සැකිල්ල:Uw-attack

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Stop icon

Please do not add content or create pages that attack, threaten, or disparage their subject. Attack pages and files are not tolerated by Wikipedia and are speedily deleted. Users who create or add such material will be blocked from editing Wikipedia. Thank you.

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
සැකිල්ල:RedWarn standard installation

Usage:

{{subst:uw-attack}}
{{subst:uw-attack||Additional text}} or {{subst:uw-attack|2=Additional text}} adds text onto the end of the message instead of "Thank you"
  • This standardized template conforms to guidelines by the user warnings project. You may discuss the visual appearance of these standardized templates (e.g. the image in the top-left corner) at the user warning talk page.
  • Please refer to the index of message templates before using any template on user talk pages to warn a user. Applying the best template available for your purpose may help reduce confusion from the message you are sending.
  • Please remember to substitute the template using {{subst:uw-attack}} rather than {{uw-attack}}.
  • This template uses a parser function. To give greater detail to your message, you may add the article and some additional text to the end of the template. If such article or additional text includes a URL or anything which includes an equal sign ("="), it may break the parser's function unless you prefix the article or the text with a named template parameter. Use "1=" if the article contains an equals sign and use "2=" if the additional text contains an equals sign (such as a URL).
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Uw-attack&oldid=483263" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි