"කෙසෙල් නාමාවලිය - ශ්‍රී ලංකා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
*=== [[කෝලි කුට්ටු|කෝලිකුට්ටු]] ===
* [[ආනමාලු]]
* [[සීනි කෙසෙල්]]
* [[බිම් කෙසෙල්]]
* [[සුවඳැල්]]
* [[ඇටි කෙහෙල්]]
* [[ඇම්බන්]]
*[[කණ්ඩුල]]
* [[පූවාළු]] හෙවත් වතපාළු
* [[මැටි කිතල]]
* [[රත් ‌කෙසෙල්]]
* [[රතඹලා]]
*[[අංගවීර කෙහෙල්]]
* [[මුරු මුන්දන්]]
* [[අළු මුන්දන්]]
* [[ගෝන ඇඹුල්]]
* [[වල් සුවඳැල්]]
* [[කිරි සුවඳැල්]]
* [[මර්ත මාළු]]
* [[රට හොඹුරවලු]]
* [[මුව තුනි කෙහෙල්]]
* [[අංගවීර]]
* [[ඇට මුරු]]
* [[කිනල|දිය මුන්දන්]]
* [[පේර කෙහෙල්]]
* [[කන්නන් නොරු]]
* [[කළු පූවාළු]]
* [[රබර් කෙහෙල්]]
* [[රන්කෙසෙල්]] හෙවත් [[රතඹලා]]
* [[රත් ආනමාලු]]
* [[අළු කෙසෙල්]]<br>
 
*=== [[ආනමාලු]] ===
 
*=== [[සීනි කෙසෙල්]] ===
 
*=== [[බිම් කෙසෙල්]] ===
 
=== [[ඇඹුල්]] ===
 
*=== [[සුවඳැල්]] ===
 
*=== [[ඇටි කෙහෙල්]] ===
 
*=== [[ඇම්බන්]] ===
 
*=== [[කණ්ඩුල]] ===
 
=== [[පූවාළු]] ===
 
*=== [[මැටි කිතල]] ===
 
*=== [[රත් ‌කෙසෙල්]] ===
 
*=== [[රතඹලා]] ===
 
*=== [[අංගවීර කෙහෙල්]] ===
 
*=== [[මුරු මුන්දන්]] ===
 
*=== [[අළු මුන්දන්]] ===
 
*=== [[ගෝන ඇඹුල්]] ===
 
*=== [[වල් සුවඳැල්]] ===
 
*=== [[කිරි සුවඳැල්]] ===
 
*=== [[මර්ත මාළු]] ===
 
*=== [[රට හොඹුරවලු]] ===
 
*=== [[මුව තුනි කෙහෙල්]] ===
 
*=== [[අංගවීර]] ===
 
*=== [[ඇට මුරු]] ===
 
*=== [[කිනල|දිය මුන්දන්]] ===
 
*=== [[පේර කෙහෙල්]] ===
 
*=== [[කන්නන් නොරු]] ===
 
*=== [[කළු පූවාළු]] ===
 
*=== [[රබර් කෙහෙල්]] ===
 
*=== [[රන්කෙසෙල්]] හෙවත් [[රතඹලා]] ===
 
*=== [[රත් ආනමාලු]] ===
 
*=== [[අළු කෙසෙල්]]<br> ===
[[Category:කෙසෙල්]]
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/493077" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව