අවසරදීමේ දෝෂයකි

පහත හේතුව නිසා, ඔබ හට ගෝලීය වාරණයන් ප්‍රාදේශීයව අහෝසි කරන්න සඳහා අවසර නොමැත:

ඔබ අයැදුම් කර සිටි කාර්යය, ඉදිරි කාණ්ඩයට අයත් පරිශීලකයන්ගේ පරිහරණයට සීමා කර ඇත: පරිපාලකවරු.

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:GlobalBlockWhitelist/Example" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි