සැකිල්ල:Infobox space station

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Copy a blank version to use. All fields must be lowercase, and all are optional except for the "station" field.

Vertical list Prerequisites *
{{Infobox space station
 | spelling        = 
 | station        = 
 | station_image     = 
 | station_image_landscape= 
 | station_image_size   = 
 | station_image_alt   = 
 | station_image_caption = 
 | extra_image      = 
 | extra_image_landscape = 
 | extra_image_size    = 
 | extra_image_alt    = 
 | extra_image_caption  = 
 | insignia        = 
 | insignia_size     = 
 | insignia_alt      = 
 | insignia_caption    = 
 | COSPAR_ID       = 
 | SATCAT         = 
 | sign          = 
 | crew          = 
 | launch         = 
 | carrier_rocket     = 
 | launch_pad       = 
 | reentry        = 
 | status         = 
 | mass          = 
 | length         = 
 | width         = 
 | height         = 
 | diameter        = 
 | volume         = 
 | pressure        = 
 | periapsis       = 
 | apoapsis        = 
 | inclination      = 
 | altitude        = 
 | speed         = 
 | period         = 
 | orbits_day       = 
 | in_orbit        = 
 | occupied        = 
 | orbits         = 
 | distance        = 
 | apsis         = 
 | as_of         = 
 | stats_ref       = 
 | configuration_image  = 
 | configuration_landscape= 
 | configuration_size   = 
 | configuration_alt   = 
 | configuration_caption = 
}}
  
  
 REQUIRED
  
 station_image
 station_image
 station_image
 station_image
  
 extra_image
 extra_image
 extra_image
 extra_image
  
 insignia
 insignia
 insignia
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 configuration_image
 configuration_image
 configuration_image
 configuration_image
 configuration_image
  
* The field listed below is a prerequisite for the field to the left. For example, title is a prerequisite to url meaning url will NOT be displayed even if it has a value unless title also has a value.

Verbiage and example[සංස්කරණය]

Example Station
This is the first example alt text.
This is the first example caption.
This is the second example alt text.
This is the second example caption. You could also leave the first caption blank and let this one serve both images.
This is the third example alt text.
This is the third example caption.
Station statistics
COSPAR ID2000-000A
SATCAT no.26000
Call signEXPL-01
Crew5
LaunchJanuary 1, 2000
Carrier rocketAtlas V
Launch padLaunch Pad 1, Cape Canaveral
ReentryDecember 31, 2010
Mission statusComplete; deorbited
Mass200,000 kg
(440,000 lb)
Length70 m
(229.7 ft)
Width60 m
(196.9 ft)
Height50 m
(164.0 ft)
Diameter55 m
(180.4 ft)
Pressurized volume600 m³
(21,200 ft³)
Atmospheric pressure101.3 kPa
(29.91 inHg)
Perigee altitude350 km
(190 nmi)
Apogee altitude390 km
(210 nmi)
Orbital inclination60 degrees
Typical orbit altitude370.4 km
(200 nmi)
Orbital speed29,800 km/h
(18,500 mi/h)
Orbital period90 minutes
Orbits per day16
Days in orbit4018
Days occupied3000
No. of orbits64,280
Distance traveled2,723,463,600 km
(1,470,552,700 nmi)
Statistics as of 2010
References: [1]
Configuration
This is the fourth example alt text.
This is the fourth example caption.
{{Infobox space station
 | spelling        = us
 | station        = Example Station
 | station_image     = Bad Title Example.png
 | station_image_size   = 
 | station_image_alt   = This is the first example alt text.
 | station_image_caption = This is the first example caption.
 | extra_image      = Bad Title Example.png
 | extra_image_size    = 100px
 | extra_image_alt    = This is the second example alt text.
 | extra_image_caption  = This is the second example caption. You could also leave the first caption blank and let this one serve both images.
 | insignia        = Bad Title Example.png
 | insignia_size     = 
 | insignia_alt      = This is the third example alt text.
 | insignia_caption    = This is the third example caption.
 | COSPAR_ID       = 2000-000A
 | SATCAT         = 26000
 | sign          = EXPL-01
 | crew          = 5
 | launch         = January 1, 2000
 | carrier_rocket     = [[Atlas V]]
 | launch_pad       = Launch Pad 1, Cape Canaveral
 | reentry        = December 31, 2010
 | status         = Complete; deorbited
 | mass          = 200,000 kg <br/> (440,000 lb)
 | length         = 70 m <br/> (229.7 ft)
 | width         = 60 m <br/> (196.9 ft)
 | height         = 50 m <br/> (164.0 ft)
 | diameter        = 55 m <br/> (180.4 ft)
 | volume         = 600 m³ <br/> (21,200 ft³)
 | pressure        = 101.3 kPa <br/> (29.91 inHg)
 | periapsis       = 350 km <br/> (190 nmi)
 | apoapsis        = 390 km <br/> (210 nmi)
 | inclination      = 60 degrees
 | altitude        = 370.4 km <br/> (200 nmi)
 | speed         = 29,800 km/h <br/> (18,500 mi/h)
 | period         = 90 minutes
 | orbits_day       = 16
 | in_orbit        = 4018
 | occupied        = 3000
 | orbits         = 64,280
 | distance        = 2,723,463,600 km <br/> (1,470,552,700 nmi)
 | apsis         = gee
 | as_of         = 2010
 | stats_ref       = <ref name="first">{{cite web |url=http://www.nasa.gov/ |title=NASA main page |work=NASA.gov}}</ref>
 | configuration_image  = Bad Title Example.png
 | configuration_size   = 175px
 | configuration_alt   = This is the fourth example alt text.
 | configuration_caption = This is the fourth example caption.
}}

Description of fields[සංස්කරණය]

Syntax[සංස්කරණය]

Nested fields rely on their parent fields:

 • parent
  • child — may be used with parent (and is ignored if parent is not used)

Description[සංස්කරණය]

 • spelling: Spelling used by the infobox. "us" for American spelling, default to "gb" (British spelling).
 • station: Proper name of the station.
 • station_image: Image of the station.
  • station_image_landscape: If image is panoramic or of a significant landscape orientation (that is, greater width than height), type yes.
  • station_image_size: Width of the image, expressed as a whole number without "px" at the end. Maximum and default width is "220"; if "station_image_landscape=yes", then maximum and default is "300". Any number entered must be less than these maximums.
  • station_image_alt: Short description of the image's appearance, for visually impaired readers; see WP:ALT.
  • station_image_caption: Short descriptive caption of the image.
 • extra_image: Additional image intended for use as a non-photographic station-related image.
  • extra_image_landscape: Same as "station_image_landscape".
  • extra_image_size: Same as "station_image_size".
  • extra_image_alt: Same as "station_image_alt".
  • extra_image_caption: Short descriptive caption of the image.
 • insignia: Image of a station patch, logo, seal, etc.
  • insignia_size: Same as "station_image_size"; default width is 160px, though figure can be higher or lower.
  • insignia_alt: Same as "station_image_alt".
  • insignia_caption: Short descriptive caption of the image.
 • COSPAR_ID: International designator for tracking the space station.
 • SATCAT: United States Space Command designator for tracking the space station.
 • sign: Callsign for the station. May be the radio callsign, unique station identifier, or similar.
 • crew: Current number of crew aboard the station.
 • launch: Date of initial station launch.
 • carrier_rocket: Launch vehicle model. Should be wikilinked.
 • launch_pad: Identity of the launch site that the station or its components was launched from.
 • reentry: Date of atmospheric reentry of the station.
 • status: Current status of the station; e.g., "On orbit", "Canceled", "Complete", etc.
 • mass: Current mass of the station.
 • length: Current length of the station.
 • width: Current width of the station.
 • height: Current width of the station.
 • diameter: Current diameter of the station. Only useful if the station is of cylindrical design.
 • volume: Total current habitable volume of the station.
 • pressure: Standard interior air press of the station.
 • periapsis: Distance of the closest approach to the object that the station travels.
 • apoapsis: Distance of the farthest point from the object that the station travels.
 • inclination: The maximum number of degrees that the station travels above or below the equator during an orbit.
 • altitude: Average orbital altitude above the Earth.
 • speed: Orbital speed of the station.
 • period: Time it takes for the station to make one full orbit around the Earth.
 • orbits_day: How many times the station orbits the Earth during a 24-hour period.
 • in_orbit: Total number of days in orbit.
 • occupied: Total number of days occupied by a crew while in orbit.
 • orbits: Total number of orbits completed.
 • distance: Total distance traveled while in orbit.
 • apsis: Planet specific apsis term (eg. gee/helion/selene/etc - defaults to generic "apsis").
 • as_of: Date or time frame at which the statistics were noted to be valid, such as at launch, deorbit, or after latest assembly mission. If faced with multiple dates, you may omit this field and specify in the "stats_ref" field along with the citations.
 • stats_ref: Allows for statistics to be referenced. Remember to encapsulate each reference in <ref></ref> tags to keep the appearance clean.
 • configuration_image: Blueprint, schematic, or other image that clearly shows the configuration of the station.
  • configuration_landscape: Same as "station_image_landscape".
  • configuration_size: Same as "station_image_size".
  • configuration_alt: Same as "station_image_alt".
  • configuration_caption: Short descriptive caption of the image.

References[සංස්කරණය]

 1. "NASA main page". NASA.gov.

සැකිල්ල:Spaceflight infoboxes

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_space_station&oldid=448156" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි