සැකිල්ල:Chembox/doc/cascite-set/table

විකිපීඩියා වෙතින්
WP:CHEMVALID: Bot-set templates in {{Chembox}} and {{Drugbox}}
template Verified fields (parameter) Category 'changed' default
source
{{Chembox}}
conforms
{{Drugbox}}
conforms
Monthly
report
 
{{cascite}} |CASNo=
|CAS_number=
changed CAS number CAS Yes Yes usage
{{ebicite}} |ChEBI=, |ChEMBL= changed EBI identifier EBI Yes Yes usage
{{chemspidercite}} |ChemSpiderID= changed ChemSpider identifier ChemSpider Yes Yes usage
{{drugbankcite}} |DrugBank= changed DrugBank identifier DrugBank Yes Yes usage
{{keggcite}} |KEGG= changed KEGG identifier KEGG Yes Yes usage
{{stdinchicite}} |StdInChI=, |StdInChIKey=,
|InChIKey=, |InChI=
changed InChI identifier ChemSpider Yes Yes usage
{{fdacite}} |UNII= changed FDA identifier FDA Yes Yes usage
{{chemboximage}} |ImageFile[L/R]= changed Chembox image file (none) No N/A usage
{{drugboximage}} not existing, not used (none) N/A No
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Chembox/doc/cascite-set/table&oldid=538646" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි