සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව අභ්‍යවකාශගාමීයා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
තොරතුරුකොටුව අභ්‍යවකාශගාමීයා
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

{{Infobox astronaut}} may be used in an article about a person who is an astronaut or cosmonaut.

Usage[සංස්කරණය]

This infobox may be added by copy-pasting the template as shown below into an article.

තොරතුරුකොටුව අභ්‍යවකාශගාමීයා
{{Infobox astronaut
| name = 
| honorific_suffix = 
| image = 
| image_size = 
| alt =
| caption = 
| type = 
| native_name = 
| native_name_lang = 
| nationality = 
| status = 
| birth_name = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| death_date = 
| death_place = 
| resting_place = 
| resting_place_coords = 
| other_names = 
| occupation = 
| current_occupation = 
| previous_occupation = 
| alma_mater = 
| rank = 
| space_time = 
| selection = 
| evas = 
| eva_time =  <!-- h m s -->
| missions =  <!-- or: |mission= -->
| insignia = 
| retirement = <!-- {{end date|YYYY|MM|DD}} -->
| awards = 
| memorials = 
| website =   <!-- {{URL|example.com}} -->
| module = 
| child =
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Parameter Explanation
name Commonly-known name of person (defaults to article name, without disambiguation)
honorific_suffix To appear on the line below the person's name
image A picture of or including the person. Use file name only, without the brackets and File: or Image: prefix (abc.jpg, xyz.png, etc.)
image_size Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. This parameter should not normally need to be set.
alt Alternative text for image, for visually impaired readers (see WP:ALT)
caption Caption to accompany image. If a (portrait) photograph of the person, try to include date of photo and photographer's name.
type Sponsoring agency (NASA, RKA, ESA, CSA, etc.) plus "Astronaut" ("Cosmonaut" for RKA) for professionals; Payload Specialist, Tourist, etc. for other flyers.
native_name Name in the person's native language. If more than one, separate using {{plainlist}}.
native_name_lang ISO 639-1 two-letter code for person's native language (e.g. "fr" for French). If more than one, use {{lang}} in |native_name= instead.
nationality Nationality. Do not use a flag template.
status Status of involvement with an astro/cosmonaut corps (e.g. Active, Retired, Dismissed); applies only to living persons. Remove upon death; do not put "dead" or circumstances of death.
birth_name Name at birth, if different than name
birth_date Date of birth. If the person is living, use {{Birth date and age}}, {{Birth-date and age}}, or {{Birth year and age}}. If deceased, use {{Birth date}} or {{Birth-date}}. Use plain text for partial dates.
Example: {{Birth date and age|1950|8|26}} if born August 26, 1950
Example: {{Birth date and age|df=yes|1950|8|26}} to display birth date as 26 August 1950
birth_place Place of birth (town/city, state/province, country).
death_date Date of death. If the date of birth is known, use {{Death date and age}}, {{Death-date and age}}, or {{Death year and age}}. Otherwise, use {{Death date}} or {{Death-date}}. Use plain text for partial dates.
Example: {{Death date and age|1993|2|24|1950|8|26}} if died February 24, 1993 and born August 26, 1950
Example: {{Death date and age|df=yes|1993|2|24|1941|4|12}} to display death date as 24 February 1993
death_place Place of death (town/city, state/province, country).
resting_place Location where person buried, ashes interred/scattered, etc.
resting_place_coords Precise coordinates for place of burial, ash-scattering etc. Use {{coord}} template.
other_names If person used/known by names other than those already given.
occupation Occupation or occupations other than as an astro/cosmonaut.
current_occupation Current occupation if not still an astro/cosmonaut.
previous_occupation Occupation before becoming an astro/cosmonaut.
alma_mater Alma mater.
rank Military rank (if any).
space_time Total time (to date) person has spent in space (h(ours) m(inutes) s(econds)).
selection Date when person selected to train as an astronaut.
evas Total number of EVAs.
eva_time Total time of all EVAs when combined.
missions
or: mission
Completed or in-progress space mission or missions in which the person has taken or is taking part. Do not enter future missions: crew assignments can change prior to launch.
insignia One or more images of completed or in-progress mission insignia for space missions in which the person has taken or is taking part. Do not enter future missions: crew assignments can change prior to launch.
retirement Date when person retired from astro/cosmonaut activity.
awards Any awards person has received.
memorials Any monuments or memorials to the person.
website
or: url
Official website only. Unofficial websites should be placed under ==External links== in the body of the article. Use {{URL}} as in {{URL|Example.com}}. Do not include the www. part unless the server requires it. Use camel case capitalization to make multiword domain names easier to read.
module Used for embedding other templates into this infobox (see below for more details).
child For embedding this infobox into another (see below for more details).

Embedding other templates via module parameter[සංස්කරණය]

The module parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules). For example:

{{Infobox astronaut
| name = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox football biography |embed=yes
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Use as an embedded template via child parameter[සංස්කරණය]

The child parameter is used when embedding this infobox into another.

සැකිල්ල:Infobox person module documentation

Example[සංස්කරණය]

Yuri Gagarin
Gagarin in Sweden.jpg
Gagarin on a visit to Sweden, 1964
දේශීය නම
Юрий Гагарин
උපත
Yuri Alekseyevich Gagarin

9 මාර්තු 1934(1934-03-09)
මිය යාම27 March 1968(1968-03-27) (වයස 34)
Novosyolovo, Russian SFSR, Soviet Union
සතපවන ලද තැනKremlin Wall Necropolis
ජාතිකත්වයSoviet
රැකියාවPilot
සම්මානසැකිල්ල:Hero of the Soviet Union සැකිල්ල:Order of Lenin
Space career
Soviet cosmonaut
The first human in space
නිලයColonel (Polkovnik), Soviet Air Forces
අභ්‍යවකාශගත කාලය
1 hour, 48 minutes
තෝරාගැනීමAir Force Group 1
මෙහෙයුම්Vostok 1
{{Infobox astronaut
| name     = Yuri Gagarin
| image     = Gagarin in Sweden.jpg
| caption    = Gagarin on a visit to Sweden, 1964
| type     = [[Soviet space program|Soviet]] cosmonaut<br />The first human in [[outer space|space]]
| native_name  = Юрий Гагарин
| native_name_lang = ru 
| nationality  = [[Soviet people|Soviet]]
| birth_name  = Yuri Alekseyevich Gagarin
| birth_date  = {{Birth date|df=yes|1934|3|9}}
| birth_place  = [[Klushino]], [[Russian SFSR]], [[Soviet Union]]
| death_date  = {{Death date and age|df=yes|1968|3|27|1934|3|9}}
| death_place  = [[Novosyolovo]], Russian SFSR, Soviet Union
| resting_place = [[Kremlin Wall Necropolis]]
| occupation  = [[Pilot (aircraft)|Pilot]]
| rank     = Colonel ([[Polkovnik]]), [[Soviet Air Forces]]
| selection   = [[List of astronauts by year of selection#1960|Air Force Group 1]]
| time     = 1 hour, 48 minutes
| mission    = [[Vostok 1]]
| insignia   = 
| awards    = {{Hero of the Soviet Union}} {{Order of Lenin}}
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Date-of-birth ("bday") parameters will only be included in the microformat if {{Birth date}} or {{Birth date and age}} are used in the infobox.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • bday
 • county-name
 • fn (required)
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • vcard

Please do not rename or remove these classes.

Tracking category[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Spaceflight infoboxes