සැකිල්ල:Talkback

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඔබට ලැබුණු අළුත් පණිවුඩයක් ඇත
හිතවත් Talkback, ඔබට ලැබුණු අළුත් පණිවුඩයක් ඇත: උදාහරණයගේ සාකච්ඡා පිටුව වෙත පිවිසෙන්න.
ඔබට මෙම පණිවුඩය ඉවත්කිරීම අවශ්‍යවිට, මෙම පිටුව සංස්කරණයකර {{Talkback|xxx}}සැකිල්ල හෝ {{Tb|xxx}} සැකිල්ල ඉවත් කරන්න.
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
Information icon.svg This template employs intricate features of template syntax.
You are encouraged to familiarise yourself with its setup and parser functions before editing the template. If your edit causes unexpected problems, please undo it quickly, as this template may appear on a large number of pages.
Remember that you can conduct experiments, and should test all improvements, in either the general Template sandbox or your user space before changing anything here.

Purpose[සංස්කරණය]

Many users state that when they get a message, they will respond on your talk page instead of on their own. This makes reading back a conversation quite cumbersome; having to switch talk pages back and forth in order to make sense of the conversation. To this end, you can use this template to notify a user that you have responded to his/her message on your own talk page.

Usage[සංස්කරණය]

{{Talkback|your username}}
{{Talkback|your username|section}}

To have the links point to a non-user talk page, you must include the full talk page link.

{{Talkback|Talk:page name|section}}
{{Talkback|Wikipedia talk:page name|section}}

To include a timestamp, add ts=~~~~~ (five tildes).

{{Talkback|Talk:page name|section|ts=~~~~~}}
{{Talkback|your username|section|ts=~~~~~}}

For user talk pages, you can also use the {{mytalk}} template that will automatically add your username:

{{subst:mytalk}}
{{subst:mytalk|section}}
{{subst:mytalk|section|ts=~~~~~}}

Place the code on the talk page of the user you have answered to. The recipient may remove this template from his/her talk page at any time. A link to edit the first section of the talk page is shown within the template. The section parameter is optional; when you enter the name of the section on your talk page, it will directly link to that section.

Redirects[සංස්කරණය]

Notes[සංස්කරණය]

  • Do not substitute this template!
  • This template may cause display errors if used in a section header; it is best to use it on a line by itself.
  • If you are going to use this template, please consider putting the {{Usertalkback}} notice on your own talk page:


You can do so by copying the following code at the very top of your talk page:

{{Usertalkback}}
  • Other versions are possible, such as an asymmetrical one not requiring your interlocutors to use Talkback, provided that you watch their talk page for answers:


You can do so by copying the following code at the very top of your talk page:

{{Usertalkback|you=watched}}
  • Another way, now less standard, was to use a notice:

You can do so by copying the following code:

{{Notice|'''If you leave me a message, I will respond ''here'' and will let you
know on your talk page using the {{tl|Talkback}} template.'''}}
  • This template is very suited to be placed inside a person's shoutbox (if that user has one) instead of the talk page, because the shoutbox is periodically cleared. You can add a shoutbox to your self by adding {{subst:Shoutbox}} at the top of your talk page.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Talkback&oldid=186120" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි