සැකිල්ල:Usercheck-full

විකිපීඩියා වෙතින්

Example (talkmessagecontribsglobal contribsdeleted contribs  • page moves  • user creationblock user  • block logcounttotallogssummaryemail | lu •  rfa  • rfb  • arb  • rfc  • lta  • checkuser  • spi  • socks | rfarrfcrfcusspsearch an, ani, cn, an3 |

current rightsrights log (local)rights log (global/meta) | rightsrenamesbotsblocksprotectsdeletionsrollbackadminlogs | UHxUtHxUtE)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Usercheck-full&oldid=424565" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි