ශ්‍රී ලංකා නිවේදකයන්ගේ ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්


මෙහි දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිවේදක නිවේදිකාවන්ගේ ලැයිස්තුව කි.

සිංහල භාෂා නිවේදක නිවේදිකාවෝ[සංස්කරණය]


දෙමළ භාෂා නිවේදක නිවේදිකාවෝ[සංස්කරණය]


ඉංග්‍රීසි නිවේදක නිවේදිකාවෝ[සංස්කරණය]

බහු භාෂා නිවේදක නිවේදිකාවෝ[සංස්කරණය]


මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. Broadcasters celebrate Golden Jubilee. Sunday Observer.