සරසවිය ජනප්‍රියතම නළුවා සම්මානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සරසවිය සම්මාන උළලෙහි 1964 සිට ජනප්‍රිය නළුවා සම්මාන ලාභීන් පහත දැක්වේ.

වසර නළුවා
2006 චන්න පෙරේරා
2005
2004 රන්ජන් රාමනායක
2003 රන්ජන් රාමනායක
2002 රන්ජන් රාමනායක
2001 රන්ජන් රාමනායක
1987 විජය කුමාරතුංග
1986 විජය කුමාරතුංග
1985 විජය කුමාරතුංග
1984 විජය කුමාරතුංග
1984 විජය කුමාරතුංග