ශුද්ධවරභාවයට එසවුනු පාප්වහන්සේලා ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔවුන් විසින් නායකත්වය සැපයුනු රෝමානු කතෝලික සභාව විසින් ශුද්ධවර භාවයට එසවුනු හෝ සාන්තුවරයන් ලෙසින් පිළිගැනුනු හෝ පාප්වහන්සේලා ලැයිස්තුවක් මෙම ලිපිය විසින් දැක්වෙයි. සම්පූර්ණ වශයෙන් පාප්වහන්සේලා 80 (265 අතුරින්) දෙනෙක් සාන්තුවරයන් ලෙසින් සැලකෙන අතර, මෙය වෙත මුල් පාප්වහන්සේලා 35 දෙනාමද පළමු 54 අතුරින් 52 දෙනෙකුද ඇතුළු වෙති. මෙයට අමතර වශයෙන්, තවත් පාප්වහන්සේලා 16 දෙනෙකු සාන්තුවරභාවයට එසවීමෙහි පෙළෙහි සිටින අතර, භාග්‍යවත්භාවයට එසවීමෙහි ප්‍රාරම්භක අවධිය පසු කර හෝ වර්තමානයෙහි එම අවධියෙහි හෝ සිටිති.

ඉතාමත් මෑතදී ශුද්ධවරභාවයට එසවුනු පාප්වහන්සේ වනුයේ දෙවන ජුවාම් පාවුළු පාප්වහන්සේ වන අතර, එතුමාගේ ශුද්ධවරභාවයට එසවීමේ ක්‍රියාවලිය ඇරඹුනේ 2005 මැයි මසදී වන අතර එතුමා භාග්‍යවත්භාවයට එසවුනේ 2011, මැයි 1 වන දිනදීය. දෙවන ජුවාම් පාවුළු පාප්වහන්සේ සහ විසිතුන්වන ජුවාම් පාප්වහන්සේ ශුද්ධවරභාවයට එහවුනේ 2014 අප්‍රේල් 27 දිනදීය.[1]

සාන්තුවරයෝ[සංස්කරණය]

 1. පළමුවන අඩේයොඩටුස් පාප්වහන්සේ
 2. තුන්වන ඒඩ්‍රියන් පාප්වහන්සේ
 3. පළමුවන අගපිටෝස් පාප්වහන්සේ
 4. අගාතෝ පාප්වහන්සේ
 5. පළමුවන ඇලෙක්සැන්ඩර් පාප්වහන්සේ
 6. ඇනක්ලීටස් පාප්වහන්සේ
 7. ඇනිසීටස් පාප්වහන්සේ
 8. පළමුවන ඇනස්ටීටියස් පාප්වහන්සේ
 9. අන්ටේරුස් පාප්වහන්සේ
 10. දෙවන බෙනඩික්ට් පාප්වහන්සේ
 11. පළමුවන බොනිෆස් පාප්වහන්සේ
 12. සතරවන බොනිෆස් පාප්වහන්සේ
 13. කායුස් පාප්වහන්සේ
 14. පළමුවන කලික්ස්ටස් පාප්වහන්සේ
 15. පළමුවන සෙලස්ටීන් පාප්වහන්සේ
 16. පස්වන සෙලස්ටීන් පාප්වහන්සේ
 17. පළමුවන ක්ලෙමන්ට් පාප්වහන්සේ
 18. කෝර්නීලියස් පාප්වහන්සේ
 19. පළමුවන ඩැමසස් පාප්වහන්සේ
 20. ඩයනිසියුස් පාප්වහන්සේ
 21. එලීතීරස් පාප්වහන්සේ
 22. පළමුවන ඉයුජීන් පාප්වහන්සේ
 23. යුසීබියස් පාප්වහන්සේ
 24. යුටිකියන් පාප්වහන්සේ
 25. ඉවාරිස්ටුස් පාප්වහන්සේ
 26. ෆේබියන් පාප්වහන්සේ
 27. පළමුවන ෆීලික්ස් පාප්වහන්සේ
 28. තුන්වන ෆීලික්ස් පාප්වහන්සේ
 29. සතරවන ෆීලික්ස් පාප්වහන්සේ
 30. පළමුවන ගෙලාසියොස් පාප්වහන්සේ
 31. පළමුවන ග්‍රෙගරි පාප්වහන්සේ
 32. දෙවන ග්‍රෙගරි පාප්වහන්සේ
 33. තුන්වන ග්‍රෙගරි පාප්වහන්සේ
 34. හත්වන ග්‍රෙගරි පාප්වහන්සේ
 35. හිලාරියොස් පාප්වහන්සේ
 36. හෝර්මිස්ඩාස් පාප්වහන්සේ
 37. හිජයිනස් පාප්වහන්සේ
 38. පළමුවන ඉනසන්ට් පාප්වහන්සේ
 39. පළමුවන ජුවාම් පාප්වහන්සේ
 40. විසිතුන්වන ජුවාම් පාප්වහන්සේ[2]
 41. දෙවන ජුවාම් පාවුළු පාප්වහන්සේ
 42. පළමුවන ජූලියස් පාප්වහන්සේ
 43. පළමුවන ලියෝ පාප්වහන්සේ
 44. දෙවන ලියෝ පාප්වහන්සේ
 45. තුන්වන ලියෝ පාප්වහන්සේ
 46. සතරවන ලියෝ පාප්වහන්සේ
 47. නවවන ලියෝ පාප්වහන්සේ
 48. ලීනස් පාප්වහන්සේ
 49. පළමුවන ලුසියස් පාප්වහන්සේ
 50. මාර්සෙලීනුස් පාප්වහන්සේ
 51. පළමුවන මාර්සෙලර්ස් පාප්වහන්සේ
 52. මාර්ක් පාප්වහන්සේ
 53. පළමුවන මාටින් පාප්වහන්සේ
 54. මිල්ටයඩීස් පාප්වහන්සේ
 55. පළමුවන නිකොලස් පාප්වහන්සේ
 56. පළමුවන පැස්කෝල් පාප්වහන්සේ
 57. පළමුවන පාවුළු පාප්වහන්සේ
 58. පේදුරු පාප්වහන්සේ
 59. පළමුවන පයස් පාප්වහන්සේ
 60. පස්වන පයස් පාප්වහන්සේ
 61. දහවන පයස් පාප්වහන්සේ
 62. පොන්චියන් පාප්වහන්සේ
 63. පළමුවන සර්ජියස් පාප්වහන්සේ
 64. සිල්වේරියොස් පාප්වහන්සේ
 65. සිම්ප්ලීසියුස් පාප්වහන්සේ
 66. සිරිකියුස් පාප්වහන්සේ
 67. පළමුවන සික්ස්ටස් පාප්වහන්සේ
 68. දෙවන සික්ස්ටස් පාප්වහන්සේ
 69. තුන්වන සික්ස්ටස් පාප්වහන්සේ
 70. සෝටර් පාප්වහන්සේ
 71. පළමුවන ස්ටීවන් පාප්වහන්සේ
 72. පළමුවන සිල්වෙස්ටර් පාප්වහන්සේ
 73. සුමාකුස් පාප්වහන්සේ
 74. ටෙලෙස්ෆොරොස් පාප්වහන්සේ
 75. පළමුවන අර්බන් පාප්වහන්සේ
 76. පළමුවන වික්ටර් පාප්වහන්සේ
 77. විටාලියාන් පාප්වහන්සේ
 78. සැකරී පාප්වහන්සේ
 79. සෙෆීරිනුස් පාප්වහන්සේ
 80. සෝසිමුස් පාප්වහන්සේ

භාග්‍යවත්හූ[සංස්කරණය]

 1. එකොළොස්වන බෙනඩික්ට් පාප්වහන්සේ
 2. දෙවන කලික්ස්ටස් පාප්වහන්සේ
 3. තුන්වන ඉයුජීන් පාප්වහන්සේ
 4. දහවන ග්‍රෙගරි පාප්වහන්සේ
 5. පස්වන ඉනසන්ට් පාප්වහන්සේ
 6. එකොළොස්වන ඉනසන්ට් පාප්වහන්සේ
 7. නවවන පයස් පාප්වහන්සේ[3]
 8. දෙවන අර්බන් පාප්වහන්සේ
 9. පස්වන අර්බන් පාප්වහන්සේ[4]
 10. තුන්වන වික්ටර් පාප්වහන්සේ[5]


පූජ්‍යයෝ[සංස්කරණය]

 1. හයවන පාවුළු පාප්වහන්සේ[6]
 2. දොළොස්වන පයස් පාප්වහන්සේ

දෙවියන්ගේ සේවකයෝ[සංස්කරණය]

 1. දහතුන්වන බෙනඩික්ට් පාප්වහන්සේ
 2. පළමුවන ජුවාම් පාවුළු පාප්වහන්සේ[7]
 3. හත්වන පයස් පාප්වහන්සේ

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]