රුලං

විකිපීඩියා වෙතින්
රුලං (Semolina)
රුලං, සමීප ඡායාරූපයක්.
Semolina, unenriched
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
Energy 1,506 kJ (360 kcal)
Carbohydrates 72.83 g
- Dietary fiber 3.9 g
Fat 1.05 g
- saturated 0.15 g
- monounsaturated 0.124 g
- polyunsaturated 0.43 g
Protein 12.68 g
Water 12.67 g
Vitamin A equiv. 0 μg (0%)
Thiamine (vit. B1) 0.28 mg (24%)
Riboflavin (vit. B2) 0.08 mg (7%)
Niacin (vit. B3) 3.31 mg (22%)
Vitamin B6 0.1 mg (8%)
Folate (vit. B9) 72 μg (18%)
Vitamin B12 0 μg (0%)
Vitamin C 0 mg (0%)
Calcium 17 mg (2%)
Iron 1.23 mg (9%)
Magnesium 47 mg (13%)
Phosphorus 136 mg (19%)
Potassium 186 mg (4%)
Sodium 1 mg (0%)
Zinc 1.05 mg (11%)
Percentages are relative to
US recommendations for adults.
Source: USDA Nutrient Database

රුලං (ඉංග්‍රීසි:  Semolina) යනු ආහාර ද්‍රව්‍යයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රුලං&oldid=388473" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි