සරසවිය විශිෂ්ට සිනමා යාන්ත්‍රික සම්මානය

විකිපීඩියා වෙතින්

සරසවිය හොඳම සිනමා යාන්ත්‍රික සම්මානය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ සරසවිය සම්මාන උළෙල මඟිනුයි. සරසවිය නම් ලේක් හවුස් නිෂ්පාදන සමාගමේ සතිපතා පුවත්පතකි. මෙම සම්මාන මුලින් පිරිනමනු ලැබූයේ 1964 වර්ෂයේදීය.

ඉතිහාසය පුරාවට සම්මාන ලබා ගත් පුද්ගලයින්ගේ නාමයන් පහත දැක්වේ.

වසර අධ්‍යක්ෂක චිත්‍රපටිය
1979 ඇන්ඩ්‍රේව් ජයමාන්න හඳයා
1979 ඇන්ඩ්‍රේව් ජයමාන්න පළඟැටියෝ
1990 ඇන්ඩ්‍රේව් ජයමාන්න සිරි මැඳුර
1983 ඇන්ඩ්‍රේව් ජයමාන්න තුන්වෙනි යාමය