මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් සංස්කරණ ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙම පිටුව මගින් මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් සංස්කරණ ලැයිස්තුව සහ ඒවායේ විස්තර දක්වා ඇත,මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් යනු මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම විසින් නිපදවු ලොව ප්‍රධාන මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.

වර්තමාන සංස්කරණ[සංස්කරණය]

 • වින්ඩෝස් 7, for home and business desktops and portable computers
  • වින්ඩෝස් 7 Starter A variant for developing countries and netbooks, in which the ගගන theme is not included, nor 64-bit compatibility. This edition will be available pre-installed on computers through system integrators or computer manufacturers.
  • වින්ඩෝස් 7 Home Basic වින්ඩෝස් 7 Home Basic will be available in emerging markets such as Brazil, People's Republic of China, India, Indonesia, Mexico, Pakistan, the Philippines, and Thailand. It will not be available in countries such as Australia, Canada, France, Germany, The Netherlands, United Arab Emirates, Saudi Arabia, New Zealand, the United States, and the United Kingdom. Some ගගන options are excluded along with several new features.
  • වින්ඩෝස් 7 Home Premium This edition contains features aimed at the home market segment, such as වින්ඩෝස් Media Center, වින්ඩෝස් ගගන and touch-screen controls.
  • වින්ඩෝස් 7 Professional This edition is targeted toward enthusiasts and small business users. It includes all the features of වින්ඩෝස් 7 Home Premium, and adds the ability to participate in a වින්ඩෝස් සර්වර් domain. Additional features include operating as a Remote Desktop සර්වර්, location aware printing, Encrypting File System, Presentation Mode and වින්ඩෝස් එක්ස්පී Mode.
  • වින්ඩෝස් 7 Enterprise (මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් NT 6.1.7600) This edition targets the enterprise segment of the market and will be sold through volume licensing to companies which have Software Assurance contract with මයික්‍රොසොෆ්ට්. Additional features include support for Multilingual User Interface (MUI) packages, BitLocker Drive Encryption, and UNIX application-support. Not available through retail or OEM channels, this edition will be distributed through මයික්‍රොසොෆ්ට් Software Assurance (SA). As a result it includes several SA-only benefits, including a license allowing the running of multiple virtual machines, and activation via VLK.
  • වින්ඩෝස් 7 Ultimate වින්ඩෝස් 7 Ultimate contains the same features as වින්ඩෝස් 7 Enterprise, but unlike that edition it will be available to home users on an individual license basis. වින්ඩෝස් 7 Home Premium and වින්ඩෝස් 7 Professional users will be able to upgrade to වින්ඩෝස් 7 Ultimate for a fee using වින්ඩෝස් Anytime Upgrade if they wish to do so. Unlike වින්ඩෝස් Vista Ultimate, the වින්ඩෝස් 7 Ultimate edition will not include the වින්ඩෝස් Ultimate Extras feature or any exclusive features. (6.1.7600)
  • වින්ඩෝස් 7 Service Pack 1 (මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් NT 6.1.7601.17514)
 • වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 R2 for සර්වර්s.
 • වින්ඩෝස් Web සර්වර් 2008 R2
 • වින්ඩෝස් Storage සර්වර් 2008 R2
 • වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 R2 Standard Edition
 • වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 R2 Enterprise Edition
 • වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 R2 Datacenter Edition
 • වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 R2 for Itanium-based පද්ධති
 • වින්ඩෝස් HPC සර්වර් 2008 R2 for high Performance supercomputers
 • වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 R2 Foundation
 • වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 R2 Service Pack 1 (මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් NT 6.1.7601.17514)

පසු වූ සංස්කරණ[සංස්කරණය]

අනාගත සංස්කරණ[සංස්කරණය]

 • Windows 8, currently being developed as the successor to Windows 7, and scheduled for release in 2012 or later.

අවලංගු කළ සංස්කරණ[සංස්කරණය]

 • April 1985 Windows 1.0 Beta was scrapped, but later became the framework of the first version of Windows.
 • 1996 February 29– Cairo (a "true object-oriented OS") planned after Windows NT 4.0 and had the same primary and secondary version numbers.
 • 1996 May 2 – Windows Nashville (Windows 96)
 • 1999 December 27– Windows Neptune, the first planned version of Microsoft Windows NT to have a consumer edition variant, based on the Windows 2000 codebase. A version was sent out to testers but was never released.
 • 2000 January 13– Windows Odyssey, a version intended to be an update to the Microsoft Windows NT 5.x codebase. The teams working on Neptune and Odyssey combined to work on the Whistler project, later released as Windows XP.
 • 2005 February 28 – Windows Longhorn cancelled and became Windows Vista in Fall 2006.

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]

විමර්ශන[සංස්කරණය]