විකිපීඩියා:Twinkle/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

Twinkle ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව, ඔබට ඔබ සිටිනා පිටුව අනුව අමතර ටැබ්ස් නොහොත් අලුත් පටු තීරු හෝ සබැඳුම් සක්‍රිය වනු ඇත.

ස්ථාපනය කිරීම[සංස්කරණය]

Twinkle ස්ථාපනය කිරීම ඉතා පහසුය. මේ සඳහා ස්ථාපනය ඡේදය බලන්න. මෙම මෙවලම භාවිතයට ප්‍රථම මෙහි එන ක්‍රියාවන් ගැන පුරුදු වීමට කාරුණික වන්න. එසේම මෙහි එන යම් යම් කියාවන් ඔබට රිසි පරිදි වෙනස් කල හැකිය.

සටහන: මෙය භාවිතයෙන් කෙරනා සියලම කටුතුවල වගකීම ඔබ සතු වේ. කරුණාකර විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති තේරුම් ගන්න. නැතහොත් ඔබව වාරණයට ලක් වීමට ඉඩ ඇත.

Troubleshooting Twinkle installation[සංස්කරණය]

There are a number of reasons Twinkle installation may fail completely:

 • You must be registered, and your account must be autoconfirmed (it must be at least four days old and have at least ten edits), to use Twinkle.
 • You must use a supported web browser. Twinkle does not work with Microsoft Internet Explorer.
 • If you are using older versions of Opera, Safari, or Firefox, try enabling the JavaScript Standard Library gadget under your preferences → Gadgets → Library and compatibility gadgets.
 • If you are using the Modern skin, you need to enable the Monobook compatibility gadget for this skin. This is configured under your preferences → Gadgets → Library and compatibility gadgets.
 • After installation, you must clear your browser cache. Instructions on how to do this can be found at Wikipedia:Bypass your cache.
 • In case of manual installation, Twinkle must be installed in your skin's .js file (not .css).
 • If you have switched skins and are not using the Gadget version of Twinkle, make sure that your current skin's script file is actually importing Twinkle.

If you have tried all of the above suggestions and you still cannot use Twinkle, or if you notice other problems, check the discussion page and, if needed, post the issue there. If you do, please include the following information:

 1. What is the behavior you're seeing.
 2. What is the behavior you're expecting to see.
 3. How can the incorrect behavior be reproduced. Describe exactly what you're doing.
 4. Confirm that you have tried bypassing your browser cache.
 5. Make note of your browser, browser version, operating system, and operating system version.
 6. Append relevant javascript errors your browser logged. To do that, open your javascript console or error console, and copy the relevant error messages. Where you find your javascript console depends on your browser:
  • Firefox: Menu → Tools → Error console.
  • Opera: Menu → Page → Developer Tools → Error Console.
  • Chrome: Page menu → Developer → JavaScript Console (Ctrl+Shift+J).
  • Safari: Page menu → Develop → Show Error Console (Ctrl+Alt+C or Shift+Command+J). You might have to enable it first in Preferences → Advanced.

You are strongly urged to have a look at http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/bugs.html for hints how to report bugs effectively, to make sure the issue you are describing can be resolved as promptly as possible.

Twinkle මොඩියුල තනි තනිව ස්ථාපනය කිරීම[සංස්කරණය]

ඔබට අවැසි නම් Twinkle මොඩියුල තනි තනිව ස්ථාපනය කල හැකිය. ඒසේ කරනවිට ඊට ප්‍රථම ස්ථාපනය කල යුතු මොඩුයුල ගැනද විස්තරය පහතින් වේ. ඔබ, ඔබේ අභිරුචි මගින් සක්‍රිය කර ඇත් නම් මෙය නොකරන්න.

ඔබ මොඩියුල කිහිපයක් ස්ථාපනය කර ඇත්නම් morebits.js එක් වරක් පමණක් අමතා ඇති බවට සහතික කර ගන්න.


ප්‍රතිවර්තනය ශ්‍රිතීයතාවට , මෙය එක් කරන්න:

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinklefluff.js');

For a collection of user warning templates, මෙය එක් කරන්න:

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinklewarn.js');

For vandalism reporting functionality (based on WP:ARV), මෙය එක් කරන්න:

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinklearv.js');

For speedy deletion, මෙය එක් කරන්න:

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinklespeedy.js');

For relatively speedy deletion of images, මෙය එක් කරන්න:

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinkleimage.js');

For multiple revisions diff tabs, මෙය එක් කරන්න:

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinklediff.js');

For protection of pages, or requesting protection, මෙය එක් කරන්න:

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinkleprotect.js');

For proposing deletion, මෙය එක් කරන්න:

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinkleprod.js');

For nominating for deletion (xfd), මෙය එක් කරන්න:

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinklexfd.js');

For removing of backlinks and instances of images (like admin speedy but without the deletion):

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinkleunlink.js');

For removing images on a particular page or in a category, and deleting them (admin only)

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinkledelimages.js');

For deleting pages linked on a particular page, or in an category (admin only)

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinklebatchdelete.js');

For protecting pages linked on a particular page, or in an category (admin only)

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinklebatchprotect.js');

For deletion of expired prods in a category (admin only)

importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js');
importScript('පරිශීලක:බිඟුවා/twinkledeprod.js');

පිළිගැනීම් ශ්‍රිතීයතාවට, මෙය එක් කරන්න:

importScript('[[පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js]]');
importScript('[[පරිශීලක:බිඟුවා/friendlywelcome.js]]');

For the shared IP tagging functionality, මෙය එක් කරන්න:

importScript('[[පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js]]');
importScript('[[පරිශීලක:බිඟුවා/friendlyshared.js]]');

ටැගින් (tagging) ශ්‍රිතීයතාවට, මෙය එක් කරන්න:

importScript('[[පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js]]');
importScript('[[පරිශීලක:බිඟුවා/friendlytag.js]]');

හෝරා යන්ත්‍ර ශ්‍රිතීයතාවට, මෙය එක් කරන්න:

importScript('[[පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js]]');
importScript('[[පරිශීලක:බිඟුවා/friendlyclock.js]]');

ටැබ්ස්(tabs) ශ්‍රිතීයතාවට , මෙය එක් කරන්න:

importScript('[[පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js]]');
importScript('[[පරිශීලක:බිඟුවා/friendlytabs.js]]');

talkback ශ්‍රිතීයතාවට, මෙය එක් කරන්න:

importScript('[[පරිශීලක:බිඟුවා/morebits.js]]');
importScript('[[පරිශීලක:බිඟුවා/friendlytalkback.js]]');

සියළුම පරිශීලක්යින් සඳහා ඇති ලක්ෂණ[සංස්කරණය]

මෙහි එන බොහෝමයක් ලක්ෂණයන් සඳහා සියළුම පරිශීලයින් සඳහා අවසර ඇත.

ලිපි ටැබය[සංස්කරණය]

ඔබ ලිපියක් නැරඹීමේදී පහත දැක්වෙන ටැබයන් සක්‍රිය වනු ඇත.


CSD[සංස්කරණය]

Speedy deletion dialog

CSD stands for Criteria for Speedy Deletion. If you believe an article meets a criterion for criteria for speedy deletion, click on the tab, and select the appropriate reason. Note that you will be presented with a different list if the article is in the Image namespace. Twinkle will add the appropriate notice on the article's page, and in most cases, will automatically put a notice on the talk page of the editor who created the article.

RPP[සංස්කරණය]

Protection request dialog
Request for Page Protection
[සංස්කරණය]

Sends a request for protection to the page of the same name. Used for heavily vandalized articles or for articles that are current and likely will have traffic due to a real-life occurrence.

PROD[සංස්කරණය]

Proposed deletion dialog

Proposed Deletion - On the article page, leaves a template for proposing an article for deletion, and automatically notifies the article's creator. Also use this page for "sticky prod" (BLP prod).

XfD[සංස්කරණය]

Anything for Deletion - Use this tab to nominate a page for deletion in one of the following categories, if it may not meet requirements for inclusion on Wikipedia, but does not meet speedy deletion requirements. This will automatically tag the article, create an entry, add the entry to the log, and notify the article creator of the nomination. :

AfD[සංස්කරණය]

Articles for Deletion - only if the article is more controversial than a proposed deletion. Redirects belong in RfD.

TfD[සංස්කරණය]

Templates for Deletion - all templates except stub templates.

FfD/PUI[සංස්කරණය]

Files for deletion/Possibly unfree images - Images and other media files.

CfD[සංස්කරණය]

Categories for Discussion - Choose the type of action requested:

 • Deletion
 • Merge
 • Renaming
 • Convert into article
MfD[සංස්කරණය]

Miscellany for deletion - User pages, portals, WikiProjects, and other pages outside of the mainspace.

RfD[සංස්කරණය]

Redirects for discussion - Redirects in all namespaces.

SfD[සංස්කරණය]

Stub types for deletion - Stub sorting templates and categories.

Last[සංස්කරණය]

මෙම සබැදුම මගින් වත්මන් සංශෝධනය සහ ඊට පෙර සංශෝධනය අතර වෙනස බලා ගත හැකිය. මෙම නිසා ඔබට ඉතිහාසය නරඹා, තෝරාගත් සංශෝධන සසඳන්න බොත්තම එබීම යන දෙකම සිදු වේ.

Unlink[සංස්කරණය]

This option unlinks backlinks. Backlinks are links from other pages to a given page. Unlinking them delinks the terms linking to that given page. This is often necessary after speedy deletion to prevent a page on a non-notable, vandalism, or other problematic topic from being recreated. It prevents a bunch of redlinks from showing up all over the place when you delete an article. Depending on the article being deleted, you may or may not want to unlink backlinks.

Tag[සංස්කරණය]

Friendly's tag functionality.

The tag tab will tag the article with the template(s) of your choice.

All templates that are checked will be added to the article in their proper respective locations. Templates that support it will automatically be added with the date parameter populated to the current month and year. If the "Group into {{Multiple issues}} if possible" checkbox is ticked, Friendly will group supported templates into an {{Multiple issues}} template, if there are four or more. All other selected templates are then added to the article normally. If there are three or fewer selected templates that are supported by the {{Multiple issues}} template, the setting is ignored, and all templates are added to the article normally.

Three templates in the list, {{globalize}}, {{notability}}, and {{current}}, allow you to select from a list of subcategories of the respective templates. The standard template is the default, and selecting a subcategory is not required, but it does place a more specific version of the template on the article. If a {{globalize}} subcategory is selected and templates are being grouped into {{Multiple issues}}, the subcategory is ignored as {{Multiple issues}} only supports the standard {{globalize}} template. The {{notability}} subcategories are ignored in the same way when grouping.

If the redirect URL parameter is set to "no" and there is no rcid URL parameter, the tag tab will assume that you are viewing a redirect page. Instead of presenting you with a normal set of article tags, the tab will present you with a set of redirect categorization tags, from Category:Redirect templates.

Tab element ID: friendly-tag

පින්තූර ටැබ්[සංස්කරණය]

DI[සංස්කරණය]

Pseudo-speedy image deletion dialog

Deletable Image - This part of Twinkle tags images without fair use rationales, sources, or copyright information.

User tabs[සංස්කරණය]

On userpages, there is an additional tab.

ARV[සංස්කරණය]

ARV stands for Advanced Reporting and Vetting. This functions similarly to the warn tab. When on any user namespace page, or on Special:Contributions/USER, click this button to report them to administrators for several possible infractions:

 • Vandalism - Reports the user to Administrator intervention against vandalism; use this when the user has vandalized after a final warning has been issued. If you have just reverted the user's vandalism and the user talk page has opened, the fields about the vandalized article (title, revision IDs) should be automatically filled in. Check the appropriate boxes that apply to the user.
  • Vandalism after final warning given - should be checked for most reports
  • Vandalism after recent release of block
  • Evidently vandalism-only account - for username accounts only, with no constructive edits
  • Account is evidently a spambot or a compromised account
  • Account is a promotion only account
 • Username - Reports the user to Usernames for administrator attention. Check the policies at Wikipedia:Username policy to ensure that one of the 4 general reasons applies before ticking off the subexamples.
 • Sockpuppet - Use this to report that a case of suspected sockpuppetry, including the suspected puppeteer and relevant evidence. It will create a new page at Sockpuppet investigations.

පරිශීලක සාකච්ජා පිටු හා බැඳි ටැබ්[සංස්කරණය]

On user talk pages, there are several additional tabs:

අනතුරු හඟවනවා[සංස්කරණය]

Warning dialog

On user talk pages, the warn tab allows you to leave one of a variety of warning messages on a user's talk page. To use, first click the warn tab. A window will appear with the following options:

 • Two drop-down menus with the warning level and warning type (see list of warnings)
 • The article name to reference for the warning (this is often automatically populated if you are warning on a user talk page that was opened as the result of a Twinkle rollback)
 • Any additional comments that you wish to be included in the warning message.

Clicking Submit will post the chosen warning to the user's talk page and then refresh the page in your browser.

"tb" Tab[සංස්කරණය]

The tb tab will allow you to easily leave {{talkback}} templates on other users' talk pages. It supports all of the talkback template's options that you would have available as if you were leaving the template by hand.

Tab element ID: friendly-talkback

"wel" Tab[සංස්කරණය]

Friendly's welcome functionality.

The wel tab will welcome the user with selected template.

If an article is specified in the input field, and the template supports an article link, Friendly will automatically link the template to the article you specified. All templates that support this are marked with an asterisk ("*"). In the case of normal welcome templates, the article would be one that the user contributed positively to. In the case of problem user welcome templates, the article would be one that the user vandalized or did not contribute positively to. This input field is automatically populated if the vanarticle URL parameter is found, which is populated by Twinkle after doing a rollback.

Friendly is capable of supporting a custom list of templates that displays below the standard set of Welcome templates. If you have installed Friendly, you can add a list of templates that you would like to be added to the Welcome dialogue by properly defining the customWelcomeList parameter in Friendly's configuration. Any templates added to this list, when selected, will simply be placed on the user's talk page with no heading, no arguments, and will be followed by your signature.

Tab element ID: friendly-welcome

"shared ip" Tab[සංස්කරණය]

Friendly's shared IP functionality.

The shared ip tab will tag the IP as a shared IP address.

Most of the Shared IP templates require that the name of the organization that owns or operates the IP address be input. If one of these templates is selected, Friendly will require that you fill in the "Organization name" input field, which does support wikitext.

Tab element ID: friendly-shared

අමතර සබැඳුම්[සංස්කරණය]

සංශෝධනය අතර වෙනස[සංස්කරණය]

යම් පිටුවක සංශෝධන අතර වෙනස්කම් විමසීමකදී Twinkle විසින් නව සබඳුම් කිහිපයක් පැරැණි සංස්කරණයට හා වත්මන් සංස්කරණයට ඉහලින් එක් කරනු ඇත.

 1. මෙම සංශෝධනය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන්න - Makes that version of the page current.
 2. ප්‍රතිවර්තනය(AGF) - Labels the original edit as AGF in edit summary.
 3. ප්‍රතිවර්තනය - Performs rollback, then asks for input for edit summary.
 4. ප්‍රතිවර්තනය(නාශකවාදය) - Labels rollback as vandalism in edit summary, and opens vandal's talk page.

ප්‍රතිවර්තනය සබැඳුම් ක්‍රියාත්මක වන්නේ වත්මන් සංස්කරණය සඳහා පමණි. අනෙකුත් සංස්කරණ සඳහා මෙම සංශෝධනය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන්න'පමණක් සක්‍රිය වේ.

පිළිගැනීමේ සටහන[සංස්කරණය]

Friendly's welcome option displayed in diff.

A welcome link will also appear next to a user in a diff view if the user's talk page is empty. This allows you to quickly welcome the user with the template specified in the quickWelcomeTemplate parameter (by default) or easily open the user's talk page with Friendly's welcome dialogue already visible (if the quickWelcomeMode parameter is set to semiauto). This feature is available when viewing any diff across all namespaces.

Additional functions[සංස්කරණය]

friendlyclock[සංස්කරණය]

The friendlyclock feature inserts an updating UTC clock in the top right-hand corner of the screen so that the UTC time is always visible and handy. This feature also allows the ability to easily purge the current page by simply clicking on the clock. If you have other scripts or gadgets installed that add a UTC clock to the screen, you may want to disable them, or disable this feature of Friendly. The feature can be entirely disabled by setting the enableClock configuration parameter to false.

This feature is not available if you have Friendly installed as a gadget.

Element ID: friendly-clock

friendlytabs[සංස්කරණය]

The friendlytabs feature can be used to shorten all of the common, long tab names that Wikipedia uses. For example, "edit this page" is changed to "edit" and "discussion" to "talk", by default. This gives Friendly users more room for a variety of extra function tabs by shortening the amount of space that common tabs take up. This feature can be configured or disabled; see the configuration section for details.

පරිපාලකයින් සඳහා පමණක් සීමා වූ ලක්ෂණ[සංස්කරණය]

ඉක්මන් මකා දැමීම[සංස්කරණය]

Admin speedy deletion dialog

For admins, the default action for csd is to delete the page. One option offered turns it into the other behaviour - to tag the page for deletion. If Orphan backlinks is checked, all backlinks to this page or image instances of the particular image are removed.

තොග වශයෙන් පින්තූර මකා දැමීම[සංස්කරණය]

Admin image batch deletion dialog

This module allows one to delete several images found on a page, or in a category, and unlink them from pages. As this module is fully automatic, it's important to take great care to know what it will do. It might not be the best solution in some circumstances. You should be quite careful with this script, as it has the potential to cause massive damage if used improperly.

තොග වශයෙන් මකා දැමීම[සංස්කරණය]

Similar to batch image deletion, but for normal pages instead. There are two modules because they are not identical.

තොග වශයෙන් ආරක්ෂණය[සංස්කරණය]

Similar to batch deletion, but protects the pages instead. It's used often as an emergency option against heavy multiple-page vandalism.

පරික්‍රමණය[සංස්කරණය]

It wades through a category of images, and for each image it displays it, the page, the history, the file history, the file usage, and allows you to delete it.

To configure Twinkle, copy the text below and paste it in your skin script file. It does not matter if you put the config before or after the includes or have Twinkle installed as a gadget. Each line contains a specific setting which is described below. You can remove any settings that you do not want to change from the default, but do not remove the first line. When changing settings, make sure not to remove the semicolon from the end of each line.

Default Configuration[සංස්කරණය]

This is the default configuration. For your convenience, you should only copy the lines you are planning to modify. This will both keep it easier to spot which options you changed and will allow you to automatically get any changes made to the default settings.

if( typeof( TwinkleConfig ) == 'undefined' ) TwinkleConfig = {}; // DO NOT REMOVE THIS LINE - ALL TWINKLE SETTINGS AFTER THIS
TwinkleConfig.batchdeleteChunks				=	50;
TwinkleConfig.batchDeleteMinCutOff			=	5;
TwinkleConfig.batchMax					=	5000;
TwinkleConfig.batchProtectChunks			=	50;
TwinkleConfig.batchProtectMinCutOff			=	5;
TwinkleConfig.batchundeleteChunks			=	50;
TwinkleConfig.batchUndeleteMinCutOff			=	5;
TwinkleConfig.blankTalkpageOnIndefBlock			=	false;
TwinkleConfig.defaultWarningGroup			=	1;
TwinkleConfig.deleteTalkPageOnDelete			=	false;
TwinkleConfig.deletionSummaryAd				=	' using	[[WP:TW|TW]]';
TwinkleConfig.deliChunks				=	500;
TwinkleConfig.deliMax					=	5000;
TwinkleConfig.deliWatchPage				=	"default";
TwinkleConfig.deliWatchUsages				=	"no";
TwinkleConfig.deliWatchUser				=	"default";
TwinkleConfig.markAIVReportAsMinor			=	true;
TwinkleConfig.markSockReportAsMinor			=	true;
TwinkleConfig.markUAAReportAsMinor			=	true;
TwinkleConfig.markRevertedPagesAsMinor			=	[ 'vand' ];
TwinkleConfig.markSpeedyPagesAsMinor			=	false;
TwinkleConfig.markSpeedyPagesAsPatrolled		=	true;
TwinkleConfig.notifyUserOnDeli				=	true;
TwinkleConfig.notifyUserOnSpeedyDeletionNomination	=	[ 'g1',	'g2', 'g3', 'g4', 'g10', 'g11',	'g12', 'a1', 'a2', 'a3', 'a5', 'a7', 'a9', 'f1', 'f2', 'f3', 'f4', 'f5', 'f6', 'f7', 'f9', 'f10', 'f11', 'u3', 't2', 't3', 'p2'	];
TwinkleConfig.offerReasonOnNormalRevert			=	true;
TwinkleConfig.openTalkPage				=	[ 'agf', 'norm', 'vand'	];
TwinkleConfig.openTalkPageOnAutoRevert			=	false;
TwinkleConfig.openUserTalkPageOnSpeedyDelete		=	[ 'g1',	'g2', 'g3', 'g4', 'g5',	'g10', 'g11', 'g12', 'a1', 'a3', 'a7', 'a9', 'f3', 'f4', 'f5', 'f6', 'f7', 'f9', 'f11', 'u3', 't2' ];
TwinkleConfig.orphanBacklinksOnSpeedyDelete		=	{exclude:['g6'], orphan:true};
TwinkleConfig.proddeleteChunks				=	50;
TwinkleConfig.prodReasonDefault				=	"";
TwinkleConfig.protectionSummaryAd			=	' using	[[WP:TW|TW]]';
TwinkleConfig.revertMaxRevisions			=	50;
TwinkleConfig.showRollbackLinks				=	[ 'diff', 'others' ];
TwinkleConfig.showSharedIPNotice			=	true;
TwinkleConfig.speedyWindowHeight            =    500;
TwinkleConfig.speedyWindowWidth             =    800;
TwinkleConfig.summaryAd					=	' using	[[WP:TW|TW]]';
TwinkleConfig.unlinkNamespaces				=	[ 0, 100 ];
TwinkleConfig.userTalkPageMode				=	'window';
TwinkleConfig.watchProdPages				=	true;
TwinkleConfig.watchRevertedPages			=	[ 'agf', 'norm', 'vand', 'torev' ];
TwinkleConfig.watchSpeedyPages				=	[ 'g3',	'g5', 'g10', 'g11', 'g12', 't1'	];
TwinkleConfig.watchWarnings				=	true;
TwinkleConfig.welcomeUserOnSpeedyDeletionNotification	=	TwinkleConfig.notifyUserOnSpeedyDeletionNomination;
TwinkleConfig.xfdWatchDiscussion			=	"default";
TwinkleConfig.xfdWatchList				=	"no";
TwinkleConfig.xfdWatchPage				=	"default";
TwinkleConfig.xfdWatchUsages				=	"no";
TwinkleConfig.xfdWatchUser				=	"default";
FriendlyConfig.clockStyle			=	"dynamic";
FriendlyConfig.enableClock			=	true;
FriendlyConfig.groupByDefault			=	true;
FriendlyConfig.idsToRename			=	[
		{ id: 'ca-nstab-main', name: 'Main', mainPageOnly: true },
		{ id: 'ca-nstab-help', name: 'Help' },
		{ id: 'ca-nstab-special', name: 'Special' },
		{ id: 'ca-nstab-project', name: 'Project' },
		{ id: 'ca-nstab-user', name: 'User' },
		{ id: 'ca-edit', name: 'Edit' },
		{ id: 'ca-viewsource', name: 'Source' },
		{ id: 'ca-talk', name: 'Talk' },
		{ id: 'ca-undelete', name: 'Undelete' },
		{ id: 'ca-addsection', name: '+' }
	];
FriendlyConfig.insertHeadings			=	true;
FriendlyConfig.insertSignature			=	true; //sign welcome templates, where appropriate
FriendlyConfig.insertTalkbackSignature		=	true; //always sign talkback templates
FriendlyConfig.insertUsername			=	true;
FriendlyConfig.markSharedIPAsMinor		=	true;
FriendlyConfig.markTaggedPagesAsMinor		=	true;
FriendlyConfig.markTaggedPagesAsPatrolled	=	true;
FriendlyConfig.markTalkbackAsMinor		=	true;
FriendlyConfig.markWelcomesAsMinor		=	true;
FriendlyConfig.maskTemplateInSummary		=	true;
FriendlyConfig.quickWelcomeMode			=	"semiauto";
FriendlyConfig.quickWelcomeTemplate		=	"Welcome";
FriendlyConfig.talkbackHeading			=	"== Talkback ==";
FriendlyConfig.topWelcomes			=	false;
FriendlyConfig.watchTaggedPages			=	true;
FriendlyConfig.watchWelcomes			=	true;
FriendlyConfig.welcomeHeading			=	"== Welcome ==";

Custom Configuration[සංස්කරණය]

Alternatively, you can copy only the settings you wish to change in the following format:

if( typeof( TwinkleConfig ) == 'undefined' ) TwinkleConfig = {}; // DO NOT REMOVE THIS LINE - ALL TWINKLE SETTINGS AFTER THIS
TwinkleConfig.key	=	value;
TwinkleConfig.key	=	value;
 /* ... */
TwinkleConfig.key	=	value;

Parameter Descriptions[සංස්කරණය]

batchdeleteChunks (admin only)[සංස්කරණය]

Defines how many pages should be processed at a time when performing batch deletions. The server limit is 50. It is recommended that you not change this configuration parameter.

Argument is an integer, default is 50

batchDeleteMinCutOff (admin only)[සංස්කරණය]

Defines how many current pages should be left in the process of being deleted before a new batch is allowed to be initialized. It is recommended that you not change this configuration parameter.

Argument is an integer, default is 5

batchMax (admin only)[සංස්කරණය]

Defines how many pages should be processed at most by any batch function. It is recommended that you not change this configuration parameter.

Argument is an integer, default is 5000

batchProtectChunks (admin only)[සංස්කරණය]

Defines how many pages should be processed at a time when performing batch protections. The server limit is 50. It is recommended that you not change this configuration parameter.

Argument is an integer, default is 50

batchProtectMinCutOff (admin only)[සංස්කරණය]

Defines how many current pages should be left in the process of being protected before a new batch is allowed to be initialized. It is recommended that you not change this configuration parameter.

Argument is an integer, default is 5

batchundeleteChunks (admin only)[සංස්කරණය]

Defines how many pages should be processed at a time when performing batch undeletions. The server limit is 50. It is recommended that you not change this configuration parameter.

Argument is an integer, default is 50

batchUndeleteMinCutOff (admin only)[සංස්කරණය]

Defines how many current pages should be left in the process of being undeleted before a new batch is allowed to be initialized. It is recommended that you not change this configuration parameter.

Argument is an integer, default is 5

blankTalkpageOnIndefBlock (admin only)[සංස්කරණය]

If true, Twinkle will blank the talk page before issuing an indef block notice (per WP:UW).

Argument is a boolean, default is false

defaultWarningGroup[සංස්කරණය]

Defines which of the main warning groups should be selected when the "warn" tab is activated. Values 1 - 7 correspond to the 7 main warning groups in order for normal users. For administrators, 8 is available to set "Blocking" to the default main group.

Argument is an integer, default is 1

deleteTalkPageOnDelete (admin only)[සංස්කරණය]

Defines if the talk page, if it exists, also should be deleted on speedy delete.

Argument is a boolean, default is false

deletionSummaryAd (admin only)[සංස්කරණය]

Defines the ad that will be appended to the edit summary when doing page deletions.

Argument is a string, default is ' using [[WP:TW|TW]]'

deliChunks (admin only)[සංස්කරණය]

Defines the number of images that will be processed at a time when doing a batch deletion. It is recommended that you not change this configuration parameter.

Argument is an integer, default is 500

deliMax (admin only)[සංස්කරණය]

Defines the maximum number of images that will be processed when doing a batch deletion. It is recommended that you not change this configuration parameter.

Argument is an integer, default is 5000

deliWatch...[සංස්කරණය]

Controls the watchlist setting of the respective pages that are touched during "di" image taggings. The actual configuration keys are deliWatchPage for the page that is being marked for deletion, deliWatchUsages for the content pages that receive notice of the tag, and deliWatchUser for the user page of the original page creator where a notification may be placed.
Possible values of all these keys are "yes" to always watch the respective page, "no" to not watch (or unwatch!) the page, or "default" to keep MediaWiki's suggested watchlist setting (depends on the pages current watchlist status and your Wikipedia preferences).

markAIVReportAsMinor[සංස්කරණය]

Defines if reports to AIV should be marked as minor, if false, default per preference is applied.

Argument is boolean, default is true

markSockReportAsMinor[සංස්කරණය]

Defines if reports to SPI should be marked as minor, if false, default per preference is applied.

Argument is boolean, default is true

markUAAReportAsMinor[සංස්කරණය]

Defines if reports to UAA should be marked as minor, if false, default per preference is applied.

Argument is boolean, default is true

markRevertedPagesAsMinor[සංස්කරණය]

Defines what types of revert actions should be marked as a minor edit. The allowed values are 'vand' for vandalism reverts, 'norm' for normal reverts, 'agf' for assume good faith reverts and 'torev' for reverts to a specific revision. It is recommended that you not change this configuration parameter.

Argument is an array of strings, default is [ 'vand' ]

To remove all minor edits, replace the line with [],

markSpeedyPagesAsMinor[සංස්කරණය]

Defines if speedy deletion requests should be marked as minor, if false, default per preference is applied. It is recommended that you not change this configuration parameter.

Argument is a boolean, default is false

markSpeedyPagesAsPatrolled[සංස්කරණය]

Defines if speedy deletion requests should also mark the page as patrolled.

Argument is a boolean, default is true

notifyUserOnDeli[සංස්කරණය]

Defines if the user who uploaded the image should be automatically notified after you place an image deletion tag.

Argument is a boolean, default is true

notifyUserOnSpeedyDeletionNomination[සංස්කරණය]

A list of types of speedy delete nominations that the author of the page should be notified of the nomination. Valid values are the normalized CSD criteria (g1, a1, etc.).

Argument is an array of strings, default is [ 'g1', 'g2', 'g3', 'g4', 'g10', 'g11', 'g12', 'a1', 'a2', 'a3', 'a5', 'a7', 'a9', 'f1', 'f2', 'f3', 'f4', 'f5', 'f6', 'f7', 'f9', 'f10', 'f11', 'u3', 't2', 't3', 'p2' ]

To remove all automatic notifications, replace the line with [],

offerReasonOnNormalRevert[සංස්කරණය]

Defines if a prompt should be given for an optional edit summary for normal reverts.

Argument is a boolean, default is true

openTalkPage[සංස්කරණය]

Defines what types of revert actions should result in opening of user talk page of the reverted user. The allowed values are 'vand' for vandalism reverts, 'norm' for normal reverts and 'agf' for assume good faith reverts.

Argument is an array of strings, default is [ 'agf', 'norm', 'vand' ]

To remove all talk page opening, replace the line with [],

openTalkPageOnAutoRevert[සංස්කරණය]

Defines if talk page should be opened when calling revert from a user's contributions page. This is because from there, actions may be multiple, and opening the talk page not suitable. Set to true to always open the user's talk page when reverting from contribs.

Argument is a boolean, default is false

openUserTalkPageOnSpeedyDelete (admin only)[සංස්කරණය]

A list of types of speedy delete nominations that should result in the author's talk page being opened upon deletion. Valid values are the normalized CSD criteria (g1, a1, etc.).

Argument is an array of strings, default is [ 'g1', 'g2', 'g3', 'g4', 'g5', 'g10', 'g11', 'g12', 'a1', 'a3', 'a7', 'a9', 'f3', 'f4', 'f5', 'f6', 'f7', 'f9', 'f11', 'u3', 't2' ]

To remove all talk page opening, replace the line with [],

orphanBacklinksOnSpeedyDelete (admin only)[සංස්කරණය]

Defines if backlinks to a page should be eliminated, by a limit to namespace 0 and 100 (mainspace and portals). The default is true excluding G6 (housekeeping/technical) speedy deletions.

Argument is a hash, default is {exclude: ['g6'], orphan: true}

proddeleteChunks (admin only)[සංස්කරණය]

Defines how many pages should be processed at a time when performing batch prod deletions. The server limit is 50. It is recommended that you not change this configuration parameter.

Argument is an integer, default is 50

protectionSummaryAd (admin only)[සංස්කරණය]

Defines the ad that will be appended to the edit summary when doing page protections.

Argument is a string, default is ' using [[WP:TW|TW]]'

revertMaxRevisions[සංස්කරණය]

Defines the maximum of revision to query. The server limit is 50.

Argument is an integer, default is 50

showRollbackLinks[සංස්කරණය]

Defines which pages Twinkle rollback links should be shown on. The four valid choices are diff, others, mine and contribs. diff will cause Twinkle to show rollback links when viewing a diff, others will show rollback links only on others contributions pages, mine will show rollback links only on your contributions page, and contribs will override both others and mine and show rollback links on all contributions pages. Leave the array empty ([ ]) to suppress all Twinkle rollback links.

Argument is an array of strings, default is [ 'diff', 'others' ]

showSharedIPNotice[සංස්කරණය]

Defines if warning to an anonymous IP address should be accompanied with a shared IP notice.

Argument is a boolean, default is true

summaryAd[සංස්කරණය]

Defines the ad that will be appended to the edit summary when doing all other actions.

Argument is a string, default is ' using [[WP:TW|TW]]'

unlinkNamespaces[සංස්කරණය]

Defines what namespaces are unlinked when using the "unlink backlinks" feature.

Argument is an array of integers, default is [ 0, 100 ]

userTalkPageMode[සංස්කරණය]

Defines how the talk page of target person should be opened. The allowed values are 'window' to open a popup window, 'tab' to open a new tab (tries if possible; may or may not work) or 'blank' which is similar to window mode, but force it into a clean new window, instead of remembering the window.

Argument is a string, default is 'window'

watchProdPages[සංස්කරණය]

Defines if pages that you propose deletion with a prod should be added to your watchlist.

Argument is a boolean, default is true

watchRevertedPages[සංස්කරණය]

Defines what types of revert actions should result in page to be added to watchlist. The allowed values are 'vand' for vandalism reverts, 'norm' for normal reverts, 'agf' for assume good faith reverts and 'torev' for reverts to a specific revision.

Argument is an array of strings, default is [ 'agf', 'norm', 'vand', 'torev' ]

To remove all revert watchlisting, replace the line with [],

watchSpeedyPages[සංස්කරණය]

Defines what types of speedy deletions actions should result in the page to be added to your watchlist. Valid values are the normalized CSD criteria (g1, a1, etc.).

Argument is an array of strings, default is [ 'g3', 'g5', 'g10', 'g11', 'g12' ]

watchWarnings[සංස්කරණය]

Defines if warning a user should add their talkpage to your watchlist.

Argument is a boolean, default is true

welcomeUserOnSpeedyDeletionNotification[සංස්කරණය]

A list of types of speedy delete nominations that the author of the page should be welcomed with the {{firstarticle}} template when being notified of the nomination. Valid values are the normalized CSD criteria (g1, a1, etc.).

Argument is an array of strings, default is TwinkleConfig.notifyUserOnSpeedyDeletionNomination

xfdWatch...[සංස්කරණය]

Controls the watchlist setting of the respective pages that are touched during XfD nominations. The actual configuration keys are xfdWatchDiscussion for the XfD discussion page, xfdWatchList for the list page if the XfD type has lists of transcluded discussion pages, xfdWatchPage for the page that is being marked for XfD, xfdWatchUsages for the content pages that receive notice of the discussion (currently only relevant with images), and xfdWatchUser for the user page of the original page creator where a notification may be placed.
Possible values of all these keys are "yes" to always watch the respective page, "no" to not watch (or unwatch!) the page, or "default" to keep MediaWiki's suggested watchlist setting (depends on the pages current watchlist status and your Wikipedia preferences).

clockStyle[සංස්කරණය]

Defines whether a static or dynamic clock should be displayed. The dynamic clock will update the time continuously, while the static clock will always display the time that you loaded the page. Valid parameter values are dynamic and static.

Argument is a String, default to dynamic.

enableClock[සංස්කරණය]

Defines whether Friendly's clock should be shown.

Argument is a boolean, default to true.

groupByDefault[සංස්කරණය]

Defines if the checkbox for template grouping should be checked by default.

It is recommended that you not change this option.

Argument is a boolean, default to true.

idsToRename[සංස්කරණය]

Defines the document ids for the tabs that Friendly's tab feature should rename. It is an array of hashes, with each hash containing an id that must be a string and a name that must be a string. If a matching id is found on the page you are currently browsing, Friendly changes the link name to what is defined in the name. If renaming the article tab (id: 'ca-nstab-main') you can also specify a boolean parameter called mainPageOnly in the hash. If set to true, the particular name for the id in this hash will only be used on Wikipedia's main page.

Argument is an array of hashes, default to:

idsToRename           :    [
		{ id: 'ca-nstab-main', name: 'Main', mainPageOnly: true },
		{ id: 'ca-nstab-help', name: 'Help' },
		{ id: 'ca-nstab-special', name: 'Special' },
		{ id: 'ca-nstab-project', name: 'Project' },
		{ id: 'ca-nstab-user', name: 'User' },
		{ id: 'ca-edit', name: 'Edit' },
		{ id: 'ca-viewsource', name: 'Source' },
		{ id: 'ca-talk', name: 'Talk' },
		{ id: 'ca-undelete', name: 'Undelete' },
		{ id: 'ca-addsection', name: '+' }
	]

To remove all tab renaming, replace this line with [],

insertHeadings[සංස්කරණය]

Defines whether a heading is added to a welcome template that does not already contain one.

Argument is a boolean, default to true.

insertSignature[සංස්කරණය]

Defines whether a signature (~~~~) is added after the welcome template if the template has no signature.

It is recommended that you not change this option.

Argument is a boolean, default to true.

insertTalkbackSignature[සංස්කරණය]

Defines whether a signature (~~~~) is added after all talkback notices, even if you enter no personalized message.

Argument is a boolean, default to false.

insertUsername[සංස්කරණය]

Defines if your username should be added to the template, if the template supports it. Example: {{welcome|Ioeth}}.

Argument is a boolean, default to true.

markSharedIPAsMinor[සංස්කරණය]

Defines if adding a shared IP template should be marked as a minor edit.

Argument is a boolean, default to true.

markTaggedPagesAsMinor[සංස්කරණය]

Defines if adding a tag should be marked as a minor edit.

Argument is a boolean, default to true.

markTaggedPagesAsPatrolled[සංස්කරණය]

Defines if tagging should automatically mark the page as patrolled.

Argument is a boolean, default to true.

markTalkbackAsMinor[සංස්කරණය]

Defines if adding a talkback template should be marked as a minor edit.

Argument is a boolean, default to true.

markWelcomesAsMinor[සංස්කරණය]

Defines if adding a welcome should be marked as a minor edit.

Argument is a boolean, default to true.

maskTemplateInSummary[සංස්කරණය]

Defines whether Friendly will reference the specific template you used in the edit summary. This is useful if you do not want welcomed users to see that you welcomed them with {{welcomevandal}}, for instance.

Argument is a boolean, default to true.

quickWelcomeMode[සංස්කරණය]

Defines which quick welcome mode Friendly will operate in when welcoming a new user directly from a historical diff page. Automatic mode will add the template defined in the quickWelcomeTemplate variable to the user's talk page with no user intervention. Semi-automatic mode will load the user's talk page and then prompt you with the welcome template list as if you clicked the "welcome" tab.

The value of this argument must either be auto or semiauto.

Argument is a string, default to semiauto.

quickWelcomeTemplate[සංස්කරණය]

Defines which welcome template Friendly will use when welcoming a new user directly from a historical diff page.

The value of this argument must exactly match one of the templates available from the "welcome" tab on a user talk page. Do not include the curly braces, only the template name, and make sure the capitalization matches.

Argument is a string, default to Welcome.

talkbackHeading[සංස්කරණය]

Defines what heading is to be added above talkback templates if insertHeadings is true.

Argument is a string, default to == Talkback ==.

topWelcomes[සංස්කරණය]

Defines if the welcome should be added to the top or bottom of the user's talk page.

Argument is a boolean, default to false.

watchTaggedPages[සංස්කරණය]

Defines if adding a tag should add a page to watchlist.

Argument is a boolean, default to true.

watchWelcomes[සංස්කරණය]

Defines if adding a welcome should add page to watchlist.

Argument is a boolean, default to true.

welcomeHeading[සංස්කරණය]

Defines what heading is to be added to welcome templates if insertHeadings is true and the welcome template has no heading.

Argument is a string, default to == Welcome ==.

Custom Parameters[සංස්කරණය]

Friendly's tag and welcome functionality supports custom maintenance and welcome templates which are provided to the script by adding the customTagList and customWelcomeList parameters to FriendlyConfig. This functionality is somewhat complex to set up, so it is not recommended for users that are inexperienced with JavaScript. If you require assistance, please post a message on the talk page and someone will most likely come along to help you out.

customTagList[සංස්කරණය]

To add custom template functionality to your Friendly tag screen, insert the following code below your other Friendly configuration:

FriendlyConfig.customTagList	=	[
		{
			label: '{{CustomTag}}: Custom maintenance template description',
			value: 'CustomTag' },
		{
			label: '{{CustomTag}}: Custom maintenance template description',
			value: 'CustomTag' },
		{
			label: '{{CustomTag}}: Custom maintenance template description (now includes parameters!)',
			value: 'CustomTag|para=value' }
	];

Simply replace "CustomTag" with the name of the template that you would like to add to the script and either remove or replace the description on the "label" line. This section of your configuration can be extended to include as many custom maintenance templates as you would like. Make sure to use a comma to separate each element in the array while not including one after the last element.

customWelcomeList[සංස්කරණය]

To add custom template functionality to your Friendly welcome screen, insert the following code below your other Friendly configuration:

FriendlyConfig.customWelcomeList	=	[
		{
			label: '{{CustomWelcome}}: Custom welcome template description',
			value: 'CustomWelcome' },
		{
			label: '{{CustomWelcome}}: Custom welcome template description',
			value: 'CustomWelcome' },
		{
			label: '{{CustomWelcome}}: Custom welcome template description (now includes parameters!)',
			value: 'CustomWelcome|para=value' }
	];

Simply replace "CustomWelcome" with the name of the template that you would like to add to the script and either remove or replace the description on the "label" line. This section of your configuration can be extended to include as many custom welcome templates as you would like. Make sure to use a comma to separate each element in the array while not including one after the last element.

Location of Twinkle menu items[සංස්කරණය]

The default location of the Twinkle menu items in Vector is in a drop-down menu; in all other skins they are displayed on the top menu bar. If you like, you can change the location and layout of those items on your page by altering the following parameters:

TwinkleConfig.portletArea
TwinkleConfig.portletId
TwinkleConfig.portletName
TwinkleConfig.portletType
TwinkleConfig.portletNext

If you want to move the items to the sidebar on the left-hand side of the screen, all you need is to edit your vector.js file and add:

if (typeof(TwinkleConfig) == 'undefined') TwinkleConfig = {};
TwinkleConfig.portletId  = 'p-tb';

If you want to display the items as tabs as in the old monobook skin, you need to edit your vector.js file and add:

if (typeof(TwinkleConfig) == 'undefined') TwinkleConfig = {};
TwinkleConfig.portletId = 'p-views';

portletId is the ID of the portlet you'd like the menus to appear in. In these case, 'p-tb' indicates the toolbar, while 'p-views' indicates the menu bar. For a full list see the catalogue of CSS classes).

Alternatively, you can create a new menu just for the Twinkle items. In that case, add

TwinkleConfig.portletArea = 'column-one';
TwinkleConfig.portletId  = 'p-twinkle';
TwinkleConfig.portletName = 'Twinkle';
TwinkleConfig.portletNext = 'p-search';

The portletId parameter now refers to the specific Twinkle tool set, 'p-twinkle'. portletArea indicates where the menu should appear (the value 'column-one' is the sidebar for Monobook; for Vector it is 'panel' and for Modern it is 'mw_portlets'; Other options include 'left-navigation' and 'right-navigation' in Vector and 'mw_contentwrapper' in Modern, which will appear on a new level above the other tabs). Change portletNext to dictate which ID the new Twinkle menu should precede; in this case 'p-search' means it will come before the search box. Change the portletName parameter to change the name displayed named along with the new menu, if applicable - in this case, "Twinkle".

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Twinkle/doc&oldid=157905" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි