ලබන්නේ වත්මන් කන්ටේනරය වෙතිනි. එය සාමාන්‍යයෙන් 0.5em වෙයි. මෙම සැකිල්ල {{endflatlist}} සමග හෝ එය නොමැතිව හෝ භාවිතා කල හැක.

{{navbox}} භාවිතා කරන සංචලන කොටු සඳහා, one can set |listclass=hlist, and achieve the same styling without using this template.

For image captions, * markup does not work, so consider using {{hlist}} instead.

Examples[සංස්කරණය]

{{පැතලිලැයිස්තුව|
* [[cat]]
* [[dog]]
* [[horse]]
* [[cow]]
* [[sheep]]
* [[pig]]
}}
Alternative syntax
{{පැතලිලැයිස්තුව}}
* [[cat]]
* [[dog]]
* [[horse]]
* [[cow]]
* [[sheep]]
* [[pig]]
{{endflatlist}}
Syntax for ordered lists
{{පැතලිලැයිස්තුව|
# [[first]]
# [[second]]
# [[third]]
# [[fourth]]
# [[fifth]]
# [[sixth]]
}}

Parameters[සංස්කරණය]

  • class – adds a CSS class to the containing div. Use nowraplinks to prevent links from wrapping.
  • style – adds CSS style options. Complex styles should not be used in articles (per wp:deviations) but may be acceptable on user, project, and talk pages.
Example: |style=border:solid 1px silver; background:lightyellow
  • indent – indents the list by a number of standard indents (one indent being 1.6em), particularly handy for inclusion in an indented discussion thread.
Example: |indent=2

Technical details[සංස්කරණය]

This template uses the .hlist CSS class defined in Common.css to generate horizontal lists. It causes ordinary html list items to be displayed inline (horizontally), where they would normally display as block elements (vertically). The class also generates the interpuncts between list items and parentheses around nested lists. Some of the CSS used is not compatible with all browsers, notably Internet Explorer 6 and 7. In these cases, JavaScript in Common.js generates the interpuncts and parentheses.

See also[සංස්කරණය]