සැකිල්ල:Tnull

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Tnull is used to nullify templates in the monospaced font. It is similar to {{tlx}} in the way that it has support for many parameters.

Example[සංස්කරණය]

Typing {{tnull|foo|bar|baz|boo}} in the "edit-form" would yield {{foo|bar|baz|boo}} in the "read-mode".

Note on the "=" character[සංස්කරණය]

If there is a "=" character in any parameter, you must replace it with = as in:

{{tnull|click|image=image name|width=width|height=height|link=page name}}

Or you can use parameter-number=value as in:

{{tnull|click|2=image=image name|3=width=width|4=height=height|5=link=page name}}

Either method would yield the following output:

{{click|image=image name|width=width|height=height|link=page name}}

See also[සංස්කරණය]

  • {{tlc}} – No link, several parameters and text in <code></code> style.
  • {{tld}} – No link, several parameters and teletype text style.
  • {{tlf}} – No link, several parameters and normal text style.
  • {{tl}} – Template link, no parameters and normal text style.
  • {{tlx}} – Template link, several parameters and interwiki links, teletype text style.
  • {{tn}} – Same as {{tl}} except it shows the braces as part of the link.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Tnull&oldid=121832" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි