ප්‍රවර්ගය:Chemboxes which contain changes to verified fields

විකිපීඩියා වෙතින්

This category contains pages which have been tagged by User:CheMoBot as having 'verified' fields which have been changed since the page has been verified.

By {{Chembox}} and {{Drugbox}} settings, a bot checks articles for parameter validation. The bot then adds and sets templates like {{cascite}} to the article. Depending on the template settings, articles are categorized for maintenance.

Usage

A template is added and set by User:CheMoBot automatically after certain edits. Depending on the earlier data checks, the template will be marked "correct" or "changed" (i.e., to be checked). 'changed' articles are categorized.

For example, when parameter |CASNo= is changed in the article, the bot sets |CASNo_Ref={{cascite|changed|??}} initially. See WP:CHEMVALID.

WP:CHEMVALID: Bot-set templates in {{Chembox}} and {{Drugbox}}
template Verified fields (parameter) Category 'changed' default
source
{{Chembox}}
conforms
{{Drugbox}}
conforms
Monthly
report
 
{{cascite}} |CASNo=
|CAS_number=
changed CAS number CAS Yes Yes usage
{{ebicite}} |ChEBI=, |ChEMBL= changed EBI identifier EBI Yes Yes usage
{{chemspidercite}} |ChemSpiderID= changed ChemSpider identifier ChemSpider Yes Yes usage
{{drugbankcite}} |DrugBank= changed DrugBank identifier DrugBank Yes Yes usage
{{keggcite}} |KEGG= changed KEGG identifier KEGG Yes Yes usage
{{stdinchicite}} |StdInChI=, |StdInChIKey=,
|InChIKey=, |InChI=
changed InChI identifier ChemSpider Yes Yes usage
{{fdacite}} |UNII= changed FDA identifier FDA Yes Yes usage
{{chemboximage}} |ImageFile[L/R]= changed Chembox image file (none) No N/A usage
{{drugboximage}} not existing, not used (none) N/A No
Added by the bot (_Ref=cite templates)

The bot-template is added as input for a purpose-added parameter:

|CASNo=1234-56-7 (editors input)
|CASNo_Ref={{cascite|...|...}} (bot parameter added + template set)

Initially the parameters are set {{cascite|changed|??}}

The primary parameter can have an index (see its documentation):

|CASNo3=1234-56-7
|CASNo3_Ref={{cascite|...|...}}

Indexed parameters like |CASNo1= and |CASNo2= are verified too, and are treated independently. So an article can have: |CASNo={{cascite|correct|CAS}} and |CASNo3={{cascite|changed}}.

Data 'correct' or 'changed' (parameter #1)

The first parameter is either correct YesY or changed ☒N always: {{cascite|correct|CAS}}. Cross-marked articles are categorized as 'changed'. With any other text like monkey ☒N, again the cross is shown and the article is categorized, now sorted under "?".

Correct by source (parameter #2)

Initially, the bot sets this to |?? (='source unknown'). Parameter #2 has the source that confirms the statement. By confirmation, the parameter can mention the confirming source. When that source is not the standard (as listed above), the input source is mentioned in a superscript linked:

|CASNo_Ref={{cascite|correct|CDC85}} → 1234-56-7 YesY[CDC85]

This source name is case-insensitive: CAS=cas.

Known issues (February 2015)
  • {{chemboximage}} is applied by the bot, but not read by the template (article won't show up in the category).

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Chemboxes which contain changes to verified fields

Extended content

Gives details of source verification, automatically generated by CheMoBot, should not be edited manually.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
11

Either 'correct' or 'changed'

Stringrequired
22

Source used to verify reference or ?? for no source

Default
??
Stringrequired

See also[සංස්කරණය]

{{Chembox}}


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"Chemboxes which contain changes to verified fields" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 10 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 10 ද වෙති.