සැකිල්ල:Template-linking templates

විකිපීඩියා වෙතින්

General-purpose formatting[සංස්කරණය]

Other formatting templates[සංස්කරණය]

Code example Effect Notes
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Supports linking to sister projects (e.g., fr:Hatnote)
{{tlu|User:Ahunt/SSHFS}} {{User:Ahunt/SSHFS}} Supports linking to any namespace
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Some text}}</nowiki>}}
{{hatnote|lang=fr|Some text}}

Shows code and example
{{xpd|Hatnote|Some hatnote text}} "{{hatnote|Some hatnote text}}" gives "" [1] Shows code, example and a link to expand the template code
{{para|title|<var>book title</var>}} |title=book title Formats template parameters for display, with or without values
{{elc|Template:Hatnote}}
{{elc|Template:Hatnote|Hatnote}}
[[Template:Hatnote]]
[[Template:Hatnote|Hatnote]]
Formats wikilink, with optional piped link text and blended suffix

With utility links[සංස්කරණය]

Code example Effect
{{lts|Hatnote}} Template:Hatnote (edit discuss links history)
{{t links|Hatnote}} {{Hatnote}} (edit talk history links # /subpages /doc /doc edit /sbox /sbox diff /test)
{{tfd links|Hatnote}} සැකිල්ල:Tfd links
{{tiw|Hatnote}} සැකිල්ල:hatnote (සාකච්ඡාව, backlinks, සාකච්ඡාව)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{ Hatnote }}
links talk view
{{tsetl|Hatnote}} සැකිල්ල:Tsetl
{{ti|Hatnote}} Template:Hatnote (talk, links, edit)
{{tic|Hatnote}} Template:Hatnote (talk, links, edit)
{{tiw|Hatnote}} සැකිල්ල:Hatnote (සාකච්ඡාව, backlinks, සාකච්ඡාව)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (doc/talk)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)
{{twlh|Hatnote}} Template:Hatnote (links, talk)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Template-linking_templates&oldid=403476" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි