සැකිල්ල:Tl2

විකිපීඩියා වෙතින්
  1. එය ඉතා සරල නිසාද, කරදරයක් නොමැතිව ආදේශ කල හැකි බාවින්ද (unlike Tlx)

  2. එබමුදු Tlx වැනි තනි template නාමයක් ප්‍රදර්ශනය කරන බැවින්ද, එය Tlx වැනි බැවින්ද

  3. නම් කරන ලද පරාමිතියක් පිටු සෙවීම සඳහා අනෙකුත් විකි ය්‍යාපෘති වල භාවිත කල හැකි බැවින්ද
    (Sister projects)
Tl2 Template ය Tl වැනිමය,


The template link template is a simple macro template used to display a template name as a link surrounded by braces, thus showing the template name as code rather than actually invoking it. Its primary use is in instruction and documentation where it is used to refer to a template by name without invoking it.

Note that this template may be used under the name "tee-el" (tl) as well as "tee-one" (t1)— both function the same way and produce the same results. This is not true for all such visually confusing templates containing a possible 1/l mix-up: and are not interchangeable.

{{Tla}} works exactly like {{tl}} with the addition of optionally displaying alternative label text (link label). {{tlg}} can include the use of parameters in the template (as {{{1}}}).

Examples[සංස්කරණය]

A short example of its use is:

{{tl|Example}}
which generates
{{Example}}

Other longer examples:

Code Result Notes
{{tl|Void}} {{Void}} Standard usage
{{tls|Example}} {{subst:Example}} For templates that should be substituted
{{tl2|X1}} {{X1}} This formats the link to show how it would look in code (i.e., monospace font)
{{tl2|sister=M:|3x}} {{3x}} Same as above, for templates on another Wikimedia project (in this example, Meta, using m:). See Interwiki codes.
{{tl2|sister=wikibooks|lang=de:|WP}} {{WP}} For templates on another language project
{{tl|1==)}} {{=)}} Use the format {{tl|1=templatename}} if the template contains template coding characters such as {{=)}} or {{!}}

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Tl2

This template displays a template name as a link surrounded by braces, thus showing how the template name would be used in code. Its primary use is in instruction and documentation.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
template name1

positional parameter: the template name without the namespace prefix “Template:”, which is added automatically

Templaterequired

See also[සංස්කරණය]

General-purpose formatting[සංස්කරණය]

Other formatting templates[සංස්කරණය]

Code example Effect Notes
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Supports linking to sister projects (e.g., fr:Hatnote)
{{tlu|User:Ahunt/SSHFS}} {{User:Ahunt/SSHFS}} Supports linking to any namespace
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Some text}}</nowiki>}}
{{hatnote|lang=fr|Some text}}

Shows code and example
{{xpd|Hatnote|Some hatnote text}} "{{hatnote|Some hatnote text}}" gives "" [1] Shows code, example and a link to expand the template code
{{para|title|<var>book title</var>}} |title=book title Formats template parameters for display, with or without values
{{elc|Template:Hatnote}}
{{elc|Template:Hatnote|Hatnote}}
[[Template:Hatnote]]
[[Template:Hatnote|Hatnote]]
Formats wikilink, with optional piped link text and blended suffix

With utility links[සංස්කරණය]

Code example Effect
{{lts|Hatnote}} Template:Hatnote (edit discuss links history)
{{t links|Hatnote}} {{Hatnote}} (edit talk history links # /subpages /doc /doc edit /sbox /sbox diff /test)
{{tfd links|Hatnote}} සැකිල්ල:Tfd links
{{tiw|Hatnote}} සැකිල්ල:hatnote (සාකච්ඡාව, backlinks, සාකච්ඡාව)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{ Hatnote }}
links talk view
{{tsetl|Hatnote}} සැකිල්ල:Tsetl
{{ti|Hatnote}} Template:Hatnote (talk, links, edit)
{{tic|Hatnote}} Template:Hatnote (talk, links, edit)
{{tiw|Hatnote}} සැකිල්ල:Hatnote (සාකච්ඡාව, backlinks, සාකච්ඡාව)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (doc/talk)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)
{{twlh|Hatnote}} Template:Hatnote (links, talk)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Tl2&oldid=14470" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි