බහිෂ්-සෞර ග්‍රහලෝකවේදය

විකිපීඩියා වෙතින්

බහිෂ්-සෞර ග්‍රහලෝක (ඉංග්‍රීසි:  Exoplanetology) පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා වන බටහිර විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය බහිෂ්-සෞර ග්‍රහලෝකවේදය නම් වේ.