ප්‍රභේදය (උද්භිද විද්‍යාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
ජීවයවසමරාජධානියවංශයවර්ගයගෝත්‍රයකුලයගණයවිශේෂය
ජීව විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණයෙහි ප්‍රධාන වර්ගීකරණාත්මක අනුස්ථිතීන් අට. අතරමැදි සුළු අනුස්ථිතීන් නොදැක්වෙයි.

උද්භිද විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය තුළ දී, ප්‍රභේදය (ඉංග්‍රීසි:  variety, කෙටියෙන් var.; ලතින්: varietas) විශේෂය සහ උපවිශේෂය යන ඒවාට පහළින්, නමුත් රූපය යන්නට ඉහළින් පිහිටා ඇති වර්ගීකරණාත්මක අනුස්ථිතීයක් වෙයි.[1]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "Article 4". International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants. 2012. 4.1. If a greater number of ranks of taxa is desired, [...a]n organism may thus be assigned to taxa of the following ranks (in descending sequence): [... genus, ... species, subspecies,] variety (varietas), subvariety (subvarietas), form (forma), and [*subform|subforms*{8.21.06<sub-conformable, sub-conformer>}{6.4.18<sub-conform, sub-conforms><sub-conformal, sub-conformally, sub-conformable, sub-conformably, sub-conformant, sub-conformation, sub-conforming, sub-conformed, sub-conformer>}]. ... 4.3. Further ranks may also be intercalated or added, provided that confusion or error is not thereby introduced.