සැකිල්ල:Tl2

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 1. එය ඉතා සරල නිසාද, කරදරයක් නොමැතිව ආදේශ කල හැකි බාවින්ද (unlike Tlx)

 2. එබමුදු Tlx වැනි තනි template නාමයක් ප්‍රදර්ශනය කරන බැවින්ද, එය Tlx වැනි බැවින්ද

 3. නම් කරන ලද පරාමිතියක් පිටු සෙවීම සඳහා අනෙකුත් විකි ය්‍යාපෘති වල භාවිත කල හැකි බැවින්ද
  (Sister projects)
Tl2 Template ය Tl වැනිමය,The template link template is a simple macro template used to display a template name as a link surrounded by braces, thus showing how the template name would be used in code. Its primary use is in instruction and documentation. A short example is that the code:

{{Tl|Example}}
generates
{{Example}}

More complex variations are described below.

Related templates[සංස්කරණය]

{{Tl2}} differs in that it displays an arguably clearer result like {{Tlx}}, and also takes the named parameters 'SISTER=xx' and 'LANG=ll', so that it may also be used to list and link to templates on other English and non-English language sister projects.

{{Tlx}} displays with the same enhanced presentation, and also expands several 'placeholder' parameters to generate a sample template call.

Usage[සංස්කරණය]

 {{Tl|Template name to display}}
and
 {{Tl2|Template name to display}} -- local link, just like Tl.
 or
 {{Tl2|SISTER=V:|Template name to display}} -- displays a template on Wikiversity
 or
 {{Tl2|LANG=fr.|SISTER=wikisource|Template name to display}} -- displays a template 
            on the French Wikisource sister project.
 {{Tl|1==)}} -- use 1= where the template name contains an equals sign (as [[template:=)]] does).

Example[සංස්කරණය]

Code Result
{{Tl|X0}} {{X0}}
{{Tl2|X1}} {{X1}}
{{Tl2|SISTER=M:|3x}} {{3x}}
{{Tl2|SISTER=wikibooks|LANG=de:|WP}} {{WP}}
{{Tl|1==)}} {{=)}}

See also[සංස්කරණය]

 • {{Tl2}} – Template link, up to three parameters and interwiki links.
 • {{Tlp}} – Template link, with up to eight parameters.
 • {{Tlx}} – Template link, up to three parameters and interwiki links, plus uses a non-proportional monospaced font.
 • {{Tlsp}} – Template link, ditto subst'ed.
 • {{Tlb}}   Same as {{Tl}}, but gives the template name in boldface type (this can be useful when stressing the difference between two similarly named templates). The {{Tlxb}} variant is the same, except it uses a monospaced non-proportional font instead of regular text.
 • {{Lts}} – See Lts discussion for more variants.
 • {{Tlu}} – Like {{Tl}} / {{Tlp}} for any namespace.
 • {{Tn}} – Same as tl, but shows the braces as part of the link.
 • {{Evd}} – Show live example
 • {{Tlc}}, {{Tld}} and {{Tlf}} – Template names without links.
 • {{Tltt}} and {{Tltt2}} – Template link with tooltip, with no and one parameter respectively.
 • {{Tlrow}} - For showing templates and their properties in a table
 • Category:Internal link templates


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Tl2&oldid=14470" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි