1984 ගිම්හාන පැරාලිම්පික්

විකිපීඩියා වෙතින්
VII Paralympic Games
සත්කාරක නගරයNew York, United States
Stoke Mandeville, United Kingdom
ජාතින් සහභාගී වන45 (USA)
41 (UK)
සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන්1800 (USA)
1100 (UK)
ඉසව්~300 in 15 sports (USA)
603 in 10 sports (UK)
සමාරම්භක උත්සවයජුනි 17 (USA)
ජුලි 22 (UK)
අවසන් දින උත්සවයජුනි 30 (USA)
අගෝස්තු 1 (UK)
නිල වශයෙන් විවෘත කරන ලද්දේජනාධිපති රොනල්ඩ් රේගන් (USA)
චාල්ස්, වේල්ස් හි කුමරු (UK)
පැරාලිම්පික් ක්‍රීඩාගාරයMitchel Athletic Complex (USA)
Stoke Mandeville Stadium (UK)
ගිම්හාන:
ආර්න්හෙම් 1980 සියෝල් 1988  >
ශීත ඍතු:
ඉන්ස්බ්‍රක් 1984 ඉන්ස්බ්‍රක් 1988  >