1980 දශකය

විකිපීඩියා වෙතින්
Space Shuttle ColumbiaEnd of the Cold WarIran–Iraq WarSoviet War in AfghanistanFall of the Berlin Wall1983–1985 famine in EthiopiaLive AidIBM Personal ComputerChernobyl disaster
From left, clockwise: The first Space Shuttle, Columbia, lifts off in 1981; US president Ronald Reagan and Soviet leader Mikhail Gorbachev ease tensions between the two superpowers, leading to the end of the Cold War; The fall of the Berlin Wall in 1989 is considered to be one of the most momentous events of the 1980s; In 1981, the IBM Personal Computer is released; In 1985, the Live Aid concert is held in order to fund relief efforts for the famine in Ethiopia during the time Mengistu Haile Mariam ruled the country; Pollution and ecological problems persisted when the Soviet Union and much of the world is filled with radioactive debris from the 1986 Chernobyl disaster, and in 1984, when thousands of people perished in Bhopal during a gas leak from a pesticide plant; The Iran–Iraq War leads to over one million dead and $1 trillion spent, while another war between the Soviets and Afghans leaves over 2 million dead.

1980 දශකය (ඉංග්‍රීසි:  1980s, nineteen-eighties, 'the '80s හෝ the Eighties) ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1980-01-01 දින ආරම්භ වී, ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1989-12-31 දින අවසන් වූ දශකය යි.

Invasion of Grenada, October 1983

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]

කාල රේඛාව[සංස්කරණය]

The following articles contain brief timelines which list the most prominent events of the decade:

1980198119821983198419851986198719881989

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1980_දශකය&oldid=667948" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි