සැකිල්ල:UnsignedIP

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

—Preceding unsigned comment added by an unspecified IP address (talk)

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
Unsigned
Templates:
Unsigned, Unsigned2, Undated, UnsignedIP, UnsignedIP2, Unsigned-unk

Used to sign anonymous unsigned comments, as no User page should exist for anonymous ips. This template is similar to {{unsigned}}.

Usage[සංස්කරණය]

All parameters[සංස්කරණය]

{{subst:unsignedIP|user name|date}}

user name
name or IP of user who left comment
date
datestamp from edit history (remember to label it UTC)

The datestamp from the edit history appears in your local time that is set in your preferences.
In order for the time to be UTC, adjust it using the difference you designated between the server time and local time.

Examples[සංස්කරණය]

With date parameter

Typing: {{subst:unsignedIP|255.255.255.255|11:15, 24 January 2008 (UTC)}} will yield:

—Preceding unsigned comment added by 255.255.255.255 (talk) 11:15, 24 January 2008 (UTC)

Without date parameter

Typing: {{subst:unsignedIP|255.255.255.255}} will yield:

—Preceding unsigned comment added by 255.255.255.255 (talk)

Other user information templates[සංස්කරණය]

User information templates provide informational links for a user; they are similar to signatures, but often provide additional information, and may be used by other users.

Standard User information templates
Template Produces... ('Example' is used for user name)
{{User0}} Example (talk)
{{User}} {{User1}} {{BUser}} [[::User:Example|Example]] ([[::User talk:Example|talk]]  [[::Special:Contributions/Example|contribs]])
{{Usertc}} [[::User:Example|Example]] ([[::User talk:Example|talk]]| [[::Special:Contributions/Example|contribs]])
{{Usertcb}} [[::පරිශීලක:Example|Example]] ([[::පරිශීලක සාකච්ඡාව:Example|සාකච්ඡාව]]| [[::විශේෂ:දායකත්ව/Example|දායකත්‍ව]]| [[::විශේෂ:වාරණය කරන්න/Example|වාරණය]])
{{User2}} Example (සාකච්ඡාව දායකත්වය සංස්කරණ ගණන)
{{User2a}} Example (talk • contribs • count)
{{User3}} Example (talk contribs logs)
{{User3-small}} Example (talk · contribs · logs)
{{User4}} Example (talk contribs  email)
{{User5}} Example (talk · contribs · deleted contribs · page moves · block user · block log)
{{User6}} Example (talk contribs count logs page moves block log email)
{{User7}} Example (talk contribs count logs email)
{{User8}} Example (talk · contribs · count · email)
{{User9}} Example (talk contribs count)
{{User10}} Example (talk contribs count logs)
{{User11}} Example (talk contribs count total block log)
{{User12}} Good Example! (talk contribs page moves  block user block log)
{{User13}} Example (talk · contribs · logs · block log)
{{User14}} Example (talk · contribs · global contribs · logs · block log)
{{User15}} Example (talk contribs count logs page moves block log summary)
{{User16}} Example (talk message contribs page moves deleted contribs summary count total logs block log block email)
{{User17}} (see User17)
{{User19}} Example (talk · contribs · global contribs · page moves · user creation · block log)
{{User20}} Example (talk contribs count logs page moves block log)
{{User21}} Example (talk · contribs · deleted contribs · page moves · block user · logs · block log · ban · arb · rfc · lta · socks)
{{User22}} Example (talk · contribs · block log · email)
{{UserSummary}} Example (talkcontribsdeleted contribswhat links to user pagecount COIBot search an, ani, cn, an3user page logsx-wikistatusEdit filter searchGoogle)
{{User plus}} Examplecontact
{{User1 plus}} Example (talkcontribs | UHxUtHx | UtEUt+)
{{User2 plus}} Jimbo Wales (talkcontribs | UHxUtHx | UtEUt+)
{{User toolbox}}
පරිශීලක මෙවලම්

පරිශීලක: Example

මූලික: usertalkedit analysisedit countuser groupsglobal user groupsblocked?userspaceuser talk userspaceautomated tool usageglobal account infosearch an, ani, cn, an3rfasrfbsrfarsrfcsrfcussspsspisbfras (if bot)editor reviewsadministrator reviews

ඉතිහාසය: contributionsdeleted contributionslogsmovesuploadspages patrolledaccounts createdreview logpending changes logregistration timeblock logrights log (meta) • edit summariesglobal account logglobal rights logglobal block logglobal blocks disabled/enabledfiles uploadedabuse logexamine past editsabuse filter changesexact registration timearticles createdarticles created and redirectsrightsoversights

පරිපාලක ඉතිහාසය: protectionsblocksdeletionsrightsinterface contributionsimportsglobal blocks disabled/enabled

Bureaucrat ඉතිහාසය: renamesrights

Steward ඉතිහාසය: rightsglobal rightsglobal account changesglobal blocks

පියවර: emailblockunblockflagrenameglobally blockglobally unblockmerge global accountdisable global blocks locally

{{Useranon}} 255.255.255.255 (talk)
{{IPuser}} 255.255.255.255 (සාකච්ඡාවදායකත්‍වවිස්තරකවුදමේ)
{{IPSummary}} 255.255.255.255 (talkcontribsdeleted contribswhat links to user pageCOIBotcountblock logx-wiki search an, ani, cn, an3Edit filter search || WHOISRDNStracerouteippages.comrobtex.comtorGoogleAboutUs)
{{Userv}} {{UserV}} {{Uv}} {{UV}} Example (talk | contribs)
User information templates normally used on administrative pages
Template Produces... ('Example' is used for user name)
{{User-c}} Example (t c)
{{User-c-name}} Example (t·c)
{{User-t}} Example (t·c) / meta:Example (t·c)
{{User-t2}} Example (t·c) / meta:Example (t·c) / commons:Example (t·c)
{{Useredits}} Example (contribs)
{{UserContribs}} දායකත්‍ව
{{Ccount}} Contribution count for "Example"
{{Useracc}} Example (talk contribs account creation)
{{UserBk}} Example (block log)
{{Userblock}} Example (talk · contribs · block log)
{{Userblocked}} Example (talkcontribspage movesCurrent Autoblocksblock log)
{{UserVP}} Example (talkcontribscountblock log)
{{Userlogs}} Logs for "Example"
{{Userrights}} Example (current rights · rights log (local) · rights log (global/meta) · block log)
{{Userlinks}} Example (talk · contribs · deleted contribs · logs · edit filter log · block user · block log)
{{Userlinks2}} Example (talk · contribs · blocks · count · rollback · admin · logs)
{{Userlinks-abbr}} (u t c m l )
{{Userlinks-external}} Example (talkcontribspage movesblock userblock log)
{{Userlinks-tt}} Example ("Example" • talkcontribspage movesblock userblock log)
{{UserFs}} Example (block log · checkuser)
{{Usercheck}} Example (talk · contribs · count · logs · block log · lu · rfa · rfb · arb · rfc · lta · rfcu · ssp · socks )
{{Usercheck-short}} Example (talk · contribs · deleted · count [quick] · logs · block log · lu · rfar · rfc · rfcu · ssp · spi · search an, ani, cn, an3)
{{Usercheck-full}} Example (talkmessagecontribsglobal contribsdeleted contribs  • page moves  • user creationblock user  • block logcounttotallogssummaryemail | lu •  rfa  • rfb  • arb  • rfc  • lta  • checkuser  • spi  • socks | rfarrfcrfcusspsearch an, ani, cn, an3 | current rightsrights log (local)rights log (global/meta) | rightsrenamesbotsblocksprotectsdeletionsrollbackadminlogs | UHxUtHxUtE)
{{Checkuser}} Example (talkcontribsblock userblock logcheckuser)
{{User-full}} Example  (talk · contribs · checkuser · block user · block log · edit count)
{{Admincheck}} Example (talk · contribs · count · logs · block log · lu · rfa · rfb · arb · rfc · lta · spi · checkuser · socks rights blocks protects deletions moves)
{{Socklinks}} Example (talk+ · contribs · deleted contribs · tag · block user · block log · checkuser)
{{Vandal}} Example (talkcontribspage movesblock userblock log)
{{Vandal-s}} Example (talkcontribsblock log)
{{Vandal-m}} Example (talkcontribsblock logauto )
{{User-uaa}} Example (talk · contribs · deleted contribs · edit filter log hardblock · softblock · softerblock · spamblock)
{{Notable user}} Example (usertalkcontribs)
{{Checkip}} 255.255.255.255 (talkcontribsWHOISblock userblock logcheckip)
{{IPcheck}} 255.255.255.255 (talk · contribs · count · WHOIS · RDNS · trace · RBLshttplogs · block log · arb · rfc · lta · spi · checkuser · socks )
{{IPvandal}} 255.255.255.255 (talkcontribsdeleted contribsfilter log WHOISRDNStraceRBLshttpblock userblock log)
{{IPunblock}} 255.255.255.255 (talkcontribsdeleted contribsWHOISRDNStraceRBLsblock logunblock)
{{Proxyip}}
User information templates for Admins, Bureaucrats, and Bots
Template Produces... ('Example' is used for user name)
{{Admin}} Example (talkcontribsblocksprotectsdeletionsmoves)
{{Admin-abbr}} Example (t c b p d m r)
{{Bureaucrat}} Example (talk contribs rights renames)
{{Bureaucrat2}} Example (talk  contribs  blocks  protections  deletions  moves  rights  renames)
{{Botlinks}} Example Bot (taskscontribsactions logblock logflag loguser rights)
{{Botlinks2}} Example Bot (talk contribs tasks flag log actions log block log other logs count)
{{Botlinks3}} Example Bot (task listcontribs)
{{Formeradmin}} Example (talk contribs former admin: blocks protects deletions rights meta)
Templates used to to add a missing user signature
Template Produces... ('Example' is used for user name)
{{Unsigned}}
{{unsigned2}}
— ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය Example (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 05:59, 7 June 2008 (UTC) හිදී එක් කර ඇත
{{Unsigned4}} —The preceding comment was added on 05:59, 7 June 2008 (UTC).
{{Unsigned5}} The preceding comment was added by Example (talkcontribspage movesblock userblock log)
{{Unsigned6}} —The preceding unsigned comment was added by Example (talkcontribs) on 05:59, 7 June 2008 (UTC) (UTC); Please sign your posts!
{{Unsigned7}} This unsigned comment was submitted by Example (talk · contribs · deleted contribs · page moves · block user · block log) on 05:59, 7 June 2008 (UTC). Please sign your posts on talk pages!
{{Unsigned8}} —This comment is unsigned by Example (talk) • (contribs) without signing their name using four tildes (~~~~).
{{Unsigned9}} —මෙම අදහස්දැක්වීම Example (සාකච්ඡාව) • (දායකත්‍ව) විසින් (~~~~) යොදමින් අත්සන් නොකළ එකකි. කරුණාකර ඔබේ කථනයන් අවසන අත්සන් කරන්න!
{{UnsignedIP}}
{{unsignedIP2}}
—Preceding unsigned comment added by 255.255.255.255 (talk) 05:59, 7 June 2008 (UTC)
{{Signing}}
{{Signing2}}
--Example (talkcontribs) 05:59, 7 June 2008 (UTC)
{{Uns-ip}} —The preceding unsigned comment was added by 255.255.255.255 (talkcontribsWHOIS) 05:59, 7 June 2008 (UTC).
{{Uns-ip-van}} The preceding unsigned comment was added by the IP 255.255.255.255 05:59, 7 June 2008 (UTC) (UTC); that Internet address has been used for vandalism: (talk •  contribs •  page moves • deleted edits •  block user •  block log).
{{Undated}} —Preceding undated comment added 18:45, December 6, 2006.
{{User actual}} —The preceding comment signed as by Example (talkcontribs) was actually added by Example2 (talkcontribs) -
{{Quotedfrom}} —The preceding text was posted here by Ben (talkcontribs), 00:14, 9 March 2007 (UTC).
{{Warningorigin}} —The preceding warning was originally posted here by Ben (talkcontribs), 00:14, 9 March 2007 (UTC).
{{Unsigned2Fix}} —Preceding signed comment was added by Example (talkcontribs) 18:45, December 6, 2006, but its signature was removed while fixing wiki markup errors.
{{UnsignedIP2Fix}} —Preceding signed comment added by 255.255.255.255 (talk) 18:45, December 6, 2006, but its signature was removed while wikimarkup errors were being fixed.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:UnsignedIP&oldid=482526" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි